Uchwała X Krajowego Zjazdu Delegatów

luty 17th, 2010 Wpisane w Zarząd O/R

Uchwała X Krajowego Zjazdu Delegatów
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
odbywającego się w dniach 27-29 stycznia 2010 roku
w sprawie programu działania Związku w kadencji 2009-2013
X Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, obradujący w dniach 27-29 stycznia 2010 roku, dokonał wnikliwej analizy i podsumowania działalności Związku w minionej kadencji.

Delegaci zapoznali się ze sprawozdaniami:
-Zarządu Głównego z działalności Związku w okresie grudzień 2004-grudzień 2009,
-Głównej Komisji Rewizyjnej,
-Głównego Sądu Koleżeńskiego

oraz wynikami prac Komisji i Zespołów Zjazdowych:
-Komisji ds. Statutowych,
-Komisji Wnioskowej,
-Zespołu ds. Organizacyjno-Finansowych,
-Zespołu ds. Socjalno-Bytowych.

Powyższe dokumenty stanowiły podstawę pogłębionej dyskusji programowej, w której delegaci odnosili się zarówno do dokonań Związku
w minionej kadencji, jak i wskazywali główne kierunki działań i zadania na nadchodzące lata oraz formy ich realizacji.

W toku dyskusji delegaci podkreślali, że w okresie sprawozdawczym – podobnie zresztą jak we wcześniejszych latach – polityka kolejnych rządów RP nie uwzględniała w wystarczającym stopniu potrzeb ludzi tzw. trzeciego wieku. Pogarszały się materialne warunki ich bytu, zmniejszała siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych, powiększała rozpiętość między płacami
a emeryturami. Coraz bardziej ograniczony był dostęp ludzi starszych do publicznej służby zdrowia, do podstawowych usług medycznych
i opiekuńczych. Rozszerzała się strefa ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Delegaci wskazywali, że w tych trudnych uwarunkowaniach zewnętrznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów prowadził bogatą i wielokierunkową działalność statutową, mającą na celu przede wszystkim poprawę sytuacji socjalno-bytowej członków i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Doniosłość działań Związku w okresie minionej kadencji jest tym bardziej godna podkreślenia,
że były one prowadzone w sytuacji narastania trudności finansowych, spowodowanych rosnącymi kosztami funkcjonowania ogniw związkowych,
a jednocześnie wyraźnych ograniczeń w pozyskiwaniu wsparcia ze źródeł pozazwiązkowych.

Mimo wielu utrudnień, Związek umocnił swoją pozycję lidera wśród organizacji społecznych, reprezentujących osoby starsze i niepełnosprawne.   Był niekwestionowanym reprezentantem i wyrazicielem potrzeb i opinii całej społeczności emerytów i rencistów. Z ogromną konsekwencją i determinacją występował w interesie i na rzecz środowiska ludzi starszych, rencistów
i inwalidów i przeciwstawiał się próbom pomniejszania ich roli w życiu publicznym.

Nasze osiągnięcia, utrzymanie autorytetu Związku jako najliczniejszej organizacji emerytów, rencistów i inwalidów, cieszącej się ogromnym zaufaniem społecznym, są efektem pracy ogniw związkowych wszystkich szczebli i ich władz oraz aktywności i zaangażowania szerokiego aktywu związkowego,  tysięcy działaczy i  ludzi dobrej woli.

Delegaci X Krajowego Zjazdu wyrażają podziękowania ustępującym władzom Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, całemu aktywowi związkowemu oraz wszystkim członkom za ich pięcioletnią aktywność, za wytrwałość w pokonywaniu przeszkód, za wierność ideom solidarności międzyludzkiej.

Szczególnie gorące wyrazy podziękowania i uznania Delegaci kierują  pod adresem Przewodniczącej Zarządu Głównego, koleżanki Elżbiety Arciszewskiej, za nieustające źródło pozytywnej energii skierowane w stronę każdej koleżanki i kolegi, zaangażowanie w sprawy związkowe, determinację
w walce o prawa emerytów i rencistów, wiedzę i doświadczenie, dialog międzypokoleniowy. Pod Jej kierownictwem Związek osiągnął i umocnił swą wyjątkową pozycję na mapie polskich organizacji pozarządowych. 

 X Krajowy Zjazd, po podsumowaniu całokształtu działalności i dokonań Związku w minionej kadencji, po zapoznaniu się z dokumentami zjazdowymi
i wysłuchaniu dyskusji, przyjmuje poniższy program działania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na lata 2009-2013.
W zakresie spraw statutowych

1. Zjazd przyjmuje i zatwierdza projekt Statutu w wersji przedstawionej przez Komisję Statutową.
  2. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zarejestrowania znowelizowanego Statutu
i dopełnienia innych wymogów formalno-prawnych.
          3. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do dostosowania przepisów            organizacyjnych i finansowych do znowelizowanego Statutu.

