PZERiI – regulaminy

 

ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

A. INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
B. ZASADY GOSPODAROWANIA
FUNDUSZAMI I MAJĄTKIEM ZWIĄZKU
C. REGULAMIN ZKP

SPIS TREŚCI
A. INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA 
I. Przepisy ogólne……………………………………………………………………………………   5
II. Członkowie…………………………………………………………………………………………   8
III. Struktura organizacyjna………………………………………………………………………. 11
IV. Komisje problemowe…………………………………………………………………………… 12
V. Teren działalności……………………………………………………………………………….. 12
VI. Powoływanie, łączenie, rozwiązywanie jednostek organizacyjnych………….. 13
VII.. Nadzór, instruktaż, kontrola…………………………………………………………………. 14
VIII. Planowanie i sprawozdawczość…………………………………………………………….. 15
IX. Finanse………………………………………………………………………………………………. 16
X. Skargi i wnioski………………………………………………………………………………….. 17
XI. Postanowienia końcowe………………………………………………………………………. 18
 Załączniki 
1. Regulamin Zarządu Głównego PZERiI i jego Prezydium………………………… 18
2. Regulamin Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI i jego Prezydium……….. 23
3. Regulamin Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI i jego Prezydium……….. 28
4. Regulamin Zarządu Koła PZERiI………………………………………………………….. 33
5. Regulamin Sądów Koleżeńskich PZERiI……………………………………………….. 37
6. Regulamin działania rzecznika reprezentującego Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów wobec Głównego Sądu Koleżeńskiego…………………………………………………………………………………….. 

45
7. Regulamin Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów………………………………………………………………………… 
48
8. Instrukcja dotycząca zakresu i form działania Komisji Rewizyjnych Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów……………………………. 
53
9. Regulamin ramowy pracy komisji…………………………………………………………. 60
10. Regulamin nadawania Odznaki Honorowej oraz Dyplomu Uznania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów…………………………… 
62
11. Regulamin nadawania godności Członka Honorowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów………………………………………………………… 
64
12 Regulamin nadawania godności Honorowego Przewodniczącego Zarządu ogniwa związkowego…………………………………………………………………………… 
65
13 Regulamin ustanawiania i fundowania oraz wzoru sztandaru jednostek organizacyjnych PZERiI………………………………………………………………………. 
67
B. ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI I MAJĄTKIEM ZWIĄZKU………………………………………………………………………………………… 
70
C. REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KASY POGRZEBOWEJ…………………. 78

 

 

A. INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zwany dalej „Związkiem” jest stowarzyszeniem, działającym na podstawie Statutu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 sierpnia 2005 r. (Sygn. akt WA. XIX NS-REJ. KRS/16294/5/143)
i posiadającym osobowość prawną.
2. W imieniu Związku czynności prawnych dokonują mandatariusze Zarządu Głównego wpisani do rejestru sądowego.
3. Do dokonania czynności zwykłego zarządu i nadzoru nad realizacją uchwał Związku oraz administrowania majątkiem Związku właściwi są mandatariusze będący członkami Prezydium stanowiącymi Kierownictwo Prezydium Zarządu.
       Są to: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
Zakres czynności członków Kierownictwa Prezydium danego Zarządu określają regulaminy tych zarządów i funkcji.
4. Współpraca z pokrewnymi organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi
i międzynarodowymi następuje poprzez porozumienie zawierane wyłącznie przez Zarząd Główny (w jego imieniu przez Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego). Współpraca przez jednostki Związku niższego stopnia może następować za uprzednią zgodą Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego.
5. Powoływanie władz Związku wszystkich stopni, ich strukturę oraz zakres uprawnień
i obowiązków określa Statut oraz regulaminy: zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich.
6. Regulamin wyborczy władz Związku oraz delegatów na zjazdy delegatów uchwala Zarząd Główny.
7. Kierowanie Związkiem oparte jest na zasadzie prawomocnych uchwał podejmowanych przez władze Związku i na ich realizacji. Przewodniczący poszczególnych jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za działalność związkową kierowanych przez nich jednostek.
8. Kompetencje członków władz poszczególnych oddziałów lub kół Związku określają regulaminy tych jednostek. Zarządy w formie uchwały, mogą upoważnić i zobowiązać poszczególnych członków tych zarządów do wykonywania określonych czynności
w sposób ciągły bądź doraźny.
9. Uchwały wszystkich władz Związku, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Delegatów, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby przeciwstawnych głosów decyduje głos przewodniczącego danego zebrania.
10. Krajowy Zjazd Delegatów obowiązuje regulamin uchwalony każdorazowo przez Zjazd.
11. Oddziały niższego stopnia ich prezydia i zarządy nie mogą podejmować decyzji
i uchwał sprzecznych z decyzjami i uchwałami władz nadrzędnych.
12. Uchylenie uchwały oddziału niższego stopnia lub koła w przypadkach przewidzianych Statutem pociąga za sobą konieczność zlikwidowania przez tę jednostkę ujemnych skutków uchylonej uchwały. Odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane wykonaniem uchylonej uchwały ponoszą osoby, które ją podjęły.
13. Zarządy oddziałów rejonowych oraz kół mają prawo odwoływania się od uchwał i decyzji władz nadrzędnych do władz wyższych.
14. Odwołanie nie zawiesza wykonania uchwały i decyzji ani jej skutków do czasu zajęcia stanowiska przez właściwą instancję.
15. Przyjęcie mandatu członka władz Związku zobowiązuje do podjęcia działalności na rzecz Związku i dla dobra zrzeszonych w nim członków.
16. W czasie trwania kadencji zmniejszają się stany liczbowe zarządów, komisji rewizyjnych, sądów koleżeńskich i powstają miejsca wakujące. Za miejsca wakujące
w składzie wyżej wymienionych organów władzy uznaje się liczbę miejsc aktualnie nie obsadzonych w stosunku do maksymalnej liczebności stanu osobowego zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego uchwalonego przez zjazd delegatów,
 a w kołach – na walnym zebraniu członków.
17. 1)  Utrata mandatu członka zarządu może nastąpić przez:
a) złożenie przez niego mandatu wraz z pisemnym oświadczeniem,
b) utratę członkostwa Związku (§13 ust. 1 Statutu),
c) wygaśnięcie mandatu z powodu upływu kadencji,
d) odwołanie przez zjazd delegatów lub walne zebranie członków koła,
e) dwukrotną, lecz nie dłużej niż roczną nieusprawiedliwioną nieobecność członka zarządu na kolejnych posiedzeniach zarządu.
  2) Utrata mandatu członka zarządu następuje na mocy uchwały zarządu przekazanej na piśmie osobie, której to dotyczy.
 3) Utrata mandatu członka komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego może nastąpić
z takich samych przyczyn jak wymienione w pkt. 17.1 na mocy uchwały podjętej przez prezydium komisji rewizyjnej lub odpowiednio prezydium sądu koleżeńskiego.
18. Przyczyną zawieszenia w czynnościach zarządów i prezydiów zarządów okręgowych, rejonowych i zarządów kół oraz struktur komisji rewizyjnych, a także poszczególnych ich członków, w każdym przypadku może być naruszenie postanowień Statutu i regulaminów oraz zarządzeń i uchwał władz nadrzędnych Związku.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu w czynnościach zarządów ogniw związkowych oraz ich poszczególnych członków leży w kompetencjach prezydium zarządu stopnia bezpośrednio wyższego, a w przypadku komisji rewizyjnych w gestii odpowiednich, wyższych ich instancji (Okręgowa Komisja Rewizyjna, Główna Komisja Rewizyjna).
19. Podmiotom zawieszanym w czynnościach (tj. zarządom oddziałów i kół, prezydiom zarządów oddziałów oraz poszczególnym członkom zarządów) przysługuje prawo wniesienia do sądu koleżeńskiego odwołania od decyzji o zawieszeniu w terminie najpóźniej 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
20. W przypadku zawieszenia w czynnościach:
a) zarządu oddziału (okręgowego, rejonowego) lub zarządu koła – prezydium zarządu stopnia bezpośrednio wyższego ustanawia w trybie natychmiastowym pełnomocnika (pełnomocników), określając jego (ich) prawa i obowiązki, który (którzy) kieruje (kierują) daną jednostką organizacyjną do czasu zwołania nadzwyczajnego zjazdu delegatów (walnego zebrania członków) tegoż ogniwa. Jeśli przez którąkolwiek ze stron sprawa została wniesiona do sądu koleżeńskiego, to właściwy zjazd delegatów (walne zebranie członków) nie może być zwołany przed wydaniem ostatecznego orzeczenia sądu.
Orzeczenie sądu odwołujące decyzję o zawieszeniu w czynnościach danego zarządu, oznacza prawo jego powrotu do czynności w poprzednim składzie.
b) prezydium zarządu oddziału (okręgowego, rejonowego) – Prezydium Zarządu Głównego lub odpowiednio prezydium zarządu oddziału okręgowego, wyznacza w trybie natychmiastowym pełnomocnika, którego obowiązkiem jest przejęcie wszystkich funkcji odwołanego prezydium oraz zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego zarządu danego oddziału, w celu wyłonienia nowego prezydium tegoż zarządu.
Jeśli sprawa została wniesiona do sądu koleżeńskiego, to posiedzenie plenarne
i ukonstytuowanie się nowego prezydium zarządu nie może odbyć się przed wydaniem ostatecznego orzeczenia sądu.
Orzeczenie sądu odwołujące decyzję o zawieszeniu w czynnościach prezydium zarządu danego oddziału oznacza prawo powrotu tegoż prezydium do czynności
w poprzednim składzie,
c) poszczególnych członków zarządu – członkowie ci przekazują natychmiast protokolarnie dokumenty, pieczęcie, gotówkę i inne materiały będące dotychczas
w ich dyspozycji. Ich przekazanie następuje uprawnionej osobie.
Kopię protokołu zdawczo – odbiorczego przekazuje się prezydium zarządu, które dokonało zawieszenia członka zarządu, w ciągu dwóch dni od zakończenia czynności przekazywania.
Jeśli sprawa nie została skierowana do sądu koleżeńskiego, zawieszenie
w czynnościach członka zarządu trwa do końca kadencji, co oznacza powstanie wakującego miejsca w składzie zarządu danego ogniwa.
Jeśli sprawa została wniesiona do sądu koleżeńskiego, to do czasu wydania ostatecznego orzeczenia sądu, nie ma wakatu w składzie zarządu.
Orzeczenie sądu odwołujące decyzję o zawieszeniu w czynnościach danego członka zarządu, oznacza prawo jego powrotu do składu zarządu.
21. Wyklucza się możliwość:
a)  pełnienia przez tę samą osobę takich samych funkcji w zarządach różnych szczebli (np. skarbnika zarządu w oddziale okręgowym i rejonowym),
b)  pełnienia przez tę samą osobę dwu funkcji w prezydium zarządu danego szczebla organizacyjnego (np. wiceprzewodniczącego oddziału rejonowego i równocześnie skarbnika w oddziale rejonowym),
c)  pełnienia funkcji lub zatrudniania członków rodzin w tych samych lub niższych jednostkach organizacyjnych jeżeli związane są z odpowiedzialnością materialną.
22. Prezydia zarządów oddziałów okręgowych zawiadamiają niezwłocznie Zarząd Główny
o wszystkich zmianach personalnych w składzie prezydium. Odpowiednio prezydia zarządów oddziałów rejonowych powiadamiają o zmianach w swoim składzie – zarząd oddziału okręgowego.
23. Posiedzenia zarządów i prezydiów zarządów oddziałów wszystkich stopni są protokołowane. Protokół powinien być sporządzony zgodnie z przepisem pkt 24 rozdziału I niniejszej Instrukcji. Jeden egzemplarz protokółu z posiedzenia zarządu przesyła się w terminie 30 dni od daty posiedzenia do zarządu jednostki nadrzędnej Związku. Ponadto prowadzi się książkę podjętych i wykonanych uchwał, która powinna mieć ponumerowane karty oraz na ostatniej stronie zawierać stwierdzenie ilości kart oraz podpis sekretarza i pieczęć jednostki organizacyjnej.
24. Protokół z posiedzenia prezydium zarządu i zarządu powinien zawierać:
a) numer kolejny protokółu i datę posiedzenia. Numerację protokółów prowadzi się
w następujący sposób:
1. dla protokółów zarządu wszystkich stopni numer kolejny w okresie kadencji,
2. dla protokółów prezydiów numer kolejny w roku kalendarzowym,
b) liczbę obecnych na posiedzeniu członków zarządu lub prezydium, liczbę nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych. Dla potwierdzenia musi być załączona lista obecności członków zarządu.
Listę obecności gości sporządza się oddzielnie.
c) porządek obrad,
d) sprawozdanie z działalności,
e) przebieg dyskusji (możliwie wierny),
f) treść podjętych uchwał.
25. Działalność komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oparta jest na odrębnych regulaminach.
II. CZŁONKOWIE

