Jubileuszowy Rok 2009 zakończony

grudzień 31st, 2009 Wpisane w Zarząd O/R

 Rok 2009 kończy 10 letni etap działalności Oddziału na obszarze dwóch dzielnic Warszawy: Targówek i Białołęka.

Od  2010 roku, 5 kół białołęckich utworzyło nowy Oddział Warszawa – Białołęka. W ramach Oddziału Warszawa Targówek działa ostatecznie 11 kół, (ostatnie koło utworzono 14 grudnia na Targówku Mieszkaniowym z siedzibą w Klubie Osiedlowym „Pinokio”) i obejmuje swą opieką 1500 członków.

Bieżący rok to jednocześnie pierwszy rok realizacji uchwał II Zjazdu Delegatów Oddziału odbytego w czerwcu 2008r., to realizacja trzech podstawowych programów działania:

1.  „Integracja, aktywizacja i pomoc dla środowiska emerycko – inwalidzkiego  Dzielnicy  Targówek
      i  Białołęki”, stanowiący swoisty napęd działania wszystkich Zarządów Oddziału

2. „Promocja zdrowia i działania usprawniające ruch w środowisku emerytów i osób niepełnosprawnych Dzielnicy Targówek i Białołęki”, obejmujący działalność na rzecz poprawy opieki zdrowotnej ludzi III wieku oraz realizowanie idei „Klubu ruchu ludzi III wieku – Aktywny Emeryt i Niepełnosprawny”. 

3.     „Seniorzy i Wnuki Razem – Łączymy Pokolenia”, obejmujący rozszerzenie działalności Kół na współpracę ze szkołami i organizacjami młodzieżowymi na terenie działalności danego koła.

Dla realizacji programów, uzyskaliśmy w ramach ofertowych konkursów dotacje wspomagające nasze działania z Urzędu Miasta St. Warszawy pozyskaliśmy zrozumienie i współpracę z władzami dzielnic i Spółdzielni Mieszkaniowych – SM „Bródno”, RSM „Praga”i SBM „Technika”, uzyskując od nich pozytywną ocenę naszej pracy na rzecz środowiska. Ponadto  Burmistrzowie obydwu Urzędów Dzielnic, Zarządy Dzielnic, Rady Dzielnic, Domy Kultury, OSiR, „Semafic” i inni przyjaciele wspierają nasze działania sponsoringiem rzeczowym poprzez honorowy patronat organizowanych uroczystości jubileuszowych, obchodów Światowego Dnia Inwalidy i Dnia Seniora Na podkreślenie zasługuje duża pomoc Władz obydwu Dzielnic oraz  Rad Osiedlowych i Administracji, Klubów Spółdzielni Mieszkaniowych SM „Bródno” i RSM „Praga”, Domów Kultury: Świt, Zacisze, Lira, BOK, Drukarni „SEMAFIC”, Fundacji „Bank Żywności SOS” i innych Instytucji.

Dzięki temu zrealizowaliśmy dwie wielkie akcje spotkań świątecznych, Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia we wszystkich kołach i Zarządzie. Na Święta Bożego Narodzenia Prezydium zorganizowało 300 paczek świątecznych po 60 zł każda i rozdzieliło na koła dla najbardziej potrzebujących. Część paczek dostarczono przez Zarządy kół do domów, tym, którzy mają trudności z poruszaniem się.
W akcjach tych uczestniczyło po 850 osób,

Zorganizowaliśmy spotkania plenerowe w Kamieńczyku nad Bugiem, w których uczestniczyło 500 osób, to – Walentynki, Topienie Marzanny, Święto Kupały – to już kultowe spotkanie z 200 uczestnikami i 10 konkursami, czy Andrzejki,

Działania socjalno – bytowe w zakresie pozyskania i rozdawienictwa żywności w tym roku to już 100 ton różnych podstawowych produktów, takich jak mleko, sery, makarony, dżemy czy cukier. Tę akcję możemy realizować dzięki Radzie i Administracji Osiedla „Kondratowicza” SM „Bródno” użyczających nam pomieszczenia magazynowe, ale nie tylko, użyczono nam pomieszczenia w którym urządzana jest sala komputerowa i pracownia plastyczna oraz siedziba Zarządu Koła Nr 3.

Prezydium Zarządu dla uczczenia i przedstawienia działania Oddziału  na rzecz środowiska emerycko – inwalidzkiego, mieszkańców Dzielnic zorganizowało obchody Jubileuszu X lat działania Oddziału.

