Zaproszenie na konsultacje społeczne 22 marca

Marzec 18th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Zaproszenie na konsultacje społeczne
Uprzejmie informujemy, że Urząd m.st. Warszawy rozpoczęło proces konsultacji społecznych założeń
do Strategii Adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy. Celem konsultacji jest zidentyfikowanie
problemów i ich rozwiązań związanych ze skutkami zmian klimatu w mieście, właściwych ze względu
na lokalną specyfikę. Dzięki temu Strategia zostanie wzbogacona o działania postulowane przez
mieszkańców poszczególnych obszarów miasta. Wypracowany projekt Strategii zostanie
zaprezentowany i poddany dyskusji na Zespole ds. ochrony klimatu przy Prezydencie m. st.
Warszawy. Po jego pozytywnym zaopiniowaniu i wprowadzeniu sugerowanych zmian, Strategia
Adaptacji będzie przedmiotem obrad i uchwały Rady m.st. Warszawy.
Mieszkańców Targówka, częściej niż innych warszawiaków dotykają podtopienia i gorące okresy
bezdeszczowe. Celem konsultacji w dzielnicy jest znalezienie właściwych, ze względu na lokalną
specyfikę, POMYSŁÓW na KLIMAT – działań, które ograniczą wspomniane uciążliwości. Takimi
i podobnymi problemami będzie się zajmowała Strategia Adaptacji do zmian klimatu dla m.st.
Warszawy do 2050 r.
W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się:
w środę 22 marca o godz. 18:00 do Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20
Informacja o Projekcie
W 2008 r. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, powołała Zespół ds. ochrony
klimatu, którego jednym z celów jest prowadzenie działań związanych z łagodzeniem (mitygacją)
zmian klimatycznych, poprzez redukowanie emisji gazów cieplarnianych, w tym w szczególności
dwutlenku węgla. Konsekwencją tych działań było przystąpienie w 2009 r. do Porozumienia
Burmistrzów, a w 2011 r. przyjęcie Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w
perspektywie do 2020 r., a następnie w 2015 r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Obecnie wdrażany jest drugi istotny element polityki klimatycznej, czyli adaptacją do zmian klimatu.
Ważne jest, aby zarówno w Unii Europejskiej, w tym także Polsce, jak najszybciej przechodzić z fazy
teoretycznej do praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu regionalnego i lokalnego.
Adaptacja do zmian klimatu nie jest tematem teoretycznym. To jest wybór rozwiązań zapewniających
wzmocnienie odporności miasta na skutki klęsk żywiołowych czy innych negatywnych zjawisk, jak np.
długotrwałe upały. Dobra strategia adaptacji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli naszego
miasta, zmniejszając zagrożenia dla ich zdrowia a często także życia.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.