1. Każdy członek zwyczajny i wspierający może należeć tylko do jednego koła lub oddziału Związku (rejonowego lub okręgowego).
2. Osoby przystępujące jako członkowie zwyczajni powinni złożyć deklarację
o przystąpieniu do Związku oraz przedstawić dowód tożsamości, dokument potwierdzający posiadanie uprawnień emerytalno – rentowych lub innych świadczeń socjalnych (legitymacja emeryta/rencisty, odcinek wypłaty emerytury/renty, decyzja
o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego/emerytury pomostowej itp.) lub określającego stopień niesprawności/grupę inwalidzką (decyzja ZUS, KRUS lub innego organu uprawnionego do orzekania niesprawności).
Niepracujący współmałżonek, nie posiadający wyżej wymienionych uprawnień może należeć do Związku po złożeniu oświadczenia, że nie pozostaje
w zatrudnieniu.
Ponadto osoby przystępujące do Związku powinny złożyć fotografię do legitymacji,  uiścić wpisowe oraz składkę członkowską począwszy od miesiąca, w którym wstępują do Związku i opłatę za legitymację członkowską.
Te same zasady, obowiązują osoby małoletnie, o których mowa w ust. 3  § 9 Statutu.
3. Osoby przystępujące do Związku w charakterze członka wspierającego:
– składają deklarację i wnoszą składkę członkowską począwszy od miesiąca przystąpienia do Związku,
– członkowie wspierający – osoby fizyczne przedstawiają dowód tożsamości oraz składają fotografię do legitymacji.
Członkowie wspierający nie uiszczają wpisowego i opłaty za legitymację.
4. Deklaracje przystąpienia do Związku członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje:
a. upoważniony członek zarządu koła,
b. upoważniony członek prezydium zarządu oddziału,
c. upoważniony pracownik oddziału.
Deklaracja wymaga zatwierdzenia przez kierownictwo prezydium zarządu oddziału macierzystego.
5. Okres przynależności do Związku członka zwyczajnego liczy się od daty wypełnienia obowiązków wymienionych w punkcie 2, a członka wspierającego wymienionych
 w punkcie 3.
6. Przynależność do Związku ustaje w wypadkach wskazanych w § 13 Statutu.
7. Deklaracje wypełnione i opatrzone podpisami osób uprawnionych tworzą kartotekę członków.
a) kartoteki członków prowadzi koło, a przy braku koła – oddział rejonowy lub okręgowy, któremu dany członek bezpośrednio podlega,
b) koła mają obowiązek przekazywania oddziałom macierzystym (rejonowym, okręgowym) informacji o ruchu członków (przybyło, ubyło) w ujęciu imiennym, według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca.
8. Rejestry członków prowadzą zarządy oddziałów rejonowych lub okręgowych. Dotyczy to członków zrzeszonych w podległych im kołach oraz członków bezpośrednio podległych tym oddziałom.
9. Rejestry członków honorowych z terenu całego kraju prowadzi Zarząd Główny Związku, natomiast zarządy oddziałów okręgowych prowadzą ewidencję tych członków ze swojego terenu.
10. Zmiana przynależności ewidencyjnej członka Związku:
a) do koła w ramach tego samego oddziału rejonowego odbywa się na jego wniosek złożony na piśmie, przez wyłączenie z kartoteki i przesłanie jego deklaracji zarządowi koła przejmującego. Zarząd koła przejmującego włącza otrzymaną deklarację do kartoteki swych członków, dokonując na niej odpowiednich adnotacji. O zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej zarząd koła niezwłocznie powiadamia zarząd macierzystego oddziału,
b) do innego oddziału (rejonowego, okręgowego) Związku odbywa się na jego wniosek zgłoszony na piśmie do zarządu macierzystego oddziału bezpośrednio lub za pośrednictwem koła jeśli jest w nim zrzeszony. Zarząd oddziału macierzystego dokonuje skreślenia członka w rejestrze czyniąc w nim odpowiednią adnotację
i przesyła jego deklarację do zarządu oddziału przejmującego,
c) wniosek o przeniesienie do innego oddziału członek Związku może zgłosić również do tego zarządu oddziału do którego chce się przenieść. Zarząd oddziału po otrzymaniu takiego wniosku występuje pisemnie do zarządu oddziału, do którego członek dotychczas należał, o dokonanie czynności o których mowa w rozdziale II pkt 10 b niniejszej Instrukcji,
d) na deklaracji przekazanej w wyniku zmiany przynależności ewidencyjnej członka
w sytuacjach o których mowa w punkcie a, b i c powinien być wpis ostatnio wpłaconej składki potwierdzony pieczęcią oraz podpisem właściwej jednostki organizacyjnej Związku,
e) zarząd oddziału, który otrzymał deklarację nowego członka, wpisuje go do rejestru
(z podaniem poprzedniej przynależności), a deklarację włącza do kartoteki koła (przy braku koła do kartoteki oddziału),
f) czynności o których mowa wyżej, powinny być wykonane w zasadzie bezzwłocznie.
11. Utrata członkostwa powoduje skreślenie danej osoby z rejestru prowadzonego przez zarząd właściwego oddziału (rejonowego, okręgowego), z wpisaniem do właściwej rubryki przyczyny utraty członkostwa. Kartoteki członków skreślonych koło przekazuje do archiwum właściwego oddziału.
12. Jeśli pozbawienie członkostwa Związku następuje w myśl § 13 ust. 1 pkt 4
 i 5 Statutu, to o decyzji tej właściwy zarząd oddziału powinien w terminie 14 dni od podjęcia uchwały zawiadomić pisemnie osobę zainteresowaną z podaniem podstawy decyzji pozbawienia członkostwa wraz z pouczeniem o przysługującym prawie odwołania się w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia w/w decyzji.
13. Osoby, które utraciły członkostwo Związku, tracą automatycznie wszystkie piastowane dotychczas funkcje oraz zostają skreślone z listy członków Związkowej Kasy Pogrzebowej.
14. Osoby, które utraciły członkostwo Związku, mogą być ponownie przyjęte na podstawie decyzji/uchwały organu związkowego, który uprzednio podjął decyzję o utracie członkostwa (zarząd oddziału, zarząd koła).
15. Przywrócenie praw członkowskich osobom wymienionym w rozdziale II pkt 14 niniejszej Instrukcji nie powoduje automatycznie przywrócenia pełnionych przez nich uprzednio funkcji mandatowych.
16. Osoby zawieszone w prawach członkowskich orzeczeniem sądu koleżeńskiego (okręgowego, głównego) tracą prawo do pełnienia funkcji mandatowych na okres nie krótszy niż do końca kadencji.
Kara upomnienia lub nagany wymierzona przez sąd koleżeński może pozbawić osobę ukaraną honorów i zaszczytów związkowych oraz korzyści finansowych. Decyzję w tej sprawie podejmują prezydia zarządów oddziałów.
17. Osoby zawieszone w prawach członkowskich nie tracą przynależności do Związkowej Kasy Pogrzebowej.
18. Przy wydawaniu legitymacji związkowych obowiązują następujące zasady:
1) rejestr numeracji wydanych legitymacji prowadzą oddziały okręgowe PZERiI dla oddziałów rejonowych oraz kół podległych bezpośrednio oddziałom okręgowym,
2) rejestr zawiera:
 liczbę porządkową,
 nazwę oddziału lub koła,
 numery wydanych legitymacji,
 ilość wydanych legitymacji,
 datę wydania,
 podpis odbiorcy (przedstawiciela oddziału rejonowego lub koła),
 numer noty księgowej.
Oddziały rejonowe ewidencję rozchodowanych legitymacji prowadzą w rejestrze członków. Legitymacje członkowskie po nadaniu im numerów stanowią druk ścisłego zarachowania.
3) numeracja wystawionych legitymacji dla każdego okręgu rozpoczyna się od nr 1
i składa się z dwóch członów:
– inicjału oddziału okręgowego tj. skrótu nazwy okręgu,
– bieżącego numeru kolejnego legitymacji.
Np. nr Biał/1;
4) Inicjały okręgów ustala Zarząd Główny a mianowicie:
Biał……. = oddział okręgowy w Białymstoku
Biel……… = oddział okręgowy w Bielsku- Białej
Bydg……. = oddział okręgowy w Bydgoszczy
Chełm….. = oddział okręgowy w Chełmie
Częst……. = oddział okręgowy w Częstochowie
Elbl……… = oddział okręgowy w Elblągu
Gd……….. = oddział okręgowy w Gdańsku
Kal………. = oddział okręgowy w Kaliszu
Kat………. = oddział okręgowy w Katowicach
Kiel……… = oddział okręgowy w Kielcach
Kon……… = oddział okręgowy w Koninie
Kosz…….. = oddział okręgowy w Koszalinie
Krak……. = oddział okręgowy w Krakowie
Legn…….. = oddział okręgowy w Legnicy
Lub……… = oddział okręgowy w Lublinie
Łódź…….. = oddział okręgowy w Łodzi
Nowosąd. = oddział okręgowy w Nowym Sączu
Olszt…….. = oddział okręgowy w Olsztynie
Opol…….. = oddział okręgowy w Opolu
Pil………… = oddział okręgowy w Pile
Piotr…….. = oddział okręgowy w Piotrkowie Tryb.
Płock……. = oddział okręgowy w Płocku
Pozn……..    = oddział okręgowy w Poznaniu
Przem….. = oddział okręgowy w Przemyślu
Radom…. = oddział okręgowy w Radomiu
Rzesz……. = oddział okręgowy w Rzeszowie
Siedl…….. = oddział okręgowy w Siedlcach
Skiern…..    = oddział okręgowy w Skierniewicach
Słup…….. = oddział okręgowy w Słupsku
Suwal…… = oddział okręgowy w Suwałkach
Szczec…. = oddział okręgowy w Szczecinie
Tarn……. = oddział okręgowy w Tarnowie
Tor…….. = oddział okręgowy w Toruniu
Wałbrz.. = oddział okręgowy w Wałbrzychu
Warsz…. = oddział okręgowy w Warszawie
Włocł…. = oddział okręgowy we Włocławku
Wrocł…. = oddział okręgowy we Wrocławiu
Zam……. = oddział okręgowy w Zamościu
Zielgór.. = oddział okręgowy w Zielonej Górze
5) W przypadku utraty legitymacji związkowej właściwy oddział lub koło – jeżeli są do tego upoważnione przez jednostkę nadrzędną – mają obowiązek zażądać od osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu legitymacji związkowej, oświadczenia na piśmie
o utracie legitymacji. Po wyjaśnieniu i ocenie wszystkich okoliczności związanych
z utratą legitymacji wydaje się duplikat.
6) Członkowie honorowi i wspierający mogą być zapraszani na zebrania kół i oddziałów oraz mogą brać udział w posiedzeniach zarządów z głosem doradczym.

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. Strukturę organizacyjną Związku określa rozdział IV §14 Statutu Związku.
2. Koła są agendami oddziałów rejonowych i podlegają bezpośrednio tym oddziałom. Koła mogą podlegać bezpośrednio oddziałowi okręgowemu. Wówczas oddział okręgowy przejmuje względem kół, wszystkie funkcje oddziału rejonowego.
3. Wydatki koła są pokrywane przez macierzysty oddział z jego budżetu, na którego konto są przekazywane wpływy koła.
Funkcjonowanie wpływów i wydatków omawiają szczegółowo „Zasady Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku”.
4. Zarządy oddziałów mogą przekazywać niektóre uprawnienia podległym kołom, jeżeli nie jest to sprzeczne ze Statutem, uwzględniając:
a) istnienie w kole dostatecznie operatywnego zarządu, gwarantującego prawidłowe wykonywanie przekazanych mu funkcji,
b) liczebność członków koła,
c) znaczną odległość siedziby zarządu koła od siedziby zarządu oddziału macierzystego przy braku dogodnej komunikacji.
5. Do założenia koła wymagane jest minimum 10 osób.
6.  Do powołania oddziału rejonowego wymagane jest minimum 200 osób.
7. Wszystkie koła Związku posiadają kolejną numerację ciągłą w ramach oddziału np.
Koło nr 1 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w……………………..

 
IV. KOMISJE PROBLEMOWE

1. Komisje problemowe (§15 Statutu) są to zespoły aktywu, powołane na okoliczność problemów środowiska w danym oddziale lub kole. Zespoły te pełnią funkcję pomocniczą lub wspomagającą działalność jednostek organizacyjnych Związku.
2. Do komisji problemowych spełniających w Związku rolę określoną w wymienionym ust. 1 należą:
a) komisje socjalno – bytowe,
b) komisje kultury i organizacji wolnego czasu (rekreacji),
c) inne komisje wg potrzeb.
3. Komisje problemowe powoływane są imiennie przez zarządy oddziałów lub kół, przy których działają.
4. Działalność komisji problemowych oparta jest o regulaminy, zatwierdzone przez zarząd jednostki, przy którym je powołano.
5. Przewodniczącego komisji problemowej wybierają członkowie komisji ze swego grona.
6. Wybór przewodniczącego wymaga zatwierdzenia przez prezydium zarządu właściwego oddziału lub zarządu koła Związku.
7. Posiedzenia komisji problemowych są protokołowane.
8. Komisja ma obowiązek zapoznania z treścią protokołu jednostkę organizacyjną,                        w której działa.
9. Regulaminy komisji problemowych stanowią załącznik do niniejszej Instrukcji i są jej integralną częścią.
10. Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych mogą powoływać zespoły opiniodawcze, których zadaniem jest wyrażenie stanowiska wobec przedstawionych zagadnień.

 
V. TEREN DZIAŁALNOŚCI

1. Teren działania Związku i jego jednostek organizacyjnych określa Statut (§§ 2 i 14).
2. Tereny (obszary) działania struktur Związku:
a) siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa,
b) oddział okręgowy działa na terenie ustalonym uchwałą Zarządu Głównego bez względu na granice administracyjne kraju,
c) oddział rejonowy działa na terenie ustalonym przez macierzysty oddział okręgowy, przy czym przyjmuje się założenie, że oddział rejonowy nie powinien działać na terenie dwóch powiatów. Odmienne ustalenia stosuje się tylko do oddziałów rejonowych, będących w przeszłości oddziałami dzielnicowymi w większych miastach,
d) koła terenowe działają na obszarze wskazanym w uchwale podejmowanej przez zarząd właściwego terytorialnie oddziału (rejonowego względnie okręgowego),
e) koła środowiskowe powoływane są przez oddziały okręgowe lub rejonowe, które określają ich siedzibę.
VI. POWOŁYWANIE, ŁĄCZENIE, ROZWIĄZYWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Zmiany organizacyjne, o których mowa w niniejszym dziale, dotyczą kół i oddziałów
w zakresie ich powoływania i rozwiązywania.
2. Oddziały okręgowe są powoływane lub rozwiązywane – przez Zarząd Główny, oddziały rejonowe – przez zarządy oddziałów okręgowych, koła – przez zarządy oddziałów nadrzędnych (rejonowych, okręgowych).
3. Oddział rejonowy Związku lub koło mogą być powołane, gdy na terenie istnieje podstawa do ich powołania, a przede wszystkim:
1) liczba członków określona w Rozdziale III ust. 6 niniejszej Instrukcji,
2) liczba emerytów, rencistów i inwalidów na danym terenie, a więc możliwości rozwoju jednostki organizacyjnej,
3) warunki lokalowe sprzyjające działalności związkowej,
4) grupa inicjatywna zabezpieczająca organizację powołania.
4. Uprawnienia dotyczące łączenia i rozwiązywania oddziałów i kół wynikają z postanowień Statutu, a mianowicie § 25 pkt 13, § 46 pkt 9 i § 65 pkt 9.
5. Przesłanki organizacyjne łączenia ogniw związkowych:
a) trudności lokalowe, kadrowe, finansowe,
b) niewielka liczebność danej jednostki organizacyjnej, nie wystarczającej do samodzielnej działalności,
c) brak perspektyw na poprawę dotychczasowego stanu wymienionego w pkt. a i b,
d) oraz inne, poprawiające stan organizacyjny.
6. Wszelkie konsekwencje dla członków wynikające z powołania, łączenia i rozwiązywania oddziałów lub kół Związku rozciągają się również na członków wspierających.
7. W każdym przypadku powstania nowych jednostek organizacyjnych należy dokonać 
w trybie statutowym wyboru władz.
8. Nowo powstałe jednostki organizacyjne są kierowane – do czasu przeprowadzenia wyborów zarządu – przez pełnomocników ustanowionych przez jednostkę nadrzędną Związku.
9. O powołaniu nowej jednostki organizacyjnej bądź powstałej w wyniku połączenia oraz
w przypadku rozwiązania – właściwy dla tych jednostek oddział powiadamia odpowiedni organ administracji terenowej podając:
a) podstawę prawną, którą są postanowienia zapisane w Statucie:
– dla oddziałów okręgowych § 25 pkt 13,
– dla oddziałów rejonowych § 46 pkt 9,
– dla kół § 65 pkt 9,
b) nazwę oddziału, jego adres i telefon,
c) datę powołania nowej jednostki organizacyjnej,
d) skład prezydium,
e) w przypadku koła – skład jego zarządu, nazwę i numer.
10. Zarządy jednostek nadrzędnych określają sposób dalszego postępowania
z dokumentami, gotówką, materiałami i urządzeniami zlikwidowanych jednostek organizacyjnych.
11. Wszelkie czynności związane z przedmiotami wymienionymi w pkt. 10 powinny być dokonywane protokólarnie.
12. W warunkach uzasadnionych jak np. oszczędności osobowe, trudności lokalowe
i płacowe z tytułu czynszów oraz małą liczebność członków Związku, wprowadza się
w okręgach dwustopniową strukturę, co oznacza bezpośrednie podporządkowanie kół oddziałom okręgowym. Decyzję w takim przypadku podejmuje zarząd oddziału okręgowego, o której powiadamia Zarząd Główny.
W konsekwencji:
1) ulegają likwidacji te oddziały rejonowe, w strukturze których działały koła przejęte przez oddziały okręgowe,
2) działalność i uprawnienia przewidziane w Statucie dla oddziałów rejonowych wraz
z ewidencją członków przejmują oddziały okręgowe,
3) likwidacja oddziału rejonowego i przejęcie kół wymaga odpowiedniego protokołu przejęcia – likwidacji.

