Wiadomości z Zarządu Głównego PZERiI

marzec 24th, 2010 Wpisane w Społeczne, Zarząd O/R, Zdrowie

Poniżej przedstawiamy dwa pisma jakie otrzymaliśmy z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Pierwsze z nich jest informacją dla Wojewodów o Światowym Dniu Inwalidy a drugie komunikatem Zarządu Głównego PZERiI.

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów uprzejmie informuje, że działając z upoważnienia Międzynarodowej Federacji Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych (FIMITIC) organizuje jak każdego roku minionego 50-lecia obchody Światowego Dnia Inwalidy.

W roku 2010 obchody rozpoczną się począwszy od III-ej dekady miesiąca marca pod hasłem:

Troska o człowieka niepełnosprawnego –

ważnym elementem społecznego działania.

Organizatorami obchodów na terenie województwa będą nasze oddziały okręgowe, rejonowe i koła współpracujące z samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się sprawami osób o obniżonej sprawności psycho – fizycznej.

Bardzo liczymy na zainteresowanie i życzliwą pomoc Pana (Pani) Wojewody w realizacji przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie skuteczności działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełną integrację ze społeczeństwem.

Zarząd Główny pozwala sobie przesłać w załączeniu Komunikat, zawierający przesłanie na tegoroczne obchody Światowego Dnia Inwalidy.

 
Z wyrazami szacunku
PRZEWODNICZĄCA Elżbieta ARCISZEWSKA

 

Komunikat dotyczący obchodów Światowego Dnia  Inwalidy w roku 2010.

 

            Jak każdego roku minionego 50-lecia Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje – z upoważnienia Międzynarodowej Federacji Inwalidów Wojennych, Inwalidów Pracy i Cywilnych (FIMITIC) – obchody  Światowego Dnia Inwalidy.

            W roku 2010 obchody na terenie całego kraju odbędą się pod hasłem:

Troska o człowieka niepełnosprawnego

– ważnym elementem społecznego działania.

            Celem obchodów jest pokazanie problemów osób niepełnosprawnych i podjęcie działań w trosce o umożliwienie funkcjonowania w społeczeństwie na przekór ułomnościom fizycznym bądź psychicznym,  na równi z innymi grupami społecznymi.

            Osoby niepełnosprawne borykają się z różnorodnymi trudnościami,  napotykanymi w codziennym życiu. Społeczna obojętność, brak pracy, bariery komunikacyjne jakże często sprowadzają tych ludzi na społeczny margines, skazują na samotność i poczucie odrzucenia.

            Połączenie wysiłków organizacji zrzeszających inwalidów, władz lokalnych i pomocy społecznej umożliwi uzyskanie pełniejszego obrazu potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i  znalezienie skuteczniejszych sposobów pokonywania przeciwności losu.

            Jesteśmy przekonani, że przybliżenie społeczeństwu problematyki niepełnosprawności będzie stanowiło zachętę do stałych działań na rzecz pokrzywdzonych współobywateli.

            Szczególna rola w aktywizacji i rozwoju różnych form wsparcia przypada samorządom lokalnym. To od ich rozeznania i właściwego rozpoznania potrzeb zależy zakres pomocy oferowanej i udzielanej tej grupie społecznej.

Nie mniej ważne jest inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, promowanie twórczości artystycznej, aktywności kulturalnej i sportowej.
W tym zakresie ważne zadanie do spełnienia mają organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Jednak społeczne inicjatywy przyniosą znaczące, wymierne efekty tylko wówczas, jeśli zostaną wsparte przez władze różnych szczebli.

            Wszystkie poczynania, które przyczyniają się do zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat problemów ale i sukcesów osób niepełnosprawnych, zasługują na poparcie i uznanie.

            Wyrażamy głębokie przekonanie, że obchody Światowego Dnia Inwalidy zaowocują wzmożoną troską o osoby niepełnosprawne, podejmowaniem efektywniejszych działań, wskażą kierunki i możliwości rozwiązania wielu problemów, zgodnie z oczekiwaniem tego środowiska. A to oznacza wyrównanie dostępu do publicznych usług, nauki, leczenia, przygotowania do zawodu oraz otoczenia wolnego od barier architektonicznych.

            Życzymy organizatorom satysfakcji z realizacji przedsięwzięcia a najważniejszym uczestnikom uroczystości – Inwalidom, by spełniły się ich nadzieje na poprawę jakości życia.

PRZEWODNICZĄCA  Elżbieta  Arciszewska

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.