Regulamin Konkursu Fotograficznego „TARGÓWEK W OBIEKTYWIE”

luty 29th, 2016 Wpisane w Ostatnie wpisy

Regulamin Konkursu Fotograficznego „TARGÓWEK W OBIEKTYWIE”

połączonego z wystawą w Centrum Aktywności Seniorów przy PZERiI Oddział Rejonowy Warszawa-Targówek

 1. Organizatorami konkursu są Centrum Aktywności Seniorów przy PZERiI Oddział Rejonowy Warszawa-Targówek pod patronatem Przewodniczącego Rady Dzielnicy Warszawa- Targówek.
 2. Udział w konkursie mogą brać amatorzy fotografowania, osoby pełnoletnie, członkowie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oddziału rejonowego Warszawa-Targówek oraz mieszkańcy dzielnicy.
 3. Konkurs ma charakter wieloetapowy. Prace będą wystawiane w miesięcznych cyklach. Z każdego miesiąca będzie wybierana praca wyróżniona i te co sześć miesięcy będą prezentowane na terenie Dzielnicy.
 4. Tematyka konkursu: Wszystko co związane z Targówkiem tj. Obiekty, krajobrazy, przyroda i mieszkańcy na ich tle.
 5. Zdjęcia przyjmowane będą do 20-go każdego miesiąca począwszy od marca 2016 roku w siedzibie CAS ul. św. Wincentego 85 Warszawa. W poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00 i od 17.00 do 18.00. oraz w czwartki od 10.00 do 12.00.
 6. Technika zdjęć dowolna. (Bez montażu)
 7. Każdy autor może złożyć do 8 zdjęć formatu nie mniejszego jak 20X30 cm w jednym miesiącu. W opakowaniu oznaczonym hasłem. Jednocześnie zamieszczając wypełnioną kartę zgłoszenia oraz płytę ze zdjęciami w formie elektronicznej. Lub tylko w wersji elektronicznej w formacie JPG o pojemności nie mniejszej jak 8 Mp.
 8. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zdjęć na wystawę.
 10. O terminie otwarcia wystaw organizatorzy powiadomią uczestników.
 11. Na wszystkich uczestników czekają upominki.
 12. Biorąc udział w konkursie uczestnik oświadcza że:

-Akceptuje niniejszy regulamin.

-Jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na uczestnictwo w konkursie oraz publikację ich wizerunku. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich które mogłyby być skierowane na organizatorów konkursu, przyjmuje na siebie uczestnik konkursu.

-Udziela organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej organizatorów do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych ze złożonych na konkurs zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

 1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:

-Utrwalenie i korzystanie z jego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją konkursu oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieokreślonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami fotograficznymi, zarejestrowanymi w związku z konkursem.

-Przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu potrzebnych do organizacji tego konkursu.

-Przechowywanie danych osobowych w siedzibie organizatorów.

Ja …………………………………………………………

Oświadczam że:

-Akceptuję niniejszy regulamin.

-Jestem autorem zdjęć oraz posiadam zgodę osób znajdujących się na zdjęciach na uczestnictwo w konkursie oraz publikację ich wizerunku. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich które mogłyby być skierowane na organizatorów konkursu, przyjmuję na siebie.

-Udzielam organizatorom nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej organizatorów do korzystania przez czas nieokreślony oraz bez ograniczeń terytorialnych ze złożonych na konkurs zdjęć na wszystkich polach eksploatacji.

Jednocześnie wyrażam zgodę na:

-Utrwalenie i korzystanie z mojego wizerunku utrwalonego w związku z realizacją konkursu oraz przenoszę na organizatorów w zakresie nieokreślonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem moim jako uczestnika i nagraniami fotograficznymi, zarejestrowanymi w związku z konkursem.

-Przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu potrzebnych do organizacji tego konkursu.

-Przechowywanie danych osobowych w siedzibie organizatorów.

Warszawa dn………………………. Podpis.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.