 

VII. NADZÓR, INSTRUKTAŻ, KONTROLA

1. Funkcja nadzoru polega na systematycznym wglądzie, opiece i udzielaniu wskazówek zarządom jednostek organizacyjnych Związku, w realizacji zadań statutowych
i rozwiązywaniu ich problemów.
2. Nadzór, instruktaż i kontrolę działalności jednostek organizacyjnych Związku sprawują:
a) zarządy stopnia wyższego zgodnie z § 25 pkt 17, § 46 pkt 10 i § 65 pkt 10 Statutu,
b) komisje rewizyjne zgodnie z zapisami w § 33 pkt 1, § 53 pkt 1 i § 72 pkt 1 Statutu,
c) komisje rewizyjne wyższego stopnia w porozumieniu z równorzędnymi zarządami lub na jego wniosek mogą badać działalność zarządów niższego stopnia przy współudziale komisji rewizyjnej tego stopnia.
3. Funkcja kontrolna polega na badaniu prawidłowości działania zarządów poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku w świetle postanowień Statutu, regulaminów, uchwał
i decyzji wyższych instancji własnych, a także obowiązującego porządku prawnego.
4. Kontrola ma dotyczyć całokształtu działalności danego zarządu na przestrzeni określonego czasu, poszczególnych problemów i aspektów tej działalności, jak również pojedynczych spraw.
5. Zasadnicze zakresy kontroli dotyczą:
a) realizacji budżetu i działalności finansowej,
b) realizacji uchwał własnych i zarządzeń instancji nadrzędnych,
c) zgodności podejmowanych uchwał kontrolowanego zarządu z uchwałami instancji nadrzędnych, postanowieniami Statutu i obowiązującym porządkiem prawnym,
d) realizacji planów pracy kontrolowanego zarządu,
e) przestrzegania w kontrolowanej jednostce zasad praworządności i współżycia koleżeńskiego, w szczególności sposobu załatwiania skarg i wniosków.
6. Kontrole doraźne przeprowadza się z inicjatywy lub na polecenie:
a) instancji nadrzędnej,
b) instancji kontrolowanej,
c) komisji rewizyjnej.
7. Osoby kontrolujące muszą dysponować pisemnymi pełnomocnictwami zarządu odpowiedniego stopnia, który je delegował do przeprowadzenia kontroli. Pisemne pełnomocnictwa nie są obowiązujące w przypadku kontroli jednostki równorzędnej tj. oddziału, którego organem jest dana komisja rewizyjna.
Pełnomocnictwo powinno określać:
a) zakres kontroli,
b) czas trwania kontroli.
8. Jednostka kontrolowana obowiązana jest udostępnić osobom kontrolującym niezbędne dokumenty oraz ułatwić czynności kontrolne.
9. Czynności kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu.
10. Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolującego oraz dwaj członkowie zarządu jednostki kontrolowanej: przewodniczący
i sekretarz lub przewodniczący i skarbnik, w zależności od przedmiotu kontroli –
z ewentualną zapowiedzią złożenia zastrzeżeń.
11. Zarząd jednostki kontrolowanej może wnieść do organu kontrolującego pisemne zastrzeżenie co do treści protokołu w terminie 14 dni od ukończenia kontroli.
12. Protokół powinien zawierać:
a) oznaczenie jednostki kontrolowanej,
b) zakres kontroli,
c) nazwiska osób kontrolujących,
d) nazwiska osób odpowiedzialnych za zakres działalności objęty kontrolą,
e) wnioski i wyjaśnienia osób wymienionych w pkt. d,
f) przebieg kontroli,
g) wykaz dokumentów stanowiących przedmiot kontroli,
h) podpisy osób kontrolujących i osób odpowiedzialnych za zakres działalności objęty kontrolą,
i) datę sporządzenia protokołu.
13. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymują:
– 1 egz. jednostka kontrolowana,
– 1 egz. jednostka kontrolująca,
– 1 egz. jednostka nadrzędna.
14. Zarządzenia pokontrolne wydaje i określa sposób ich wykonania oraz czuwa nad ich realizacją w trybie nadzoru jednostka, która zarządziła kontrolę.
15. Zgodnie z postanowieniami § 33 pkt 4 i § 53 pkt 4 Statutu – komisje rewizyjne wyższego stopnia nadzorują komisje rewizyjne stopnia niższego.

 

VIII. PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. Każdy oddział lub koło Związku działa w oparciu o opracowany przez prezydium
i zatwierdzony przez zarząd w terminie poprzedzającym okres planowany roczny plan działalności.
2. Plan działalności powinien być opracowany z uwzględnieniem między innymi takich zagadnień:
a) wzrost liczby członków,
b) rodzaj i liczba świadczeń socjalnych,
c) rozwój form działalności placówek kulturalnych,
d) rozwój działalności mającej na celu wypełnienie wolnego czasu,
e) działalność finansowa,
f) działalność ZKP,
g) liczbę i tematykę posiedzeń zarządu i jego prezydium,
h) działalność organizacyjna, kontrolna i instruktażowa.
3. Zatwierdzone plany pracy oddziałów i kół są przekazywane prezydiom zarządów stopnia wyższego, bezpośrednio po ich zatwierdzeniu.
4. Podstawowym materiałem sprawozdawczym zarządów oddziałów jest coroczna ankieta sprawozdawcza.
5. Część opisowa rocznej ankiety sprawozdawczej jest częścią analityczną a ponadto powinna zawierać te informacje, które nie są uwzględnione w pozycjach ankiety lub wyjaśnienie spraw wątpliwych.
6. Rodzaj i terminy sprawozdań zarządów oddziałów okręgowych dla Zarządu Głównego określa Zarząd Główny.

IX. FINANSE

1. Majątek  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów powstaje z:
1) wpisowego,
2) darowizn, dotacji, subsydiów, subwencji, spadków i zapisów,
3) dochodów z działalności gospodarczej,
4) dochodów z majątku Związku,
5) innych.
2. Związek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może korzystać z funduszy publicznych.
3. Związek może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie § 7 pkt 7 a) Statutu oraz według zasad określonych w przepisach prawnych.
Dochody oddziałów okręgowych i rejonowych oraz kół, pochodzące z działalności gospodarczej pozostają w 100 % wysokości w tych jednostkach organizacyjnych, które dochód uzyskały i są przeznaczone na ich działalność statutową. Nie dotyczy to zysków netto z gospodarowania związkowym majątkiem nieruchomym.
4. Szczegółowe zasady zarządzania majątkiem Związku są ustalone przez Zarząd Główny.
5. Prezydium Zarządu Głównego gospodaruje funduszami i zarządza majątkiem Związku
w granicach określonych budżetem zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego.
6. Prezydia oddziałów okręgowych i rejonowych zarządzają gospodarką finansową   
 w ramach budżetu i administrują majątkiem oddziału w ramach udzielonych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwa udziela:
– dla oddziałów okręgowych – Prezydium Zarządu Głównego,
– dla oddziałów rejonowych – Prezydium zarządu właściwego oddziału okręgowego.
7. Zarządy kół gospodarują funduszami koła w ramach zatwierdzonego budżetu
 i administrują majątkiem koła.
8. Nabywanie lub zbywanie majątku nieruchomego wymaga uchwały Zarządu Głównego.
9. Dokumenty powodujące skutki finansowe podpisywane są przez upoważnionych dwóch członków prezydium zarządu.
10. Plany gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych służących realizacji zadań statutowych Związku tj. preliminarze budżetowe sporządzają wszystkie jednostki organizacyjne Związku.
1) Zarząd Główny sporządza zbiorczy preliminarz budżetowy dla całego Związku.
Podstawą do jego sporządzenia są projekty preliminarzy budżetowych oddziałów okręgowych oraz wpływy z dochodów własnej działalności prowadzonej bezpośrednio przez Zarząd Główny.
2) preliminarz budżetowy oddziału okręgowego ustala zarząd oddziału.
Podstawą do jego opracowania są preliminarze budżetowe oddziałów rejonowych
i kół bezpośrednio podporządkowanych oddziałowi okręgowemu oraz dochody
z własnej działalności.
Zbiorczy preliminarz budżetowy oddziału okręgowego zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego.
3) preliminarz budżetowy oddziału rejonowego ustala zarząd oddziału.
Podstawą jego opracowania są preliminarze budżetowe zarządów kół oraz dochody
z własnej działalności.
Projekt preliminarza budżetowego oddziału rejonowego zatwierdza prezydium zarządu oddziału okręgowego.
4) preliminarz koła ustala zarząd koła a zatwierdza prezydium oddziału rejonowego lub okręgowego zgodnie z pkt. 2 Rozdziału III niniejszej Instrukcji.
Ustala się zasadę, aby działalność koła wykazana w preliminarzu budżetowym mieszcząca się w dochodach koła była zabezpieczona środkami finansowymi.
11. Nadzorowanie działalności gospodarczo – finansowej Związku oraz czuwanie nad jej zgodnością z obowiązującymi przepisami należy do obowiązków skarbnika.

 
X. SKARGI I WNIOSKI

1. W każdej jednostce organizacyjnej Związku należy wyznaczyć jednego z członków zarządu odpowiedzialnego za sprawy związane z realizacją skarg i wniosków.
2. W każdej jednostce organizacyjnej należy prowadzić rejestr skarg i wniosków oraz przechowywać i kompletować związaną z tym dokumentację w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminowości załatwiania.
3. W lokalu jednostki organizacyjnej, w miejscu widocznym, winna znaleźć się wywieszka, która poinformuje zainteresowanych o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków. Winny to być dni i godziny pracy zarządu jednostki organizacyjnej Związku.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie. Przy skargach i wnioskach złożonych ustnie w ramach godzin przyjęć, o których mowa w pkt. 3, sporządza się protokół zawierający zwięzły opis treści sprawy, imię i nazwisko oraz adres osoby składającej skargę (wniosek). Protokół podpisuje osoba składająca i przyjmująca skargę – wniosek.
5. Skarga lub wniosek nie zawierająca imienia i nazwiska oraz adresu podlega rozpatrzeniu, gdy uzasadnia to interes społeczny. Decyzję w tej sprawie podejmuje członek zarządu jednostki organizacyjnej, do której wpłynęła skarga – wniosek.
6. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma. Nie jest zatem skargą odwołanie, od odmownej decyzji niższej instancji, natomiast jest skargą zażalenie na opieszałość w wydaniu decyzji.
7. Skargi i wnioski należy rozpatrywać starannie i wnikliwie w możliwie jak najkrótszym czasie. Skargi w sprawach trudnych powodują wydłużenie terminu ich rozpatrzenia do czasu wypracowania niezbędnych uzgodnień i decyzji.
8. Odpowiedź negatywna wymaga uzasadnienia.
9. Nadzór nad realizacją przepisów w sprawie skarg i wniosków sprawują jednostki stopnia wyższego. Skargi dotyczące działania organów niższego stopnia nie mogą być przekazywane do realizacji tym oddziałom.
 

10. Raz w roku w trakcie posiedzenia zarządu jednostki organizacyjnej należy omówić stan
i sposób rozpatrywania skarg i wniosków. Analiza skarg ma na celu likwidację przyczyn ich powstawania.

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną częścią Instrukcji Organizacyjnej są regulaminy jednostek organizacyjnych Związku wszystkich stopni.
2. Oddziały mogą wprowadzić do regulaminów zmiany lub uzupełnienia – w zależności od potrzeb i uwarunkowań na danym terenie lub w środowisku, ale wyłącznie w zakresie spraw nie uregulowanych przepisami Statutu, bądź decyzjami i uchwałami władz nadrzędnych. Zmiany, bądź uzupełnienia zgłaszane przez:
– oddział okręgowy – wymagają zgody Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego,
– oddział rejonowy – wymagają zgody prezydium zarządu oddziału okręgowego.
3. Niniejsza Instrukcja została zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Uchwałą nr 16/6/IX/2005  i obowiązuje od dnia 15 grudnia 2005 roku.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1

REGULAMIN
ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW I JEGO PREZYDIUM

§1

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w ramach posiadanych uprawnień określonych w Statucie.
2. W okresie między plenarnymi posiedzeniami Zarząd Główny pracuje poprzez wybrane ze swego grona Prezydium.
3. Bieżące zadania Zarządu Głównego realizowane są głównie przez Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego ustanowione Statutem Związku w § 28.
Są to: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący (2-4), Sekretarz Generalny i Skarbnik.
4. Na wniosek przewodniczącego Prezydium Zarządu Głównego może powołać do wykonania określonych zadań, innych członków Zarządu Głównego.
5. Postanowienia Kierownictwa mają formę pisemną i są doręczane zainteresowanym.

 

 

§ 2
1. Plenarne posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są co najmniej dwa razy
w roku oraz w zależności od potrzeb.
2. Członkowie Zarządu Głównego o terminie i porządku obrad zawiadamiani są
14 dni przed posiedzeniem.

§ 3
Uchwały plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad.
§ 4
Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszani – z głosem doradczym – przedstawiciele Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Zarządu Głównego na wniosek Prezydium lub z własnej inicjatywy może zapraszać inne osoby.

§ 5
1. Członkowie Zarządu Głównego są zobowiązani do:
a) czynnego uczestniczenia w obradach Zarządu Głównego,
b) przestrzegania Statutu Związku, Instrukcji Organizacyjnej i niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia działalności zgodnej z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego i jego Prezydium,
c) uczestniczenia w posiedzeniach zarządów oddziałów wszystkich szczebli (§ 27 Statutu).
2. Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Głównego odbywa się według procedury
i na zasadach określonych w § 25 pkt 14 Statutu.
3. Utrata mandatu członka Zarządu Głównego następuje w okolicznościach przewidzianych
w ust. 17 rozdział I Instrukcji Organizacyjnej.

§ 6
Prezydium Zarządu Głównego pracuje w oparciu o Statut Związku i uchwały podejmowane przez Zarząd Główny.

§ 7
Zarząd Główny odwołuje członka zarządu z funkcji sprawowanej w Prezydium Zarządu Głównego w przypadku:
 1)  niezawinionego niewykonywania obowiązków przez okres:
a) 3 miesięcy – przez urzędującego członka Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego,
b) 6 miesięcy – przez pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego,
2) zawinionego niewykonywania obowiązków oraz działania na szkodę Związku lub naruszania zasad współżycia społecznego – natychmiast po otrzymaniu o tym wiadomości,
3) ze względu na zmianę funkcji pełnionej w Prezydium Zarządu,
4) na wniosek danego członka Prezydium.
§ 8

1. Zarząd Główny może w czasie trwania kadencji dokooptować członków na miejsca wakujące, w łącznej liczbie nie przekraczającej ½ składu pochodzącego z wyboru
(§ 17 ust. 2 Statutu).
2. Dokooptowanie członków powinno się odbywać na posiedzeniach plenarnych Zarządu Głównego w drodze podjętej uchwały.
3. Dokooptowany członek Zarządu Głównego nabywa prawa i obowiązki mandatariusza na równi z członkami wybranymi na Krajowym Zjeździe Delegatów.
§ 9

1. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na kwartał oraz
w zależności od potrzeb.
2. O terminie i porządku obrad członkowie prezydium powiadamiani są najpóźniej
7 dni przed posiedzeniem.
§ 10

Uchwały podjęte przez Prezydium Zarządu Głównego w sprawach pilnych, należących do kompetencji Zarządu Głównego, winny być obligatoryjnie przedstawione do zatwierdzenia na najbliższym plenarnym posiedzeniu Zarządu Głównego.
 § 11

Uchwały i postanowienia Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

 

§12

Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy:
a) kierowanie całokształtem pracy Związku w oparciu o Statut i uchwały Krajowego Zajazdu Delegatów, Zarządu Głównego i jego Prezydium,
b) inicjowanie uchwał o zwołaniu Krajowego Zjazdu Delegatów,
c)  zwoływanie posiedzeń plenarnych Zarządu Głównego,
d) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Głównego i jego Prezydium. Składanie na posiedzeniach Zarządu Głównego sprawozdań z pracy Prezydium Zarządu Głównego oraz rocznych sprawozdań z działalności Związku,
e) dysponowanie, wspólnie ze skarbnikiem, środkami finansowymi i majątkiem Związku
 w ramach budżetu oraz zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego i jego Prezydium,
f) inicjowanie, organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności gospodarczej zapisanej w § 7 pkt a) Statutu,

 

g) kierowanie sprawami personalnymi w Biurze Zarządu Głównego,
h) podpisywanie uchwał/decyzji Zarządu Głównego oraz jego Prezydium, pism okólnych, korespondencji z centralnymi organami państwowymi, pism w sprawach osobowych. Podpisywanie dokumentów powodujących skutki finansowe wspólnie ze skarbnikiem .
i) reprezentowanie Związku na zewnątrz,
j) współpraca z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
k) inicjowanie ubezpieczenia lokali związkowych od następstw kradzieży i zdarzeń losowych.

Przewodniczący może upoważnić poszczególnych członków Zarządu Głównego do zastępowania go w określonych sprawach.
§13

Do obowiązków i uprawnień I wiceprzewodniczącego należy:
a) wykonywanie obowiązków i uprawnień przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
b) inicjowanie, koordynowanie i nadzór w zakresie spraw socjalno – bytowych oraz kultury
i organizacji wolnego czasu,
c) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego i jego Prezydium,
d) podpisywanie wychodzącej korespondencji oraz dokumentów związanych
z uprawnieniami regulaminowymi w porozumieniu i akceptacji przewodniczącego Zarządu Głównego,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Zarządu Głównego.
§14

Do obowiązków i uprawnień II wiceprzewodniczącego należy:
a) inicjowanie i koordynowanie realizacji zadań statutowych oraz zadań wynikających
z uchwał Zarządu Głównego i jego Prezydium w oddziałach terenowych, ustalonych wspólnie z przewodniczącym Zarządu Głównego,
b) opracowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego i jego Prezydium
(z zakresu swojej działalności),
c) wykonywanie innych zadań zleconych przez przewodniczącego Zarządu Głównego.