Obchody obejmowały: wystawy – prezentacje na Walnych Zebraniach Przedstawicieli SM „Bródno” i RSM „Praga”, w formie 22 tablic – plansz na których Zarząd Oddziału i wszystkie Zarządy kół prezentowały w formie informacji o ich działaniu oraz obrazowały je fotografiami, 5 dniową wystawę w Sali Konferencyjnej  Ratusza Dzielnicy Targówek zakończoną 9 października uroczystym spotkaniem Zarządu Oddziału i przedstawicieli ze wszystkich Kół oraz zaproszonych gości, Burmistrzów, Zarządów i Rad Dzielnic, Prezesów i Przewodniczących Rad Nadzorczych Spółdzielni Mieszkaniowych, Radnych, Przedstawicieli Urzędów Miasta i Województwa , władz Związku i innych instytucji. Deklaracji współpracy i pomocy było wiele, a w imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy Targówek Oddział uhonorowano okolicznościową statuetką w formie wielkiego medalu. Statuetkę wraz z bukietem kwiatów wręczyli Przewodniczącemu Oddziału Inż. Remigiuszowi Sikorze, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Pan  Jacek Kłunowski i Wiceburmistrz Pan Czesław Kowalski, a Zarząd Dzielnicy Białołęka zapewnił wspaniałą część artystyczną oraz upominki dla wyróżnionych dyplomami okolicznościowymi 30 najstarszych działaczy Oddziału,

Jubileuszowe obchody zakończono niezwykle uroczyście 20 listopada na uroczystym spotkaniu w Domu Kultury „Świt” z okazji „Dnia Seniora – 2009”. W spotkaniu uczestniczyło 400 osób. Sala teatralno – kinowa wypełniona była całkowicie, trzeba było dostawić wiele dodatkowych krzeseł. Uroczystość otworzył występ dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Varsovia”, który otrzymał gromkie brawa. Część oficjalną otworzył Hymn Seniorów wysłuchany na stojąco i powitaniem przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału Remigiusza Sikorę oficjalnych gości i obecnych członków Związku. Szczególnie gorąco powitano niespodziewanego Gościa, Panią Elżbietę Arciszewską Przewodniczącą Zarządu Głównego Związku,

 Przewodniczący Remigiusz Sikora w krótkiej wypowiedzi przedstawił działania Oddziału na rzecz środowiska seniorów, podkreślając, że prawie 40% członków to osoby niepełnosprawne, bardzo serdecznie podziękował wszystkim, którzy wspierają finansowo i rzeczowo działania Oddziału oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom za wielką społeczną pracę, szczególnie tym, którzy nie szczędząc swych sił działają na rzecz innych. 

Wyrazy najwyższego uznania dla Zarządu Oddziału, wszystkich działaczy w kołach i całego Oddziału oraz gratulacje efektywnej pracy dla środowiska seniorów przekazali w swych wypowiedziach, Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek Pan Zbigniew Poczesny, Wiceburmistrz  Pan Sławomir Antonik, Wiceburmistrz  Dzielnicy Białołęka Pan Andrzej Opolski, który podziękował za ogromny wkład pracy Przewodniczącego i Zarządu Oddziału dający taki jej efekt, ze mógł powstać Oddział Rejonowy Warszawa Białołęka i deklarował dalszą ścisłą współpracę, dalsze wspieranie działań Oddziału deklarowali Prezesi  Spółdzielni, Pan Andrzej Półrolniczak z RSM „Praga” i Zastępca Prezesa  SM „Bródno” Pani Barbara Estkowska, wyrazy uznania przekazała wszystkim Pani Ewa Oleśniewicz z Biura Polityki Społecznej Urzędu m,st. Warszawy apelując jednocześnie do Burmistrza, Zarządu i Rady Dzielnicy Targówek o szczególną opiekę i wspieranie działalności Oddziału. Niezwykle serdeczne słowa uznania za pracę związkową i gratulację za niezwykłą jej efektywność przekazała Przewodniczącemu i Zarządowi Oddziału Przewodnicząca Zarządu Głównego Pani Elżbieta Arciszewska, dziękując za uhonorowanie jej Dyplomem Jubileuszowym 10 lecia Oddziału Rejonowego do tych gratulacji przyłączył się również Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego Pan Janusz Czyż.

