Akcja „Za Starość naszą i waszą! „

marzec 29th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Akcja „Za Starość naszą i waszą!

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich serdecznie zapraszam wszystkich Partnerów Akcji „Za Starość naszą i waszą! Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych” do uzupełnienia krótkiej ankiety dotyczącej praw seniorów. Zachęcam do zebrania opinii od osób starszych, z którymi mają Państwo kontakt i zestawienie wniosków w jednej ankiecie. Jeżeli uwzględnią Państwo głosy ekspertów, to również proszę o zaznaczenie tego we wstępie odpowiedzi.

Uprzejmie proszę o nadesłanie odpowiedzi w terminie do 24 kwietnia br. Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane przy opracowaniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rozważanej Konwencji o prawach osób starszych. Tematy pytań – dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych – będą omawiane podczas najbliżej debaty na forum Grupy roboczej ONZ ds. starzenia się (o czym pisałam w mailu z dnia 1 marca br.)

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Państwa głos ma dla nas szczególne znaczenie. Ogromnie liczymy na współpracę.

Serdecznie pozdrawiam,
Anna Chabiera
Pytania dotyczące praw osób starszych

Na następnym posiedzeniu otwartej grupy roboczej Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. starzenia się [Open-Ended Working Group on Ageing (OEWG)] rządy, organizacje pozarządowe oraz instytucje ds. ochrony praw człowieka omówią prawo do równości oraz prawo do wolności od przemocy.
Czym jest otwarta grupa robocza (OEWG)?
OEWG to grupa robocza Organizacji Narodów Zjednoczonych, która „analizuje istniejące międzynarodowe ramy praw człowieka dotyczące osób starszych oraz określa ewentualne luki i najlepsze sposoby zaradzenia im”. Grupa ekspertów ma za zadanie wypracować nowe standardy działania i zawrzeć je w dokumencie, który może pomóc osobom starszym. Takim dokumentem może być nowa konwencja międzynarodowa. Grupa zbiera się raz w roku w Nowym Jorku.
Jaki może być udział RPO w tych pracach?
Rzecznik Praw Obywatelskich, jako krajowa instytucja ochrony praw człowieka, może przedstawić stanowisko w tej sprawie, uwzględniając sytuację w Polsce.
Włącz się!
Rzecznikowi zależy na zebraniu głosów organizacji i osób uczestniczących w akcji „Za Starość naszą i waszą! Rozmawiajmy o Konwencji o prawach osób starszych”. Państwa odpowiedzi mogą mieć wpływ na kształt nowego dokumentu.

Następne posiedzenie odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia 2017 r.
W dyskusji należy uwzględnić opinie i doświadczenia życiowe osób starszych, które pomogą ustalić czy istnieje potrzeba dodatkowej ochrony praw osób starszych (np. nowego instrumentu wiążącego, takiego jak konwencja). Kluczowe znaczenie dla przebiegu dyskusji ma wysłuchanie głosu jak największej liczby starszych osób z organizacji oddolnych i środowisk lokalnych.

Niniejsza ankieta została opracowana przez AGE Platform Europe – organizację skupiającą mniejsze organizacje działające na rzecz seniorów w różnych państwach europejskich. Została ona przygotowana, aby dowiedzieć się od osób starszych, czy i w jaki sposób odmawia się im korzystania z ich praw i co ich zdaniem powinno się znaleźć w nowym, chroniącym ich dokumencie prawa międzynarodowego.
Można wykorzystać tę ankietę do przeprowadzenia sondażu wśród członków Państwa organizacji i wypracowania stanowiska.
Dobrze wiedzieć, że każdy z rządów państw członkowskich ONZ zostanie poproszony o opracowanie swojej własnej odpowiedzi dla OEWG. Dlatego można również bezpośrednio podzielić się swoimi opiniami z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, tak by raport krajowy odzwierciedlał opinie osób starszych w danym kraju.
Prosimy o przesłanie Państwa opinii na adres antydyskryminacja@brpo.gov.pl
do 24 kwietnia, tak aby była możliwa analiza zebranego materiału i przygotowanie stanowiska Rzecznika odzwierciedlającego opinie i doświadczenia osób starszych z Polski.
Zwięzłe odpowiedzi będą mile widziane ze względu na krótki czas na ich opracowanie. Jeżeli wnioski zostały sformułowane na podstawie opinii większej liczby osób, proszę krótko to opisać i zaznaczyć we wstępie odpowiedzi.
Prawo do równości i braku dyskryminacji

Co oznacza dla Pana/Pani równość w starszym wieku?
Co organy władzy publicznej powinny robić inaczej, aby zapewnić równość w starszym wieku?
– Jakie Pana/Pani zdaniem są skuteczne sposoby rozwiązania problemu dyskryminacji ze względu na wiek? Jakiego rodzaju przepisy byłyby potrzebne? Jakiego typu pozalegislacyjne działania lub instytucje byłyby pomocne?
W jaki sposób dyskryminowane są osoby starsze?
– W jakich obszarach ich życia? Przez kogo?
W jaki sposób dyskryminacja w starszym wieku wpływa na życie osób starszych i korzystanie przez nich z praw człowieka?
– na przykład w odniesieniu do dostępu do pracy, dochodów, opieki zdrowotnej, opieki długookresowej, towarów i usług itp.
W jaki sposób dyskryminacja w starszym wieku dotyka różnych grup osób starszych?
– na przykład (ale nie tylko) starszych osób niepełnosprawnych, starszych kobiet, osób starszych w obszarach wiejskich, starszych migrantów lub uchodźców, osób starszych żyjących w ubóstwie, osób starszych z grupy LGBTI (lesbijek, gejów, osób transpłciowych) itp.

Prawo do wolności od przemocy, znęcania się i zaniedbania

Na jakiego typu przemoc, znęcanie się i zaniedbanie narażone są osoby starsze?
– Gdzie zjawiska takie mają miejsce? Kim są sprawcą przemocy?
W jaki sposób przemoc wobec osób starszych oraz znęcanie się nad nimi i zaniedbywanie ich wpływa na ich życie i korzystanie przez nich z praw człowieka?
W jaki sposób przemoc, znęcanie się i zaniedbanie dotykają różnych grup osób starszych?
– na przykład (ale nie tylko) starszych osób niepełnosprawnych, starszych kobiet, osób starszych w obszarach wiejskich, starszych migrantów lub uchodźców, osób starszych żyjących w ubóstwie, osób starszych z grupy LGBTI (lesbijek, gejów, osób transpłciowych), itp.
Do jakiego rodzaju usług wsparcia i ochrony powinny mieć dostęp osoby starsze?
Jakie kroki organy władzy publicznej powinny podjąć, aby zapobiegać przemocy wobec osób starszych oraz znęcaniu się nad nimi i zaniedbywaniu ich?

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.