 

§15

Do obowiązków i uprawnień sekretarza generalnego należy:
a) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo- wyborczej Związku,
b) koordynowanie i przygotowanie kompleksowych materiałów na posiedzenia Zarządu Głównego i jego Prezydium,
c) sporządzanie protokółów z posiedzeń Zarządu Głównego i jego Prezydium (ewentualne zlecanie ich sporządzania wyznaczonym osobom),
d) nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowości i terminowości realizacji podejmowanych uchwał i postanowień przez Zarząd Główny i jego Prezydium,

e) podpisywanie korespondencji i dokumentów w ramach uprawnień regulaminowych,
w porozumieniu i po akceptacji przewodniczącego  Zarządu Głównego,
f) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania Biura Zarządu Głównego.
§16

Do obowiązków i uprawnień skarbnika należy:
a) inicjowanie i nadzorowanie racjonalnego gospodarowania finansami i majątkiem Związku,
b) nadzorowanie działalności gospodarczo – finansowej Związku oraz czuwanie nad jej zgodnością z obowiązującymi przepisami,
c) opracowywanie projektów budżetu Zarządu Głównego i Związku na podstawie potrzeb  finansowych złożonych przez oddziały okręgowe i przedkładanie do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego oraz nadzór nad jego realizacją,
d) opracowywanie analitycznych sprawozdań z realizacji budżetu i gospodarowania majątkiem Związku w okresach półrocznych i rocznych oraz przedkładanie ich na Prezydium i plenarnych posiedzeniach Zarządu Głównego w treści i terminach ustalonych z przewodniczącym Zarządu Głównego,
e) opracowywanie wniosków w sprawie ustalania wysokości wpisowego i składki członkowskiej (§ 25 pkt 5 Statutu),
f) opracowywanie rocznych projektów planów pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium
(w zakresie swoich uprawnień) oraz ich realizacja,
g) podpisywanie dokumentów i korespondencji dotyczącej spraw finansowo – księgowych
w uzgodnieniu i po akceptacji przewodniczącego Zarządu Głównego,
h) skarbnik może upoważnić głównego księgowego do czasowego zastępowania go
w określonych czynnościach, jednakże z wykluczeniem czynności decyzyjnych,
i) opracowywanie projektów zasad i nadzorowania pracy Związkowej Kasy Pogrzebowej.

§17

1. Obowiązuje ogólna zasada podpisywania uchwał/decyzji Zarządu Głównego oraz jego Prezydium, przez dwóch członków Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego.
2. Korespondencja o mniejszym znaczeniu może być podpisywana jednoosobowo,
z upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Zarządu Głównego.
§18

Z posiedzeń Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz posiedzeń Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego sporządza się protokóły podpisywane przez protokołującego, sekretarza generalnego i przewodniczącego danego posiedzenia.

 

§19

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w dniu 15 grudnia 2005 roku – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIK 2

REGULAMIN
ZARZĄDU ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW I JEGO PREZYDIUM

 

§1

Zarząd oddziału okręgowego kieruje działalnością Związku na terenie ustalonym uchwałą Zarządu Głównego – zgodnie z § 46 Statutu oraz w myśl uchwał Zarządu Głównego i własnych.

 

§ 2

Zarząd oddziału okręgowego odpowiada za swą działalność przed okręgowym zjazdem delegatów i przed Zarządem Głównym (zgodnie z § 45 Statutu).

 

§ 3

W skład zarządu wchodzi 11-31 członków, wybranych na okręgowym zjeździe delegatów. Ilość członków zarządu w ramach od 11 do 31 członków ustala zjazd delegatów prawomocną uchwałą.

 

§ 4

1. Posiedzenia plenarne zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby co najmniej dwa razy w roku.
Członkowie zarządu okręgowego i Zarząd Główny powiadamiani są o terminie
i porządku obrad 14 dni przed posiedzeniem.
2. Posiedzenia zarządu oddziału okręgowego i jego prezydium prowadzi przewodniczący zarządu lub osoba wyznaczona spośród członków prezydium.
3. Uchwały plenarnego posiedzenia zarządu oddziału okręgowego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu. Przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

 

 

§ 5

W posiedzeniach zarządu oddziału okręgowego mogą brać udział – z głosem doradczym – przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu koleżeńskiego.
Przewodniczący zarządu oddziału okręgowego może na posiedzenia zapraszać także inne osoby spośród członków Związku jak i spoza Związku.
§ 6

Posiedzenia zarządu oddziału okręgowego są protokołowane. Protokół powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami ust. 24 rozdz. I Instrukcji Organizacyjnej.
Protokoły posiedzeń zarządu oddziału okręgowego powinny być przekazywane do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty posiedzenia. Ponadto prowadzi się książkę wykonania uchwał.
§ 7

Członkowie zarządu oddziału okręgowego zobowiązani są do:
1) czynnego uczestniczenia w obradach zarządu,
2) przestrzegania przepisów Statutu Związku i niniejszego Regulaminu oraz działania zgodnego z uchwałami i zarządzeniami podjętymi przez zarząd oddziału okręgowego
i władze nadrzędne,
3) brania udziału w pracach jednostek organizacyjnych podległych zarządowi oddziału okręgowego.

 

§ 8

Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów okręgowych, ich prezydiów lub poszczególnych ich członków odbywa się według procedury i na zasadach określonych w § 29 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz w rozdziale I pkt 18-20 Instrukcji Organizacyjnej.

 

§ 9

1. Zarząd oddziału okręgowego może w czasie trwania kadencji kooptować członków na miejsca wakujące w łącznej liczbie nie przekraczającej ½ składu pochodzącego
z wyboru (§ 17 ust. 2 Statutu).
Kooptowanie członków powinno odbywać się na posiedzeniach plenarnych zarządu oddziału okręgowego w drodze podjętej uchwały.
2. Dokooptowany członek zarządu oddziału okręgowego nabywa prawa i obowiązki mandatariusza na równi z członkami wybranymi na okręgowym zjeździe delegatów.
3. O zmianach w składzie zarządu i prezydium należy powiadamiać Zarząd Główny.

 

§10

1. Zarząd oddziału powołuje ze swego grona prezydium zgodnie z § 49 Statutu.
2. W czasie trwania kadencji zarządu oddziału okręgowego przewodniczącego powołuje zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez prezydium zarządu.

 

§11

Prezydium zarządu oddziału okręgowego działa w imieniu zarządu w okresie między plenarnymi posiedzeniami zarządu a do jego kompetencji należą sprawy określone w § 50
ust. 2 Statutu.
§12

Posiedzenia prezydium zarządu oddziału okręgowego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co kwartał. O terminie i porządku obrad członkowie prezydium powiadamiani są
7 dni przed posiedzeniem.

§13
W posiedzeniu prezydium mogą brać udział z głosem doradczym – przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego zarządu oddziału okręgowego.

§14

Posiedzenia prezydium są protokołowane. Ponadto prowadzi się książkę wykonania uchwał.

§15

1. Zarząd oddziału okręgowego odwołuje członka zarządu z funkcji sprawowanej
w prezydium zarządu tego oddziału w przypadku:
1) niezawinionego niewykonywania obowiązków przez okres:
a) 3 miesięcy – przez urzędującego członka kierownictwa prezydium zarządu oddziału okręgowego,
b) 6 miesięcy – przez pozostałych członków prezydium zarządu oddziału,
2) zawinionego niewykonywania obowiązków lub działania na szkodę Związku oraz naruszania zasad współżycia społecznego – natychmiast po otrzymaniu o tym wiadomości,
3) ze względu na zmianę rodzaju funkcji pełnionej w prezydium zarządu,
4) na wniosek danego członka prezydium.
2. Decyzja o odwołaniu członka z funkcji sprawowanej w prezydium powinna się odbywać na posiedzeniu plenarnym zarządu oddziału okręgowego w drodze podjętej uchwały.

 
§16

Przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik tworzą kierownictwo prezydium zarządu oddziału okręgowego powołane w celu rozpatrywania bieżących spraw, wymagających podjęcia kolektywnych rozstrzygnięć.
§17

Do obowiązków i uprawnień  przewodniczącego zarządu oddziału okręgowego należy:
1) organizowanie działalności Związku na terenie okręgu – zgodnie ze Statutem oraz uchwałami zarządu oddziału okręgowego i Zarządu Głównego,
2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
3) zwoływanie posiedzeń zarządu oddziału i jego prezydium zgodnie ze Statutem
i niniejszym Regulaminem ,
4) składanie na posiedzeniach zarządu sprawozdań z działalności oddziału,
5) dysponowanie wspólnie ze skarbnikiem środkami finansowymi oddziału i jego majątkiem ruchomym w ramach budżetu i uchwał zarządu oddziału okręgowego lub Zarządu Głównego. Podpisywanie dokumentów powodujących skutki finansowe łącznie ze skarbnikiem,
6) kierowanie sprawami personalnymi w biurze zarządu oddziału. Wnioskowanie
o przydziale funkcji i zadań członkom zarządu,
7) podpisywanie wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej z władzami terenowymi, instytucjami, organizacjami oraz z Zarządem Głównym i innymi jednostkami organizacyjnymi Związku,
8) nadzór nad terminową realizacją uchwał zarządu oddziału okręgowego i jego prezydium oraz  władz nadrzędnych,
9) przekazywanie – w razie potrzeby – swych uprawnień w poszczególnych sprawach jednemu
z członków zarządu,
10) organizowanie nadzoru nad działalnością zarządów oddziałów rejonowych i zarządami kół bezpośrednio podległych zarządowi oddziału okręgowego oraz ich instruktażu
w zakresie realizacji zadań statutowych,
11) inicjowanie ubezpieczenia lokali związkowych od następstw kradzieży i zdarzeń losowych.

§18

1. Do obowiązków wiceprzewodniczących zarządu oddziału okręgowego należy prowadzenie zespołu zagadnień związkowych przydzielonych im przez prezydium zarządu.
2. Podczas okresowej nieobecności przewodniczącego zarządu jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego wiceprzewodniczący. 

§19

Do  obowiązków i uprawnień sekretarza zarządu oddziału okręgowego należy:
1) prowadzenie spraw organizcyjno-administracyjnych zarządu oddziału,
2) organizowanie i przygotowywanie materiałów na posiedzenia zarządu oddziału okręgowego i jego prezydium oraz protokołowanie tych posiedzeń lub ewentualne zlecanie sporządzania protokołów wyznaczonym osobom,
3) opracowywanie planów pracy prezydium i biura zarządu oddziału okręgowego oraz podstawowych analiz, sprawozdań (w tym okresowych sprawozdań z działalności zarządu
i jego prezydium) itp.,
4) współdziałanie, w uzgodnieniu z przewodniczącym zarządu oddziału okręgowego,
z terenowymi organami administracji publicznej i samorządowej i innymi organizacjami
w przedmiocie działalności związkowej,
5) podpisywanie wraz z przewodniczącym i po jego akceptacji dokumentów wewnętrznych zarządu i wychodzącej korespondencji, z zastrzeżeniem przepisów § 86 ust. 3 Statutu oraz postanowień § 20 pkt 6 niniejszego Regulaminu.
6) prowadzenie terminarza obsługi oddziałów rejonowych i kół oraz przyjmowanie
i analizowanie sprawozdań z ich wizytacji,
7) czuwanie nad terminowością sprawozdań oddziałów rejonowych oraz  sprawozdawczością oddziału okręgowego dla Zarządu Głównego.
§ 20

Do obowiązków i uprawnień skarbnika zarządu okręgowego należy:
1) bieżące kierowanie i nadzór nad prawidłową gospodarką finansową i ZKP oraz kontrola realizacji w tym zakresie uchwał i wytycznych władz nadrzędnych,
2) opracowywanie i przedkładanie zarządowi oddziału okręgowego rocznych projektów preliminarzy budżetowych oddziału a po przyjęciu przez zarząd – przekazywanie Zarządowi Głównemu – do zatwierdzenia a następnie nadzór nad ich realizacją,
3) opracowywanie analitycznych sprawozdań z realizacji budżetu i gospodarki finansowej
i majątkowej oddziału okręgowego w okresach półrocznych i rocznych oraz przedkładanie ich na prezydium i plenarnych posiedzeniach zarządu oddziału okręgowego a po przyjęciu przez zarząd – przekazywanie Zarządowi Głównemu – do zatwierdzenia,
4) analizowanie i opiniowanie rocznych projektów preliminarzy budżetowych oraz okresowych i rocznych sprawozdań finansowych i bilansów oddziałów rejonowych,
5) dysponowanie wraz z przewodniczącym środkami finansowymi i majątkiem ruchomym
w ramach budżetu oraz uchwał zarządu oddziału okręgowego i Zarządu Głównego,
6) podpisywanie wraz z przewodniczącym dokumentów i korespondencji dotyczącej spraw finansowo-księgowych,
7) nadzorowanie księgowości oraz gospodarki finansowej w biurze zarządu oddziału okręgowego,
8) instruktaż w zakresie ewidencji finansowo – księgowej oddziałów rejonowych.
§ 21
Biuro zarządu oddziału okręgowego powinno być czynne co najmniej cztery dni robocze
w tygodniu, po 3-4 godziny dziennie.
§ 22
Regulamin niniejszy  wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w dniu 15 grudnia 2005 roku – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
ZAŁĄCZNIK 3
REGULAMIN
 ZARZĄDU ODDZIAŁU REJONOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW I JEGO PREZYDIUM
§ 1

Zarząd oddziału rejonowego kieruje działalnością Związku na terenie ustalonym uchwałą zarządu oddziału okręgowego – zgodnie z § 64 Statutu oraz w myśl uchwał jednostek nadrzędnych i własnych.
§ 2

Zarząd odpowiada za swą działalność przed rejonowym zjazdem delegatów i jednostkami organizacyjnymi wyższego stopnia Związku.
§ 3

W skład zarządu wchodzi 7-25 członków wybranych na rejonowym zjeździe delegatów. Ilość członków zarządu – w ramach od 7 do 25 członków – ustala zjazd delegatów (walne zebranie członków) prawomocną uchwałą.
§ 4

1) Posiedzenia plenarne zarządu oddziału odbywają się co najmniej dwa razy w roku (po jednym w każdym półroczu) lub częściej w zależności od potrzeb.
Członkowie zarządu oddziału rejonowego oraz zarząd oddziału okręgowego powiadamiani są o terminie i porządku obrad 14 dni przed posiedzeniem.
2) Posiedzenia zarządu oddziału rejonowego i jego prezydium prowadzi przewodniczący zarządu lub osoba wyznaczona spośród członków prezydium.
3) Uchwały plenarnego posiedzenia zarządu oddziału rejonowego podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu. Przy równej liczbie głosów za i przeciw, decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 5

W posiedzeniach zarządu oddziału rejonowego może brać udział – z głosem doradczym – przewodniczący rejonowej komisji rewizyjnej.
Przewodniczący zarządu oddziału rejonowego na posiedzenia może zapraszać inne osoby spośród członków Związku jak i spoza Związku.
§ 6

Posiedzenia zarządu oddziału rejonowego są protokołowane. Protokół powinien być sporządzony zgodnie z ustaleniami rozdz. I ust. 24 Instrukcji Organizacyjnej.
Protokoły z posiedzeń zarządu powinny być przekazane do zarządu oddziału okręgowego
w terminie 30 dni od daty posiedzenia. Ponadto prowadzi się książkę wykonania uchwał.
§ 7

Członkowie zarządu oddziału rejonowego zobowiązani są do:
1) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach zarządu,
2) przestrzegania Statutu Związku i niniejszego Regulaminu oraz działania zgodnie
z uchwałami i zarządzeniami podjętymi przez zarząd oddziału i jednostki nadrzędne,
3) wypełniania obowiązków stałych i doraźnych, określonych przez zarząd oddziału,
a w szczególności:
a) stałego rozszerzania sieci kół i wzrostu ich liczebności,
b) sprawowania opieki nad kołami i brania udziału w ich działalności,
c) współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, samorządowej
i organizacji społecznych.