Życzenia dalszej owocnej pracy w imieniu Klubu Seniora w Gminie Czosnków życzyła Pani Ewa Antas Prezes Klubu, przekazała również życzenia od Wójta Gminy Czosnków, wraz z upominkiem w formie albumu „Polska”.

Zarząd Oddziału Rejonowego z okazji Jubileuszu wystąpił do Zarządu Głównego o uhonorowanie instytucji wspierających działania Oddziału oraz najbardziej aktywnych członków Złotymi Odznakami Honorowymi za wybitne zasługi dla Związku.

                    Złote Honorowe Odznaki z rąk Przewodniczącej Zarządu Głównego Związku Pani Elżbiety Arciszewskiej  instytucjonalne otrzymali: Biuro Polityki Społecznej m st. Warszawy, Rady i Zarządy Dzielnic Targówka i Białołęki, Rady Nadzorcze i Zarządy : SM „Bródno” i RSM „Praga”, Rada i Administracja Osiedla „Kondratowicza” SM „Bródno”, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  „Bródno”,

Złote Honorowe Odznaki indywidualne otrzymali: Prezes Zarządu RSM „Praga” Andrzej Półrolniczak, Aktywiści Oddziału:  Urszula Wolańska, Daniela Kusiek, Anna Kuczyńska, Jerzy Pecura, Teresa Delegacz, Witold Lubak, Teresa Brewczynska, Halina Flejszman, Teresa Owczarek, Alicja Kobczyk, Zdzisław Zawadka, Czesław Kowalski, Wanda Machno, Barbara Rosłońska, Wiktor Pagórka,

Dyplomy uznania za wybitne zasługi dla Związku otrzymali: Rada Nadzorcza i Zarząd  SBM „Technika”, Wanda Drzewińska, Jadwiga Stępniak

 

                     Dyplomy uznania Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek otrzymali:  Janina Ziętek, Wacław Garbacz, Krystyna Kander, Anna Słowińska, Halina Trybenek, Izabela Gasik, Barbara Grabik, Urszula Kucharska, Henryk Pasiak, Zofia Sapiejewska, Zofia Fronczyk, Franciszek Pieczyński, Marianna Ostaszewska, Mieczysław Zakrzewski, Kazimiera Owczarek, Wiesław Wolański, Zofia Gromek, Bożenna Michalska, Halina Adamczyk, Zofia Bogudał, Emilia Pietrzak, Hanna Turecka, Bogdan Kępka, Maria Aleksandrowicz, Bożenna Ostolska, Halina Oleksiak.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali zwyczajowo gorzką czekoladę,

Zarząd Oddziału rozwija działalność medialną by docierać do jak najszerszego grona ludzi naszego środowiska i mieszkańców Dzielnic. Powołał Zespół Medialny. Wydaje gazetkę „Nasz Głos”, dzięki Sponsorowi, Drukarni „SEMAFIC”, uruchomił w Internecie – stronę internetową www.pzeri-targowek.pl, która na bieżąco jest aktualizowana; jest to pierwsza strona internetowa w okręgu warszawskim i mazowieckim. W ramach obchodów jubileuszowych opracował i uruchomił prezentację Oddziału na ekranie kinowym.

Na ostatnim tegorocznym spotkaniu, Spotkaniu Wigilijnym Zarządu w którym uczestniczyło prawie 100 osób, Przewodniczący Zarządu Oddziału   Remigiusz Sikora  w formie prezentu pod choinkę przekazał  nowo wybranemu   Przewodniczącemu Oddziału Rejonowego Warszawa Białołęka Ludwikowi Kosiakowi komplet pieczątek dla umożliwienia normalnej pracy Zarządu. Brawa całej sali zaakceptowały ten prezent,

Zarząd Oddziału Rejonowego Warszawa  Targówek do końca roku otacza opieką i wspomaga Koła Białołęckie, szacujemy, że wspomaganie łącznie z żywnością w tym roku wynosi ponad 100 000 zł.

Akcję Świąt Bożego Narodzenia realizowana jest wspólnie, tzn. 5 kół Białołęki otrzymało wsparcie od Zarządu tak finansowe jak i rzeczowe, rzeczowe to przeszło 32 tony żywność i paczki świąteczne w ilości 84 szt. o wartości 60 zł., każda i tak zakończyliśmy ten ROK 2009.

    Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek 
inż.  Remigiusz  Sikora

 

 

 

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.