W zakresie reprezentowania interesów emerytów i rencistów wobec  władz ustawodawczych i wykonawczych

Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu kontynuowanie starań
o korzystniejsze zasady waloryzacji świadczeń   emerytalno-rentowych (wystąpienia do rządu, parlamentu, prezentowanie stanowiska na forum Komisji Trójstronnej). Jednocześnie Zjazd zobowiązuje wszystkie struktury związkowe do wspierania powyższych starań
w dostępny im sposób (oddziaływanie poprzez posłów z danego terenu itp.).
Zjazd uważa za niezbędne kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia uczestnictwa przedstawicieli Związku w różnego rodzaju podmiotach opiniodawczych, konsultacyjnych, doradczych i innych gremiach, funkcjonujących na wszystkich szczeblach przy organach władzy administracyjnej i samorządowej.
W zakresie spraw organizacyjnych
 
Zjazd zobowiązuje wszystkie ogniwa Związku oraz ich władze do zaktywizowania działań zmierzających do wzmocnienia i rozbudowy szeregów związkowych.
Zjazd zaleca powoływanie nowych kół terenowych w miastach, gminach a nawet sołectwach, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie nie ma dotychczas ogniw Związku.
Zjazd widzi potrzebę dalszego usprawnienia przepływu informacji między ogniwami Związku, w tym informacji o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd Główny, również drogą elektroniczną.
Zjazd zaleca Zarządowi Głównemu oraz zarządom oddziałów wszystkich szczebli dalsze popularyzowanie działalności Związku
w mediach, zarówno centralnych, regionalnych, lokalnych przez odpowiednie ogniwa Związku.
Zjazd uznaje za konieczne podjęcie przez wszystkie ogniwa związkowe działań zmierzających do poprawy warunków lokalowych przy realizacji zadań statutowych.
Zjazd zaleca dalsze rozszerzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych celem tworzenia spójności społecznej.

IV. W zakresie spraw finansowych

Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny do znowelizowania „Zasad    Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku” zgodnie
z wnioskami rekomendowanymi przez Zjazdowy Zespół
ds. Organizacyjno-Finansowych i znowelizowanym Statutem.
Zjazd zobowiązuje władze wszystkich ogniw związkowych do bezwzględnego przestrzegania zasad racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi według znowelizowanych „Zasad Gospodarowania…”
Należy zobowiązać prezydia Z O/O do kwartalnej analizy stopnia realizacji planu przychodów i wydatków w podległych oddziałach rejonowych i kołach.
Zjazd zobowiązuje zarządy wszystkich ogniw terenowych do intensyfikacji działań zmierzających do polepszenia stopnia
i terminowości opłacania składek członkowskich. Jednocześnie zaleca się, aby prezydia Z O/O prowadziły kwartalną analizę stopnia realizacji planu ściągalności składek przez podległe jednostki.
Zjazd zaleca zarządom oddziałów i kół zintensyfikowanie skutecznych starań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych  od władz samorządowych, sponsorów, członków wspierających oraz z innych, dostępnych źródeł, z przeznaczeniem na działalność statutową Związku.
Zarządy oddziałów okręgowych powinny poświęcić szczególną uwagę na mobilizowanie władz oddziałów rejonowych i kół do udziału
w opracowaniu ofert konkursowych z zakresu pomocy społecznej, kultury, turystyki itp., ponieważ jest to ważne źródło finansowania działalności Związku.
Ważnym zadaniem władz oddziałów okręgowych jest organizowanie
i przeprowadzanie szkoleń skarbników oddziałów rejonowych i kół oraz przewodniczących komisji rewizyjnych w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentacji, planów i sprawozdawczości finansowej.

 

 

  V. W zakresie działalności socjalno-bytowej i kulturalnej

1. Kontynuować i wzbogacać dotychczasowe formy pracy społeczno-kulturalnej, dostosowanej do zróżnicowanych potrzeb i zainteresowań członków.
2. Kontynuować i wzbogacać sprawdzone formy organizacji czasu wolnego i wypoczynku takich jak spotkania okolicznościowe, prelekcje, wycieczki, wieczorki towarzyskie itp.
           3.Kontynuować i rozwijać dotychczasowe formy działalności socjalnej
i pomocowej (zapomogi pieniężne, paczki żywnościowe). Rozwijać współpracę z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Bankami Żywności.
4. Organizować obchody Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Seniora i inne imprezy o charakterze integracyjnym.
5.Kontynuować pomoc prawną dla członków Związku, zwłaszcza
w zakresie spraw emerytalno-rentowych oraz procedur odwoławczych od decyzji lekarzy-orzeczników.
6. Rozwijać współpracę z terenowymi jednostkami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą poradnictwa odnośnie spraw emerytalno-rentowych.
7.Wspierać twórczość amatorską oraz działalność związkowych zespołów artystycznych, motywując do pracy w ramach konkursów tematycznych. Tworzyć warunki dla rozwoju pasji i zainteresowań artystycznych.
8. Kontynuować organizację „białych niedziel”, badań profilaktycznych, pogadanek i prelekcji nt. zdrowego trybu życia. Udzielać członkom pomocy w uzyskaniu dofinansowań na turnusy rehabilitacyjne.
9. Aktywizować prace komisji problemowych ds. socjalno-bytowych, kultury i organizacji czasu wolnego. Rozważyć możliwość okresowych spotkań członków komisji z różnych okręgów (rejonów), w celu wymiany doświadczeń.
X Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Zarząd Główny oraz zarządy wszystkich ogniw związkowych do realizacji powyższej uchwały.

 

 

Komisja Wnioskowa po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Głównego w latach 2004-2009, ze sprawozdaniem Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej wnosi o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

 
SEKRETARZ                                                    PRZEWODNICZĄCY
Jan Rogala       Anna Świerczyńska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.