§ 8

Zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów rejonowych, ich prezydiów lub poszczególnych ich członków może nastąpić w trybie przewidzianym w § 50 ust. 2 pkt 4 Statutu oraz w rozdziale I pkt. 18-20 Instrukcji Organizacyjnej.
§ 9

1) Zarząd oddziału rejonowego może w czasie trwania kadencji kooptować członków na miejsca wakujące w łącznej liczbie nie przekraczającej ½ składu pochodzącego
z wyboru (§ 17 ust. 2 Statutu).
Kooptowanie członków powinno się odbywać na posiedzeniach plenarnych zarządu oddziału rejonowego w drodze podjętej uchwały.
2) Dokooptowany członek zarządu oddziału rejonowego nabywa prawa i obowiązki mandatariusza na równi z członkami wybranymi na rejonowym zjeździe delegatów (lub na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym członków ) oddziału rejonowego.
3) O zmianach w składzie zarządu i prezydium należy powiadamiać zarząd oddziału okręgowego.

§ 10

1) Zarząd oddziału rejonowego powołuje ze swego grona  prezydium zgodnie z § 68 Statutu .
2) Przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz i skarbnik tworzą kierownictwo prezydium zarządu oddziału rejonowego, powołane w celu rozpatrywania bieżących spraw wymagających kolektywnych rozstrzygnięć.
3) W czasie trwania kadencji zarząd oddziału powołuje przewodniczącego zarządu spośród  kandydatów zgłoszonych przez prezydium zarządu.
§ 11
Prezydium zarządu oddziału rejonowego działa w imieniu zarządu w okresie między posiedzeniami plenarnymi, a jego zakres działania określa § 69 ust. 2 Statutu.
§ 12
Posiedzenia prezydium zarządu oddziału rejonowego odbywają się w miarę potrzeb – nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Członkowie prezydium powinni być powiadomieni o jego terminie i porządku obrad 7 dni przed posiedzeniem.

§ 13
W posiedzeniach prezydium mogą brać udział – z głosem doradczym – przewodniczący rejonowej komisji rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego zarządu oddziału.

§ 14

Posiedzenia prezydium są protokołowane. Ponadto prowadzi się książkę wykonania uchwał.
§ 15

1. Zarząd oddziału rejonowego odwołuje członka zarządu z funkcji sprawowanej
w prezydium zarządu tego oddziału w przypadku:
1) niezawinionego niewykonywania obowiązków przez okres 3 miesięcy,
2) zawinionego niewykonywania obowiązków lub działania na szkodę Związku oraz naruszania zasad współżycia społecznego – natychmiast po otrzymaniu o tym wiadomości,
3) ze względu na zmianę rodzaju funkcji pełnionej w prezydium zarządu,
4) na wniosek danego członka prezydium.
2. Decyzja o odwołaniu członka z funkcji sprawowanej w prezydium powinna się odbywać na posiedzeniu plenarnym zarządu oddziału rejonowego w drodze podjętej uchwały.

§ 16

Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego należy :
1) organizowanie działalności Związku na terenie oddziału zgodnie ze Statutem oraz uchwałami zarządu oddziału rejonowego i władz nadrzędnych,
2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
3) zwoływanie posiedzeń zarządu oddziału i jego prezydium zgodnie ze Statutem
i niniejszym Regulaminem,
4) opracowywanie wspólnie z sekretarzem planów pracy zarządu i okresowych sprawozdań,
 a ze skarbnikiem planów finansowych,
5) składanie na posiedzeniach zarządu sprawozdań z działalności oddziału,
6) czuwanie nad przestrzeganiem przez zarząd zasad Statutu, uchwał i wytycznych jednostek nadrzędnych oraz niniejszego Regulaminu,
7) dysponowanie łącznie ze skarbnikiem środkami finansowymi oddziału i jego majątkiem ruchomym w ramach zatwierdzonego budżetu i wytycznych jednostek nadrzędnych,
8) podpisywanie wszystkich dokumentów i korespondencji zarządu prowadzonej z władzami nadrzędnymi (Zarządem Głównym, zarządem oddziału okręgowego) i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz z  władzami terenowymi, instytucjami i organizacjami. Podpisywanie dokumentów powodujących skutki finansowe łącznie ze skarbnikiem,
9) wnioskowanie na posiedzeniach zarządu o przydziale funkcji i zadań dla członków zarządu,
10) nadzór nad terminową realizacją uchwał zarządu oddziału rejonowego i jego prezydium oraz władz nadrzędnych,
11) organizowanie nadzoru nad działalnością zarządów kół oraz ich instruktażu w zakresie realizacji zadań statutowych,
12) inicjowanie ubezpieczenia lokali związkowych (oddziału rejonowego i kół) od następstw kradzieży i zdarzeń losowych.

§17
1) Do obowiązków wiceprzewodniczących zarządu oddziału rejonowego należy prowadzenie zespołu zadań i zagadnień związkowych przydzielonych im  przez prezydium zarządu oddziału.
2) Podczas okresowej nieobecności przewodniczącego zarządu oddziału rejonowego jego obowiązki przejmuje upoważniony przez niego wiceprzewodniczący, bądź inna wskazana osoba spośród członków prezydium.

§18
Do obowiązków i uprawnień sekretarza zarządu oddziału rejonowego należy
w szczególności:
1) sprawowanie czynności biurowych oraz prowadzenie spraw organizcyjno-administracyjnych zarządu oddziału,
2) organizacja i przygotowywanie materiałów na posiedzenia zarządu oddziału rejonowego
i jego prezydium oraz protokołowanie tych posiedzeń,
3) opracowywanie planów pracy prezydium i zarządu oddziału rejonowego oraz podstawowych analiz, sprawozdań, w tym okresowych sprawozdań z działalności zarządu i jego prezydium itp.,
4) prowadzenie rejestru członków zwyczajnych oraz wspierających (osób fizycznych
i prawnych) i czuwanie nad ich liczebnym wzrostem.
5) podpisywanie wraz z przewodniczącym dokumentów wewnętrznych zarządu
i wychodzącej korespondencji z zastrzeżeniem § 86 ust. 3 Statutu oraz postanowień § 19 pkt 6 niniejszego Regulaminu,
6) prowadzenie terminarza obsługi kół terenowych i środowiskowych oraz analizowanie sprawozdań z wizytacji kół,
7) czuwanie nad terminowością sprawozdań kół i sprawozdawczością oddziału rejonowego dla zarządu oddziału okręgowego,

§19

Do obowiązków i uprawnień skarbnika oddziału rejonowego należy:
1) prowadzenie spraw finansowo – księgowych zarządu oddziału i kół oraz ZKP. Realizowanie w tym zakresie uchwał i wytycznych władz nadrzędnych,
2) opracowywanie i przedkładanie zarządowi oddziału rejonowego rocznych projektów preliminarzy budżetowych oddziału, a po przyjęciu przez zarząd – przekazywanie zarządowi oddziału okręgowego – do zatwierdzenia, a następnie nadzór nad ich realizacją,
3) opracowywanie sprawozdań z realizacji budżetu i z gospodarki finansowej oddziału rejonowego w okresach półrocznych i rocznych oraz ich przedkładanie na prezydium
i plenarnych posiedzeniach zarządu oddziału rejonowego, a po przyjęciu przez zarząd – przekazywanie zarządowi oddziału okręgowego – do zatwierdzenia,
4) dysponowanie – wraz z przewodniczącym – środkami finansowymi i majątkiem ruchomym oddziału w ramach budżetu oraz uchwał jednostek nadrzędnych,
5) analizowanie i opiniowanie rocznych projektów preliminarzy budżetowych
i okresowych sprawozdań finansowych kół,
6) podpisywanie z przewodniczącym czeków oraz dokumentów i korespondencji dotyczącej spraw finansowo – księgowych,
7) kontrola działalności kół i instruktaż w zakresie księgowości i ewidencji finansowej,
8) systematyczne analizowanie stanu wpłat składek członkowskich, prowadzenie w tym zakresie ewidencji, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego i zarządu oddziału okręgowego.

 

§ 20

W zależności od warunków lokalowych biuro zarządu oddziału rejonowego powinno być czynne 2-5 dni w tygodniu.

§ 21

Regulamin niniejszy  wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu
15 grudnia 2005 roku wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

 

 

 

 

 
ZAŁĄCZNIK 4
REGULAMIN
 ZARZĄDU KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
§ 1

Zgodnie z § 14 ust. 4 i 5 Statutu – koła działają na obszarze ustalonym przez zarząd właściwego terytorialnie oddziału rejonowego lub okręgowego bądź w środowiskach emerytów i rencistów wywodzących się na danym terenie z określonych grup pracowniczo- zawodowych.
Do zadań koła należy rozpoznawanie potrzeb emerytów, rencistów i inwalidów na terenie jego działania i bezpośrednia realizacja podstawowych statutowych celów Związku wobec zrzeszonych członków, a zwłaszcza roztaczanie nad nimi bezpośredniej opieki.
§ 2

Działalnością koła kieruje zarząd wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym członków.
W skład zarządu koła, wchodzi 3-7 członków.
Ilość członków zarządu koła ustala walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków prawomocną uchwałą.
Zarząd koła wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
§ 3

Posiedzenia Zarządu koła odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie zarządu koła oraz macierzysty oddział (rejonowy, okręgowy) powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad 7 dni przed posiedzeniem.
Posiedzenia zarządu koła są protokołowane.
§ 4

Zarząd koła odpowiada za swoją działalność przed walnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym członków koła oraz przed zarządem macierzystego oddziału (rejonowego lub okręgowego).

 

 

 
§ 5

Do obowiązków i zadań zarządu koła należy:
1) realizowanie uchwał walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego członków koła oraz  uchwał i zaleceń nadrzędnych władz Związku,
2) zwoływanie walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w trybie przewidzianym
 w § 75 Statutu,
3) zwoływanie co najmniej raz w roku walnych zebrań informacyjno – sprawozdawczych członków koła,
4) organizowanie i prowadzenie działalności socjalnej i kulturalnej na rzecz członków koła,
5) nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z miejscowymi władzami, instytucjami, zakładami pracy i innymi lokalnymi środowiskami pozazwiązkowymi, w celu poszerzania możliwości realizacji statutowych zadań Związku,
6) zgłaszanie wniosków do terenowych organów i instytucji pomocy społecznej w sprawach socjalnych i kulturalnych członków,
7) aktywne propagowanie statutowych celów i praktycznej działalności Związku
w środowisku niezrzeszonych emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych – celem pozyskiwania nowych członków,
8) przyjmowanie nowych członków do Związku i do Związkowej Kasy Pogrzebowej, wydawanie legitymacji członkowskich oraz prowadzenie kartotek członków koła (deklaracji członkowskich) i alfabetycznego ich skorowidza,
9) pobieranie składek członkowskich, składek na rzecz ZKP i przypadających opłat oraz przekazywanie ich do macierzystego oddziału lub na konto bankowe tego oddziału,
10) przedkładanie zarządowi macierzystego oddziału wniosków o skreślenie członków
w trybie określonym w §13 ust. 1 Statutu,
11) prowadzenie zgodnie z Regulaminem ZKP, wymaganej dokumentacji i przekazywanie do zarządu macierzystego oddziału wniosków dotyczących wypłat zasiłków pogrzebowych,
12) dysponowanie – w sposób prawidłowy i oszczędny – środkami pieniężnymi wynikającymi
z zatwierdzonego przez zarząd macierzystego oddziału (rejonowego, okręgowego) preliminarza budżetowego oraz wpłat celowych uzyskanych od osób fizycznych
i prawnych,
13) składanie zarządowi macierzystego oddziału (rejonowego, okręgowego) okresowych, statutowych sprawozdań z działalności koła tj. finansowych, merytorycznych i innych– stosownie do wytycznych zarządu właściwego oddziału,
14) zarząd koła może – w porozumieniu z zarządem oddziału macierzystego – odwołać członka zarządu koła z funkcji sprawowanej w tym zarządzie tj. przez przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika w przypadku:
1) niezawinionego niewykonywania obowiązków przez okres 3 miesięcy,
2) zawinionego niewykonywania obowiązków lub działania na szkodę Związku oraz naruszania zasad współżycia społecznego – natychmiast po otrzymaniu o tym wiadomości,
3) ze względu na zmianę rodzaju funkcji pełnionej w zarządzie,
4) na wniosek danego członka zarządu.

Decyzja o odwołaniu członka zarządu koła z funkcji sprawowanej w tym zarządzie powinna być podjęta na posiedzeniu plenarnym zarządu –  w drodze  uchwały.

 

 

§ 6
Zakres obowiązków i zadań zarządu koła  – zarząd właściwego oddziału macierzystego może:
1)   ograniczyć w stosunku do przewidzianego w § 5 niniejszego Regulaminu,
2) rozszerzyć zgodnie z pkt. 4 rozdział III Instrukcji Organizacyjnej.

 

§ 7

Koło nie stanowi pod względem finansowym samodzielnego ogniwa Związku. Swoje wpływy
i dochody przekazuje do macierzystego oddziału, który pokrywa jego wydatki zgodnie
z zatwierdzonym preliminarzem budżetowym oraz w ramach wpłat celowych pozyskanych przez koło na sfinansowanie ściśle określonych celów.

 
§ 8

Do obowiązków i uprawnień przewodniczącego koła należy:
1) reprezentowanie koła i utrzymywanie stałej więzi z członkami Związku oraz władzami miejscowymi i organizacjami społecznymi działającymi na danym terenie,
2) zwoływanie zebrań zarządu koła, stosownie do postanowień Statutu – po uprzednim zawiadomieniu zarządu oddziału macierzystego,
3) wyznaczanie terminów walnych zebrań informacyjno – sprawozdawczych członków koła,
4) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem działalności kulturalnej, socjalnej, turystycznej itp.,
5) zjednywanie członków koła do prac społecznych i organizowanie zespołów problemowych
w ramach statutowych zadań Związku,
6) kierowanie całokształtem prac koła, przestrzeganie terminowego wykonywania uchwał
i zarządzeń instancji nadrzędnych,
7) załatwianie spraw doraźnie zlecanych do wykonania przez zarząd macierzystego oddziału,
8) przewodniczący zarządu koła podpisuje korespondencję i dokumenty według ustaleń zawartych w §10 pkt 6 i w §11 pkt 7 niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Podczas okresowej nieobecności przewodniczącego koła jego obowiązki przejmuje członek zarządu koła wskazany przez przewodniczącego.

 

 

 

§ 10

Do obowiązków i uprawnień sekretarza koła należy:
1) kierowanie całokształtem prac biurowych koła: korespondencja, dziennik, terminarz, archiwum, protokołowanie posiedzeń zarządu itp.,
2) prowadzenie kartotek członków Związku i przechowywanie ich pod zamknięciem, prowadzenie na bieżąco, w porządku alfabetycznym oraz kolejności, wpisu członków do skorowidza,
3) kierowanie pracą zespołów problemowych,
4) organizowanie pomocy prawnej dla członków koła w ramach możliwości osobowych
i organizacyjnych,
5) przygotowywanie spraw na walne zebranie członków, opracowywanie wniosków, czuwanie nad terminowym wykonywaniem powziętych uchwał,
6) podpisywanie wraz z przewodniczącym korespondencji koła, wyłączając pisma dotyczące spraw finansowych i majątkowych,
7) udzielanie informacji dotyczących statutowej działalności Związku oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań liczbowych i opisowych,
8) dopilnowywanie porządku i czystości lokalu, zaopatrywanie w potrzebne druki, należyte przechowywanie pieczątek i załatwianie innych spraw z zakresu administracyjno – organizacyjnego,
9) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
§ 11

Do obowiązków i uprawnień skarbnika koła należy:
1) przyjmowanie składek członkowskich i wpisowego oraz składek członkowskich na rzecz Związkowej Kasy Pogrzebowej jak również opłat za legitymacje związkowe,
2) wystawianie w 3 egzemplarzach przez kalkę, ze specjalnego kwitariusza, dowodów wpłaty
i wypłaty zaopatrując je w pieczątkę koła.
Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
– nazwisko i imię wpłacającego, ewidencyjny numer kartoteki, za jaki okres dokonana jest wpłata.
Ponadto w pokwitowaniu należy rozdzielić poszczególne elementy wpłat i wykazać składki członkowskie, składki na rzecz ZKP, opłaty za legitymacje związkowe
i wpisowe, jeśli dotyczy to nowo przyjętego członka Związku. Po podpisaniu przez skarbnika wystawionego dowodu wpłaty – oryginał otrzymuje wpłacający, kopię załącza się do rozliczenia zainkasowanych składek, a trzeci egzemplarz pozostaje
w grzbiecie kwitariusza.
Dokonaną wpłatę skarbnik wpisuje do legitymacji członkowskiej z uwzględnieniem daty, numeru wystawionego pokwitowania, jaki okres obejmuje wpłata i składa podpis
z odciskiem pieczęci, po czym zamieszcza równorzędną adnotację o wpłacie
w kartotece.
3) sporządzanie zestawienia wpłat wg ustalonego wzoru i jednoczesne ustalanie zgodności stanu kasy,
4) odprowadzanie posiadanych środków pieniężnych do kasy lub na konto zarządu macierzystego oddziału,
5) tam gdzie zachodzi tego konieczność (wysokie wpływy), rozliczanie trzy razy w miesiącu (10, 20, 30) zainkasowanych składek na obowiązującym druku, w pozostałych – raz
w miesiącu. Do rozliczenia dołączyć należy posiadane dowody za dany okres i przekazać do zarządu macierzystego oddziału celem właściwego zaewidencjonowania,
6) sporządzanie planów finansowych w oparciu o wytyczne zarządu oddziału macierzystego oraz realizacja zatwierdzonych planów,
7) podpisywanie wraz z przewodniczącym wszystkich dokumentów dotyczących spraw finansowych i majątku koła,
8) zapewnianie właściwych warunków przechowywania gotówki.

Skarbnik ponosi osobistą odpowiedzialność materialną za należyte przechowywanie gotówki.
§ 12

W zależności od miejscowych warunków lokal zarządu koła winien być czynny nie mniej niż
9 godzin tygodniowo.
§ 13

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w dniu 15 grudnia 2005 r .– obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIK 5
REGULAMIN
 SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
                        uchwalony w porozumieniu z Zarządem Głównym
§ 1

Do orzekania w sprawach spornych członków Związku powołane są:
1) Główny Sąd Koleżeński z siedzibą w Warszawie,
2) okręgowe sądy koleżeńskie.
§ 2

1. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego i okręgowych sądów koleżeńskich wybierani są zgodnie z §17, § 20 pkt 4, § 41 pkt 4 Statutu, a w czasie trwania kadencji mogą być przez sądy koleżeńskie kooptowani na miejsca wakujące stosownie do §17 ust. 2 Statutu.
2. Główny Sąd Koleżeński oraz sądy okręgowe wybierają spośród swoich członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący sądów ustalają zadania wiceprzewodniczącym i sekretarzom.
4. 1) Rezygnację ze sprawowanych funkcji członkowie okręgowych sądów koleżeńskich                                                          w okresie trwania kadencji zgłaszają do: przewodniczących macierzystych sądów koleżeńskich, przewodniczący okręgowych sądów koleżeńskich do przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego, członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego do przewodniczącego tego sądu, a przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego do Wiceprzewodniczącego.
2) Przewodniczący właściwego sądu, a w przypadku jego rezygnacji zastępca  przewodniczącego, zwołuje posiedzenie sądu dla uzupełnienia składu i ewentualnego ukonstytuowania się sądu.
5. O dokonanych zmianach w składzie osobowym sądów koleżeńskich (rezygnacja, dokooptowanie nowych członków) sądy okręgowe zawiadamiają niezwłocznie Główny Sąd Koleżeński.
§ 3

Sądy koleżeńskie zgodnie z § 35 Statutu rozpatrują sprawy członków Związku dotyczące:
1) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku,
2) naruszania zasad współżycia społecznego w działalności Związku,
3) sporów między członkami w sprawach działalności statutowej Związku.

§ 4

Kompetencje i funkcje Głównego Sądu Koleżeńskiego ustalają przepisy § § 35, 36 i 38 Statutu,
a okręgowych sądów koleżeńskich przepisy § § 38, 54 i 55 Statutu.
§ 5

1. Sprawy członków naczelnych władz Związku i członków władz oddziałów okręgowych rozpatruje i rozstrzyga w I instancji Główny Sąd Koleżeński w składzie 3 członków.
2. Sprawy odwołań od orzeczeń okręgowego sądu koleżeńskiego rozpatruje Główny Sąd Koleżeński jako II instancja w składzie 3 członków, a odwołanie od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego jako I instancji rozpatruje w II instancji również GSK  w składzie
5 członków.
§ 6

1. Orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w trybie § 5 ust. 2 niniejszego regulaminu jest ostateczne.
2. Sądy koleżeńskie mogą jednak na wniosek zainteresowanych lub z własnej inicjatywy wznowić postępowanie w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, jeżeli nie były one znane w toku poprzednich postępowań sądowych, a mają istotne znaczenie dla ustaleń wydanego orzeczenia.
3. Właściwym do wznowienia postępowania jest sąd, który wydał ostateczne, prawomocne orzeczenie w sprawie.

§ 7

Główny Sąd Koleżeński może z własnej inicjatywy lub na wniosek stron przekazać sprawę
z właściwego okręgowego sądu koleżeńskiego do innego równorzędnego sądu koleżeńskiego.
§ 8

1. Okręgowe sądy koleżeńskie udzielają pomocy prawnej Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu, przeprowadzając na jego wniosek przesłuchanie świadków  oraz zbierając i uzupełniając konieczne dowody w sprawach prowadzonych przez Główny Sąd Koleżeński.
2. Przesłuchanie świadków przeprowadza protokolarnie przewodniczący okręgowego sądu koleżeńskiego lub wyznaczony przez niego członek sądu po zawiadomieniu stron, poszkodowanego oraz pełnomocników na okoliczności wskazane przez Główny Sąd Koleżeński. Protokół podpisuje członek sądu przeprowadzający przesłuchanie, strony oraz świadkowie. Świadkowie mają prawo prostowania zaprotokołowanych zeznań, względnie podyktowania ich do protokołu.
§ 9

1. Na zgodny wniosek stron, sądy koleżeńskie mogą rozpoznawać spory między członkami na tle zatargów natury osobistej.
2. O właściwości miejscowej sądu koleżeńskiego decyduje przynależność organizacyjna członka obwinionego, z zastrzeżeniem § 7 niniejszego Regulaminu.
3. Odpowiedzialność przed sądami koleżeńskimi przedawnia się z upływem 6 miesięcy od chwili uzyskania przez skarżącego wiadomości o czynie lub zachowaniu się uzasadniającym taką odpowiedzialność nie dłużej niż rok od popełnienia zarzucanego mu czynu.
§ 10

1. Sądy koleżeńskie nie rozpatrują wniesionych przez członków Związku skarg i wniosków dotyczących uchwał władz Związku.
2. Zainteresowanym przysługuje w takich sprawach wewnątrzzwiązkowa droga zwrócenia się do jednostki nadrzędnej.

§ 11

1. Skargi do sądów koleżeńskich wnosi Zarząd Główny, zarządy oddziałów terenowych i kół oraz zainteresowany członek Związku.
2. Zarząd Główny i zarządy oddziałów okręgowych są reprezentowane przez swoich rzeczników.

 
§ 12

1. Skargi osób nie będących członkami Związku na członków Związku wnoszą do sądu koleżeńskiego zarzuty właściwych oddziałów i kół Związku.
2. Skarżące osoby nie będące członkami Związku mogą być powołane przez sąd koleżeński
w charakterze świadków.

§ 13

1. Skargi powinny zawierać:
1) imię i nazwisko obwinionego, adres oraz funkcję społeczną piastowaną we władzach Związku,
2) dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i okoliczności jego popełnienia,
3) dowody i dokumenty potrzebne dla poparcia skargi.
2. Skargi i wnioski należy składać w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla doręczenia jednego egzemplarza stronie przeciwnej.
§ 14
1. Przewodniczący sądu koleżeńskiego bada wniesioną skargę (wniosek) i w razie stwierdzenia właściwości innego sądu, przesyła mu akta sprawy, a w przypadku wątpliwości zwraca się do przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
2. W razie gdy skarga nie odpowiada wymaganiom wskazanym w regulaminie – przewodniczący zwraca się do skarżącego w celu uzupełnienia braków w terminie
14 – dniowym.
3. W przypadku, gdy wniesiona skarga budzi wątpliwości co do rzeczowej właściwości sądów koleżeńskich, przewodniczący sądu koleżeńskiego wyznacza skład trzyosobowy, w tym przewodniczącego i referenta sprawy. Skład ten na posiedzeniu niejawnym, po ewentualnym uzupełnieniu materiałów, wydaje postanowienie o nadaniu biegu skardze względnie o jej odrzuceniu.
W przypadku odrzucenia skargi odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręcza się osobie skarżącej.
§ 15

Po ustaleniu, że skarga wniesiona została do właściwego terytorialnie i kompetencyjnie sądu, przewodniczący sądu ustala skład orzekający – w tym przewodniczącego oraz referenta sprawy, jak również wyznacza termin rozprawy, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia wniesienia skargi.

§ 16

Członek sądu koleżeńskiego nie może brać udziału w składzie orzekającym, jeżeli jest osobiście zainteresowany sprawą.
Wniosek o wyłączenie członka z kompletu orzekającego może zgłosić członek sądu, rzecznik
i strony.
O wyłączeniu członka z kompletu orzekającego decyduje sąd, przed którym toczy się sprawa.
§ 17

Właściwy sąd koleżeński przesyła listem poleconym odpis skargi obwinionemu z pouczeniem, że w terminie 7–dniowym może wnieść pismo wyjaśniające i dołączyć dowody oraz powołać obrońcę. Po upływie 7–dniowego terminu, sąd wyznacza termin rozprawy i zawiadamia listem poleconym z wyprzedzeniem na 21 dni właściwy zarząd, strony, świadków oraz obrońcę
i pełnomocnika skarżącego, z pouczeniem obwinionego o skutkach nieusprawiedliwionego niestawiennictwa.
Sądy okręgowe przesyłają również informację o składzie orzekającym z pouczeniem
o możliwości wyłączenia sędziego w przypadku takich powiązań z jedną ze stron, które mogłyby narazić sędziego na zarzut braku obiektywizmu.
§ 18

1. Sąd koleżeński przed wyznaczeniem rozprawy lub w jej toku, może wydać postanowienie
o umorzeniu postępowania, jeżeli stwierdzi, że sprawa nie należy do właściwości rzeczowej sądu, także w razie cofnięcia wniosku oraz w przypadku, gdy wydanie orzeczenia stało się bezprzedmiotowe.
2. Sprawy podlegające dochodzeniu w trybie karnym, sądy koleżeńskie przesyłają do właściwych zarządów Związku, w celu skierowania ich do organów ścigania.
3. Wszczęcie postępowania karnego nie wstrzymuje postępowania przed sądem koleżeńskim.

§ 19

Rozprawy dla członków Związku są jawne, jednakże sąd może z urzędu lub na wniosek strony jawność wyłączyć, gdy wymagać tego będzie interes Związku lub uzasadniony interes osobisty strony.
§ 20

1. We wszystkich sprawach przed sądami koleżeńskimi obwinieni mogą korzystać z pomocy obrońców wybranych wyłącznie spośród członków Związku. Obwiniony może sam wybrać obrońcę lub zwrócić się o przydzielenie mu obrońcy przez sąd, przed którym toczy się sprawa. Obrońcy mają prawo przeglądać akta sprawy, uczestniczyć w przeprowadzeniu dowodów, składać wyjaśnienia i wnioski, brać udział w rozprawie i wnosić środki odwoławcze.
2. We wszystkich sprawach skarżący mogą powoływać swoich pełnomocników – członków Związku.
3. Pełnomocnictwo dla obrońcy obwinionego i pełnomocnika skarżącego powinno być złożone na piśmie lub zgłoszone na rozprawie do protokołu.
§ 21

W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego, sąd rozpatruje sprawę i wydaje orzeczenie.
§ 22

Rozprawę prowadzi przewodniczący składu orzekającego, który na pierwszym posiedzeniu skłania strony do polubownego załatwienia sporu.
§ 23

1. Z przebiegu rozprawy spisuje się protokół, który zawiera:
1) oznaczenie sądu, czasu i miejsca rozprawy,
2) skład orzekający,
3) oznaczenie osób biorących udział w rozprawie,
4) oświadczenia i wnioski stron, pełnomocnika, obrońcy i rzecznika,
5) wyjaśnienia stron i zeznania świadków,
6) podjęte na rozprawie postanowienia i zarządzenia sądu,
7) treść zawartej ugody podpisanej przez strony,
8) oświadczenie przewodniczącego o zamknięciu rozprawy.
2. Protokół podpisuje protokolant i przewodniczący składu orzekającego.
§ 24

2. Sądy koleżeńskie stosują kary przewidziane w § 38 Statutu tj.:
1) upomnienie,
2) naganę,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 do 2 lat,
4) wykluczenie ze Związku.
3. Sąd koleżeński może na wniosek jednej ze stron zarządzić podanie prawomocnego orzeczenia do wiadomości członków Związku przez wywieszenie jego treści w lokalu Związku.
§ 25

Orzeczona przez sąd koleżeński kara zawieszenia w prawach członka, powoduje pozbawienie go piastowanych funkcji z wyboru we władzach Związku oraz pozbawienia w okresie zawieszenia prawa uczestniczenia w zebraniach Związku. Nie zwalnia go to z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz płacenia składek do Związkowej Kasy Pogrzebowej.
§ 26

Orzeczone przez sąd koleżeński wykluczenie ze Związku powoduje skreślenie z listy członków.
§ 27

Sąd koleżeński II instancji po przeprowadzeniu rozprawy odwoławczej może:
1) utrzymać w mocy orzeczenie I instancji,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę sądowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Ustalenia sądu II instancji są dla sądu I instancji wiążące.
§ 28

Sąd rozpatrujący odwołanie jako II instancja nie może orzec kary wyższej niż orzekł sąd
I instancji, jeżeli odwołanie zostało wniesione na korzyść obwinionego.

§ 29

1. Sąd wydaje orzeczenie po naradzie, do której przystępuje niezwłocznie po zamknięciu rozprawy. Narada jest tajna. Prócz członków kompletu orzekającego, podczas narady może być obecny jedynie protokolant.
2. Orzeczenie zapada większością głosów i zostaje podpisane przez członków składu orzekającego. Przegłosowany członek składu orzekającego, może złożyć na piśmie zdanie odrębne.
W razie odmowy podpisania orzeczenia, fakt ten stwierdzają pozostali członkowie kompletu orzekającego.
3. Po podpisaniu orzeczenia, przewodniczący ogłasza orzeczenie, podając ustne krótkie uzasadnienie oraz informuje o trybie i terminie wniesienia odwołania.
4. W ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia, orzeczenie wydane przez Sąd I instancji przesyła się
w odpisie stronom wraz z uzasadnieniem na piśmie i pouczeniem, że w ciągu 30 dni od doręczenia przysługuje im prawo wniesienia odwołania. Pouczenie nie dotyczy orzeczeń wydanych przez sąd II instancji.
5. Odwołanie od orzeczenia wnosi się w dwóch egzemplarzach do sądu koleżeńskiego wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w I instancji.
Sąd I instancji doręcza odpis odwołania zainteresowanej stronie z pouczeniem o możliwości złożenia w terminie 30 dni odpowiedzi na odwołanie bezpośrednio do sądu II instancji,
a następnie akta sprawy przekazuje bezzwłocznie sądowi II instancji.
§ 30

1. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów koleżeńskich należy do zarządu właściwej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Obowiązek przekazania orzeczenia do jednostki organizacyjnej wymienionej w ust. 1 – należy do sądu koleżeńskiego, który wydał prawomocne orzeczenie.
3. Jednostka organizacyjna obowiązana jest w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia zawiadomić pisemnie właściwy sąd koleżeński o sposobie wykonania orzeczenia.
§ 31

1. Kary upomnienia i nagany uważa się za niebyłe po upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
2. Kary zawieszenia w prawach członkowskich oraz wykluczenie ze Związku mogą ulec zatarciu po upływie czterech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 32

1. Akta sprawy przechowuje sąd orzekający I instancji, któremu przekazuje swoje akta sąd orzekający  II instancji. Główny Sąd Koleżeński zachowuje sentencje swego orzeczenia.
2. Sąd przechowujący akta niszczy je równocześnie z wykreśleniem z rejestru kar orzeczenia
w przypadku wymienionych w § 33 niniejszego Regulaminu.
Odnosi się to również do orzeczeń II instancji.
3. Akta sprawy zawierające orzeczenia uniewinniające podlegają zniszczeniu po upływie roku od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 33

1. Główny Sąd Koleżeński prowadzi rejestr (prawomocnych) orzeczonych kar przez tenże Sąd zarówno w I jak i w II instancji oraz nałożonych (prawomocnych) kar przez sądy koleżeńskie  I instancji zarządów okręgowych Związku.
2. Sądy koleżeńskie zarządów okręgowych Związku prowadzą pomocnicze rejestry orzeczonych prawomocnych kar i na ich podstawie przesyłają powiadomienia do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Główny Sąd Koleżeński udziela informacji o wpisie w rejestrze kar wyłącznie na pisemne zapytanie władz Związku lub na pisemny wniosek strony uczestniczącej w sprawie.
Podpis wnioskującej strony winien być poświadczony przez władze Związku.
4. Usuwając wpis z rejestru kar Główny Sąd Koleżeński zwraca się do właściwego koleżeńskiego sądu okręgowego o zniszczenie akt sprawy.
Akta danej sprawy znajdujące się w Głównym Sądzie Koleżeńskim także podlegają zniszczeniu.
§ 34

1. O usunięciu z rejestru kar wpisu orzeczenia o karze upomnienia i nagany decyduje z urzędu Główny Sąd Koleżeński.
2. O zatarciu kary zawieszenia w prawach członkowskich i wykluczenia ze Związku orzeka Główny Sąd Koleżeński w składzie 3 członków.
3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach wymienionych w ust. 2 na wniosek zainteresowanego względnie władz Związku, po zasięgnięciu opinii właściwych władz związkowych.
§ 35

1. Koszty działania sądów koleżeńskich obciążają budżety jednostek PZERiI w obrębie których działają. One też udzielają sądowi koniecznej pomocy kancelaryjnej i administracyjnej.
2. Obwinionemu oraz świadkom, wezwanym przez sąd, zwracane są koszty dojazdu do sądu
I instancji z  (PKS lub PKP II klasa pociągu pospiesznego bez miejscówek i bez diet).
Koszty dojazdu, o których mowa wyżej zwracane będą nie więcej jak dwóm świadkom wskazanym przez obwinionego i wezwanym przez sąd.
Obwinionemu, który stawił się na rozprawę odwoławczą (II instancji) koszty dojazdu zwraca się o ile orzeczenie II instancji zapadło na jego korzyść.
3. Skarżącemu koszty dojazdu mogą być zwrócone o ile sąd uzna, że skarga wniesiona została w obronie istotnego interesu Związku.

§ 36

Sądy koleżeńskie wszystkich szczebli i wszystkich instancji działają na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 37

1. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 1998 roku ze zmianami wynikającymi z zapisów Statutu PZERiI zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w dniu
25 sierpnia 2005 r.
2. Sprawy wszczęte przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu i nie zakończone prawomocnym orzeczeniem powinny być rozpatrzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.
ZAŁĄCZNIK 6
REGULAMIN
 DZIAŁANIA RZECZNIKA REPREZENTUJĄCEGO ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW WOBEC GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
                       

Na podstawie § 25 pkt 20 Statutu Zarząd Główny ustala, co następuje:

§ 1

Regulamin niniejszy określa sposób powoływania rzeczników reprezentujących Zarząd Główny wobec Głównego Sądu Koleżeńskiego i ustala zakres ich działania.
§ 2

1. Rzecznicy są powoływani spośród członków Związku.
2. Rzeczników powołuje Zarząd Główny na wniosek Prezydium Zarządu Głównego każdorazowo dla poszczególnych spraw.
3. Rzecznicy podejmują czynności na zlecenie Zarządu Głównego.

§ 3

Rzecznikami nie mogą być członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 
§ 4

Zadaniem rzeczników jest gromadzenie dokumentów i sporządzanie wniosków w sprawach przeznaczonych dla Głównego Sądu Koleżeńskiego:
a) przeciwko członkom w przypadkach nie przestrzegania Statutu, regulaminu i uchwał władz Związku oraz działania na szkodę Związku,
b) naruszenia zasad współżycia społecznego w działalności Związku,
c) konfliktów między członkami dotyczącymi działalności statutowej Związku.
§ 5

1. Wniosek sporządzony przez rzecznika w 4 egzemplarzach powinien zawierać:
a) imię, nazwisko i adres, numer legitymacji członkowskiej oraz nazwę oddziału macierzystego obwinionego,
b) informację, stwierdzającą funkcję, jaką pełnił obwiniony we władzach Związku
w okresie popełnienia zarzucanego mu czynu,
c) określenie zarzucanego mu czynu ze wskazaniem czasu i miejsca oraz okoliczności jego popełnienia,
d) wykaz dowodów i świadków uzasadniających wniosek,
e) uzasadnienie wniosku.
2. Wniosek przekazuje rzecznik na ręce przewodniczącego lub sekretarza Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie do czterech tygodni od daty otrzymania sprawy.
§ 6

Rzecznik bierze udział w rozprawie i uprawniony jest do zgłaszania wniosków o charakterze formalnym i merytorycznym oraz odnośnie zakresu kary.
§ 7

Rzecznik może wnosić odwołanie do orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego orzekającego
w I instancji do Głównego Sądu Koleżeńskiego II instancji.
§ 8

Jeżeli rzecznik poweźmie wiadomość o ujawnieniu nowych okoliczności sprawy, nie znanych
w toku poprzedniego postępowania sądowego, a mających istotne znaczenie dla sprawy – powinien zgłosić w Głównym Sądzie Koleżeńskim wniosek o wznowienie postępowania.
§ 9

Rzecznik może zgłosić Głównemu Sądowi Koleżeńskiemu wniosek o wyłączenie członka
z  kompletu orzekającego, który może być osobiście zainteresowany wynikiem rozpatrywanej sprawy. Decyzje w tej sprawie podejmuje Sąd.

§ 10

W przypadku ujawnienia w postępowaniu wyjaśniającym czynów objętych przepisami ustaw karnych, rzecznik obowiązany jest złożyć wniosek do Zarządu Głównego o przekazanie sprawy odpowiednim organom, niezależnie od nadania biegu postępowania przed sądami koleżeńskimi.
§ 11

1. Rzecznik powinien kierować się  w swoich czynnościach dobrem Związku, zasadami praworządności i współżycia społecznego.
2. Rzecznik powinien zachować obiektywność zarówno w toku postępowania wyjaśniającego, jak i na rozprawie sądowej, dążąc do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.
§ 12

Na zlecenie Zarządu Głównego rzecznik zgłasza i popiera przed Głównym Sądem Koleżeńskim wniosek o zatarcie kary w konkretnym przypadku, na podstawie § 38 ust. 3 Statutu Związku albo uzasadnia negatywne stanowisko w konkretnej sprawie.
§ 13

Rzecznik jest uprawniony do zlecania rzecznikom szczebla okręgowego wykonywania określonych czynności w postępowaniu wyjaśniającym.
§ 14

Za wykonywanie swoich obowiązków rzecznicy są odpowiedzialni przed Zarządem Głównym Związku.
§ 15

Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do rzeczników reprezentujących zarządy oddziałów okręgowych wobec okręgowych sądów koleżeńskich.
§ 16

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu
15 grudnia 2005  roku – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 
ZAŁĄCZNIK 7
REGULAMIN
 KOMISJI REWIZYJNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
uchwalony w porozumieniu z Zarządem Głównym PZERiI
§ 1

Statut Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów stanowi podstawę do działalności komisji rewizyjnych wszystkich stopni.
§ 2

Komisje rewizyjne rozpatrują na plenarnych posiedzeniach między innymi zagadnienia dotyczące: ustaleń przeprowadzonych kontroli przez zespoły, bądź też upoważnione osoby, ocen pracy kontrolowanych jednostek organizacyjnych, wyników pracy zespołów roboczych oraz poszczególnych członków, opinii w sprawach budżetów i ich wykonania, zmian personalnych
w komisjach rewizyjnych oraz innych o charakterze zasadniczym. Uchwalają plany pracy posiedzeń plenarnych i zatwierdzają roczne plany pracy prezydiów komisji.
W okresie pomiędzy plenarnymi posiedzeniami komisje rewizyjne działają poprzez powołane ze swego grona prezydia komisji pracujące kolegialnie pod kierownictwem przewodniczących.
§ 3

Posiedzenia plenarne komisji rewizyjnych zwoływane są co najmniej dwa razy w roku oraz
w zależności od potrzeb.
Członkowie komisji rewizyjnych o terminie i porządku obrad powiadamiani są na 14 dni przed posiedzeniem plenarnym.
§ 4

1. Uchwały i postanowienia na posiedzeniach plenarnych komisji rewizyjnych podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
2. Z każdego posiedzenia plenarnego powinny być sporządzone protokoły, w których należy podawać również odmienne wnioski niż większości. Protokoły z posiedzeń komisji podpisują przewodniczący i sekretarz. Protokoły te powinny być przesłane do komisji rewizyjnych wyższego stopnia w ciągu 30 dni od daty posiedzenia.

 

 

§ 5

Na posiedzenia plenarne komisji rewizyjnych mogą być zapraszani przedstawiciele zarządów –
z głosem doradczym. Poza tym przewodniczący komisji rewizyjnych na wniosek prezydiów komisji rewizyjnych lub z własnej inicjatywy mogą na te posiedzenia zapraszać inne osoby.
§ 6

Komisje rewizyjne mogą powołać stałe lub też doraźne zespoły robocze spośród członków Komisji – bez prawa decyzji – do przeprowadzenia badań, kontroli lub też ocen dotyczących zagadnień przewidzianych statutowo. Zespoły nie mogą być mniejsze niż 2 osoby.
W przypadkach określonych w § 19 ust. 2 niniejszego Regulaminu komisje rewizyjne mogą powoływać ekspertów i rzeczoznawców.
§ 7

1. Prawa i obowiązki członków komisji rewizyjnych polegają na:
a) uczestniczeniu w posiedzeniach komisji rewizyjnych oraz braniu czynnego udziału w ich obradach,
b) działaniu zgodnie z uchwałami podjętymi przez komisje rewizyjne i ich prezydia,
c) przeprowadzaniu kontroli zgodnie z ustalonymi planami pracy, bądź też zleconymi przez przewodniczących komisji rewizyjnych,
d) wykonywaniu zadań w zespołach roboczych powołanych przez komisje rewizyjne,
e) udzielaniu pomocy przydzielonym do opieki komisjom rewizyjnym niższego stopnia głównie przez:
 uczestniczenie w posiedzeniach plenarnych komisji,
 przeprowadzanie analiz nadesłanych wniosków i sprawozdań oraz innych materiałów dotyczących ich pracy,
 opracowywanie uwag, ocen i wniosków wynikających z tych ustaleń.
2. Członkowie komisji rewizyjnych nie otrzymują specjalnych wynagrodzeń za dokonywane czynności rewizyjne, natomiast przysługuje im prawo do diet wyjazdowych i zwrotu kosztów przejazdu oraz wynagrodzeń za udział w posiedzeniach, wg stawek przewidzianych ustaleniami wewnątrzzwiązkowymi.
§ 8

Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza, Główna Komisja Rewizyjna także zastępcę przewodniczącego – osoby te stanowią prezydia komisji.
§ 9

Prezydia komisji rewizyjnych działają w oparciu o przepisy Statutu i uchwały podejmowane przez komisje rewizyjne.
§ 10

Posiedzenia prezydiów komisji rewizyjnych odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, celem rozpatrzenia bieżących spraw wymagających kolektywnego rozstrzygnięcia.
§ 11

Uchwały podjęte przez prezydia komisji rewizyjnych w sprawach nagłych, należących statutowo do kompetencji komisji rewizyjnych, powinny być przedstawiane na najbliższych posiedzeniach plenarnych komisji rewizyjnych do zatwierdzenia.
§ 12

Do obowiązków i uprawnień przewodniczących komisji rewizyjnych należy:
1. a) kierowanie całokształtem działalności komisji rewizyjnych oraz zespołów roboczych
   w  oparciu o Statut i uchwały komisji rewizyjnej,
b) koordynowanie pracy członków komisji rewizyjnej oraz zespołów roboczych,
c) zapewnienie pomocy organizacyjnej członkom komisji rewizyjnych w spełnianiu przez nich obowiązków statutowych,
d) podejmowanie działań związanych z opracowywaniem projektów planów pracy komisji rewizyjnych i ich prezydiów. Wnioskowanie o powoływaniu zespołów roboczych wraz
z określeniem ich zadań. Określenie zadań dla poszczególnych członków komisji
w porozumieniu z nimi,
e) kontrolowanie przebiegu realizacji planów pracy oraz postanowień i uchwał komisji rewizyjnych,
f) informowanie zarządów o pracach komisji rewizyjnych oraz przekładanie im wniosków
i postanowień do rozpatrzenia i ustosunkowania się,
g) delegowanie członków komisji rewizyjnych dla przeprowadzenia kontroli planowych, doraźnych, zleconych przez komisje rewizyjne wyższego stopnia bądź też innych wynikających z potrzeb właściwego nadzoru,
h) zapewnianie udziału przedstawiciela komisji rewizyjnych w posiedzeniach prezydium
i zarządu oddziałów właściwego stopnia,
i) reprezentowanie komisji na zewnątrz oraz wyznaczanie członków komisji, którym zadania te będą powierzane w określonym zakresie,
j) ustalanie porządku dziennego posiedzenia komisji rewizyjnych i ich prezydiów,
k) wnioskowanie w sprawach nagród i wyróżnień członków komisji rewizyjnych,
l) podpisywanie korespondencji.
2. a) w razie niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczących komisji rewizyjnych
3. zadania wyznaczone w ust. 1, wykonują zastępcy przewodniczących, a tam gdzie takich funkcji nie ma – upoważnieni przez nich członkowie komisji rewizyjnych,
b) w przypadku, gdy nie zachodzi potrzeba podejmowania zasadniczych decyzji bądź też przewodnictwa na posiedzeniach komisji, przewodniczący może czasowo upoważnić sekretarza do jego zastępstwa.

 
§ 13

Do uprawnień i obowiązków sekretarzy komisji rewizyjnych należy:
a) przygotowanie korespondencji i jej podpisywanie łącznie z przewodniczącym. Przygotowywanie materiałów na zebrania komisji rewizyjnych oraz posiedzenia prezydiów,
b) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji rewizyjnych i ich prezydiów,
c) przekazywanie uchwał i postanowień komisji rewizyjnych i ich prezydiów, zainteresowanym jednostkom organizacyjnym Związku, członkom komisji rewizyjnych oraz czuwanie nad ich realizacją,
d) zapewnienie zaopatrywania komisji w podstawowe zarządzenia i instrukcje zarządów jednostek związkowych oraz niezbędne przepisy prawne, organizowanie form zapoznawania członków komisji rewizyjnych z treścią wymienionych dokumentów,
e) nadzór nad należytym zabezpieczaniem akt komisji rewizyjnych i ich prezydiów oraz ich przechowywaniem,
f) opracowywanie planów pracy prezydium,
g) opracowywanie budżetów komisji rewizyjnych i nadzorowanie prawidłowej ich realizacji.
§ 14

1. Komisje rewizyjne dla wykonania zadań określonych w Statucie przeprowadzają kontrole zarządów i ich organów – każda na swoim szczeblu organizacyjnym oraz nadzorują
i udzielają pomocy komisjom rewizyjnym jednostek niższego stopnia:
 Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje i udziela pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym,
 okręgowe komisje rewizyjne nadzorują i udzielają pomocy rejonowym komisjom rewizyjnym.
2. Komisje rewizyjne wyższego stopnia mogą badać działalność komisji rewizyjnych niższego stopnia przy udziale ich przedstawicieli.
3. Komisje rewizyjne wyższego stopnia w porozumieniu i za zgodą swego zarządu, na jego wniosek lub też z własnej inicjatywy mogą badać działalność zarządów niższego stopnia przy współudziale komisji rewizyjnych tego stopnia.
4. O rozpoczęciu czynności komisji rewizyjnych muszą być powiadamiani przewodniczący zarządów kontrolowanych organizacji. Przed podpisaniem protokołów kontroli, ustalenia
w nich zawarte powinny być omówione z przewodniczącym i członkami zarządów kontrolowanych jednostek organizacyjnych.
5. Kontrolowana jednostka organizacyjna może wnieść zastrzeżenia co do przebiegu i wyników kontroli bezpośrednio do protokołu lub najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu.
6. W przypadku różnicy zdań między komisjami rewizyjnymi a zarządami odnośnie interpretacji przepisów rozstrzygają komisje rewizyjne wyższego stopnia w porozumieniu
z zarządami tego stopnia i do tego czasu powinno być wstrzymane wykonanie zaleceń pokontrolnych.
§ 15

1. Komisje rewizyjne kontrolują działalność statutową i majątkową Związku i wszystkich jego organów, a w szczególności:
a) całokształt działalności finansowej, zabezpieczenie majątku i prawidłowe nim gospodarowanie,
b) wykonywanie uchwał zjazdów, zarządów i ich prezydiów przez jednostki związkowe,
c) tryb załatwiania spraw wpływających do zarządów jednostek związkowych od członków Związku i instancji związkowych.
2. Sposób i formy kontroli określa Instrukcja wydana przez Główną Komisję Rewizyjną.
§ 16

Komisje rewizyjne nie mogą wydawać zarządzeń władzom Związku, jednak ich obowiązkiem jest podjęcie decyzji zabezpieczających interesy społeczne i materialne Związku,
z równoczesnym zawiadomieniem o powyższym komisji rewizyjnych i zarządów jednostek wyższego stopnia, dla zajęcia stanowiska.
 § 17

Kontrole przeprowadzone przez komisje rewizyjne mogą być planowe lub doraźne.
Z przeprowadzonej kontroli komisje rewizyjne sporządzają protokoły podpisywane przez osoby kontrolujące i kontrolowane. Jeden egzemplarz wraz z wnioskami powinien być przekazany jednostce kontrolowanej, drugi przesłany do komisji rewizyjnych wyższego stopnia, trzeci zaś pozostać w aktach komisji rewizyjnej przeprowadzającej kontrolę.
§ 18

1. Jednostki kontrolowane powinny niezwłocznie rozpatrzyć wnioski i zalecenia przedłożone przez komisje rewizyjne i powiadomić je o sposobie ich załatwiania.
2. Komisje rewizyjne powinny sprawdzać wykonanie przez jednostki kontrolowane zaleceń  pokontrolnych. W wypadku stwierdzenia, że zalecenia pokontrolne nie są wykonywane lub też wykonywane z opóźnieniem, komisje rewizyjne powinny niezwłocznie interweniować
u przewodniczących zarządów odnośnego stopnia.
§ 19

1. Komisje rewizyjne są odpowiedzialne za rzetelne stwierdzenie stanu faktycznego w oparciu o dokumenty oraz nie mogą uchylać się od postawienia odpowiednich wniosków.
2. Komisjom rewizyjnym – dla uniknięcia uchybień przeciw ogólnie obowiązującym przepisom prawnym, a przede wszystkim budżetowo-finansowym  – przysługuje prawo powołania ekspertów i rzeczoznawców w szczególnie ważnych przypadkach oraz zasięganie porady
u osób do tego powołanych lub też zwrócenia się w tym celu do komisji rewizyjnych wyższego stopnia. Na powołanie ekspertów lub rzeczoznawców należy uzyskać zgodę zarządu wyższego stopnia.
§ 20

W sprawach nie ujętych przepisami Statutu i niniejszego Regulaminu – a wymagających wyjaśnień – Główna Komisja Rewizyjna wydaje w porozumieniu z Zarządem Głównym szczegółową Instrukcję obowiązującą wszystkie komisje rewizyjne.
§ 21

Regulamin  niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu
15 grudnia 2005 r. – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIK 8

INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA ZAKRESU I FORM DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNYCH
POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Komisje rewizyjne PZERiI są powołane do przeprowadzania kontroli działalności statutowej
i gospodarki finansowej Związku oraz nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych niższego stopnia.
§ 2

Komisje rewizyjne przeprowadzają kontrole planowe i doraźne.
§ 3

Przed przystąpieniem do kontroli zespoły i osoby powołane do ich przeprowadzenia powinny odpowiednio przygotować się i opracować tematykę tej kontroli.
Tematykę opracować należy w oparciu o:
a) przedmiot i zasięg kontroli oraz przewidywane terminy,
b) posiadane oceny, wnioski, dane i informacje przed przystąpieniem do kontroli,
c) możliwości organizacyjne i techniczne,
d) przepisy w przedmiocie kontroli: Statut, Regulamin Komisji Rewizyjnych, Regulamin ZKP, Zasady Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku oraz jednolity plan kont. Tak opracowany plan kontroli powinien być przed jego realizacją skonsultowany
z przewodniczącym komisji rewizyjnej lub też osobą przez niego upoważnioną.
§ 4

Komisje rewizyjne są obowiązane:
a) przynajmniej raz na półrocze, a w miarę potrzeby częściej, przeprowadzać kontrole gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
b) dokonywać ocen i opiniować bilanse oraz sprawozdania półroczne i roczne przedkładane przez zarządy Związku,
c) opiniować i stawiać wnioski w sprawach opracowywanych przez zarządy Związku preliminarzy budżetowych przed ich uchwaleniem,
d) przynajmniej raz w roku dokonywać badań stanów organizacyjnych oraz liczebności i ruchu członków zwyczajnych, wspierających , ZKP, jak również świadczeń udzielanych członkom Związku przez zarządy i różne instytucje i organizacje,
e) przynajmniej co dwa lata kontrolować działalność komisji rewizyjnych niższego stopnia.
§ 5

Komisje rewizyjne przeprowadzające kontrole są obowiązane:
a) stwierdzać stan faktyczny oparty na obiektywnych materiałach i ustaleniach,
b) ujawniać ewentualne braki, błędy i uchybienia z działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych,
c) wskazywać sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jak również sposób zapobiegania powtarzaniu ich w przyszłości,
d) dopilnować terminowego wykonania przez jednostki kontrolowane wniosków komisji rewizyjnych i zaleceń pokontrolnych.
§ 6

Komisje rewizyjne badają działalność jednostek organizacyjnych Związku pod względem legalności, to znaczy zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi Związku.
W szczególności badają prawidłowość planowania podstawowej działalności wynikającej
z zadań statutowych, uchwał jak i wytycznych nadrzędnych instancji Związku, realizacji planowanych zadań oraz prawidłowości finansowania w sposób zgodny z budżetem poszczególnych form działalności PZERiI.
§ 7

Do zakresu kontroli gospodarki finansowej i majątkowej należy:
a) kontrola gospodarki Związku pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz merytorycznej zgodności ze Statutem i programem działalności PZERiI,
b) kontrola stanów finansowych majątku, rachunkowości i sprawozdawczości,
c) kontrola działalności finansowej oraz wykonania budżetu, a w szczególności przestrzegania dyscypliny finansowej, wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków administracyjno – gospodarczych,
d) kontrola spisów inwentaryzacyjnych.
§ 8

Komisje rewizyjne są uprawnione do sprawdzenia w każdym czasie stanu gotówki w kasie, znaczków i papierów wartościowych, rachunkowości i stanu magazynów, tak pod względem ilości jak i wartości, dokumentów płatniczych i kasowych, zapisów księgowych, bilansów, zestawień, wykonania budżetu, umów i wszelkich innych dokumentów dotyczących działalności kontrolowanej jednostki.
§ 9

a) Osoby powołane do przeprowadzenia kontroli przed jej rozpoczęciem są obowiązane okazać przewodniczącemu względnie sekretarzowi zarządu dokumenty uprawniające do podjęcia czynności rewizyjnych (legitymację – dowód osobisty i delegację).
b) Przewodniczący i członkowie zarządu kontrolowanej jednostki są obowiązani udzielać żądanych informacji i wyjaśnień osobiście, a jeżeli to nie jest możliwe, wyznaczyć do tego osoby w swoim zastępstwie.
c) Rzeczoznawcy powołani w trybie §19 Regulaminu Komisji Rewizyjnych do udziału
w kontroli muszą mieć dokładnie sprecyzowane czynności w pismach powołujących.
§ 10

a) Komisje rewizyjne powinny prowadzić kontrole w sposób obiektywny, rzeczowy
i koleżeński.
b) Przed rozpoczęciem kontroli należy zapoznać się z protokołami z poprzedniej kontroli własnej, jednostek nadrzędnych, zewnętrznych organów kontroli, z wykonaniem zaleceń
i zarządzeń pokontrolnych oraz z innymi związanymi z kontrolą dokumentami.
c) Na podstawie opracowanego planu, o którym mowa w § 3 oraz wstępnej orientacji
d) na miejscu, zespoły i osoby przeprowadzające kontrolę opracowują szczegółowy plan kontroli ustalający uszeregowanie czynności kontrolnych według ich ważności i logicznego powiązania.
e) W czasie kontroli osoby ją przeprowadzające są zobowiązane do prowadzenia notatek
ze stwierdzonych nieprawidłowości, które będą wykorzystane w protokole z dokonanej kontroli.
§ 11

Przy badaniu dokumentów rachunkowych i magazynowych, kontrolujący – w zależności
od okoliczności – według swego uznania kontroluje po kolei wszystkie zapisy i dowody (kontrola pełna) lub też tylko niektóre, względnie wybrane grupy zapisów i dowodów (kontrola wyrywkowa), np. zapisy na niektórych kontach i dowody.

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 12

a) Kontrolę kasy przeprowadza się bez zapowiedzi, po przybyciu do kontrolowanej jednostki,
w obecności kasjera (osoby prowadzącej kasę) i skarbnika, ewentualnie delegowanego przez niego pracownika.
b) Kontrola kasy polega na ustaleniu stanu faktycznego kasy i porównaniu go ze stanem księgowym, na zbadaniu czy przeprowadzone przez kasę operacje są we właściwy sposób udokumentowane i uzasadnione, czy są przestrzegane obowiązujące przepisy, np.
o wysokości pogotowia kasowego, o obrocie bezgotówkowym, przechowywaniu gotówki itp.
c) W przypadku stwierdzenia w kasie różnicy z zapisami kasowymi należy spowodować,
by skarbnik polecił kasjerowi natychmiast wpisać do raportu kasowego nadwyżkę za asygnatą przychodową, a niedobór za asygnatą rozchodową.
d) Dokonanie kontroli kasy komisja rewizyjna potwierdza na raporcie kasowym podpisami członków przeprowadzających kontrolę.
§ 13

Kontrolę obrotów czekowych oraz zgodności wykazanych stanów gotówki, przeprowadza się przez porównanie za pomocą wyciągów bankowych salda na dzień kontroli ze stanem wykazanym w księgach.
§ 14

Kontrolę rachunkowości przeprowadza się stwierdzając:
a) czy są prowadzone wszystkie księgi rachunkowe i kartoteki przewidziane przepisami
i instrukcjami dla badanej jednostki organizacyjnej Związku,
b) czy wszystkie operacje kasowo-rachunkowe są bieżąco zapisywane do właściwych ksiąg
i kartotek i poparte właściwymi dowodami.
§ 15

Kontrolę wydatków na wynagrodzenia przeprowadza się w oparciu o „Zasady Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku”.
§ 16

Przy sprawdzaniu rachunków i dowodów księgowych, zgodnie ze wskazaniami § 7, należy między innymi zbadać:
a) czy zachowane są przepisy mające ochronić Związek przed ewentualnością powstawania strat lub nadużyć (przepisy o dostawach, robotach i usługach oraz udzielaniu zamówień przedsiębiorcom, zakładom),
b)  czy zachowano przy wystawianiu rachunków i innych dokumentów przepisy prawa podatkowego,
c) czy rozliczenia kosztów podróży służbowych są sporządzone w sposób prawidłowy i zgodny z delegacją, czy załączono właściwe dokumenty,
d) czy windykacja należności, wynikająca z wyroków sądowych lub innych właściwych orzeczeń, przebiega sprawnie i zgodnie z odnośnymi przepisami.
§ 17

W przypadku gdy nadużycie spowoduje stratę Związku komisja rewizyjna przedstawia wniosek do właściwego prezydium zarządu oddziału o wszczęcie postępowania karnego.
§ 18

1. Przy kontroli magazynów, składów należy sprawdzić czy materiały, przedmioty i produkty są należycie przechowywane, czy ewidencja magazynowa jest prowadzona prawidłowo
i terminowo, czy salda książkowe (kartoteki) są zgodne ze stanem faktycznym (ilość, waga, miara), czy zapasy magazynowe (materiały, przedmioty) nie są gromadzone w nadmiernych ilościach, czy magazyny są należycie zabezpieczone od ognia i kradzieży, czy przechowywany majątek nie uległ z jakichkolwiek przyczyn uszkodzeniu, jak często były przeprowadzane kontrole, czy odpisy szkód i strat są należycie uzasadnione i zatwierdzone przez właściwe jednostki Związku.
2. W przypadku stwierdzenia w magazynie różnicy pomiędzy stanem rzeczywistym
a ewidencją magazynową (kartoteką ilościową) należy spowodować, aby nadwyżki zostały wpisane na przychód, braki na rozchód w ewidencji magazynu.
§ 19

Przy kontroli ruchomości należy sprawdzić księgę inwentarzową, przydatność inwentarza i jego ocechowanie, czy przy ewentualnej zmianie osób odpowiedzialnych za inwentarz sporządzono protokoły zdawczo-odbiorcze oraz zbadać wynik ostatniej inwentaryzacji.
§ 20

a) Przy kontroli wykonywania budżetu należy sprawdzić jego wykonanie według klasyfikacji (działy, paragrafy), realizacje dochodów oraz realność i celowość poszczególnych kredytów w świetle zadań kontrolowanego organu Związku.
b) Ze specjalną wnikliwością należy przeprowadzać analizę dochodów poszczególnych zarządów w zakresie stanu członków, realizacji składek członkowskich, wpływów
od członków wspierających, dochodów z imprez itp.
c) Przy analizie wydatków należy dokładnie badać czy sumy przewidziane w poszczególnych rozdziałach i paragrafach budżetu nie zostały przekroczone.
W przypadkach przekroczeń wyjaśnić ich przyczyny i podać wnioski co do sposobu pokrycia.
Przy analizie wydatków należy zwracać uwagę na pełne i terminowe wydatkowanie sum przewidzianych dla zaspakajania potrzeb członków Związku (wydatki na kulturę i pomoc socjalno-bytową), głównie przez badanie właściwych proporcji z wydatkami na działalność administracyjną.
§ 21

1. Przy kontroli rachunkowości należy sprawdzić czy jest ona przeprowadzona w sposób określony przepisami, terminowo, chronologicznie i przejrzyście, czy poprawki wpisów są prawidłowo dokonywane (widoczny poprzedni wpis, oznaczenie osoby dokonującej skreślenia, brak wymazywań), czy zapisy są oparte na wiarygodnych dokumentach.
2. Osoby kontrolujące powinny wyrywkowo zbadać bilansowanie sum dziennikowych oraz skontrolować sumowanie kart kontowych i dziennikowych.
3. W przypadku stwierdzenia zaległości w księgowaniu należy ustalić jakie są tego przyczyny (liczba i kwalifikacje personelu, obieg dokumentacji księgowej, płynność kadr, organizacja pracy itp.).
§ 22

Badania sprawozdań finansowych powinny być dokonywane starannie tak, aby można było stwierdzić, że podane w nim kwoty odpowiadają rzeczywistemu stanowi majątku i zobowiązań na dzień 31 grudnia i 30 czerwca roku sprawozdawczego.
Przy kontroli bilansów i sprawozdań należy zbadać ich realność i prawidłowość oraz ustalić czy są składane w oznaczonych terminach, czy są kompletne (czy zawierają wszystkie wymagane załączniki jak spisy inwentarzowe, część opisową itp.).
§ 23

Przy analizowaniu pracy zarządów (prezydiów) należy sprawdzić częstotliwość odbywanych przez nie posiedzeń, obecność poszczególnych członków na zebraniu i podział funkcji, sposób podejmowania i wykonywania uchwał, zgodność podejmowanych uchwał z obowiązującymi przepisami, Statutem, regulaminami i zarządzeniami władz Związku.
§ 24

Komisje rewizyjne są obowiązane przy przeprowadzaniu kontroli ustalić podejmowane przez zarządy działania związane z dalszym rozwojem Związku, między innymi w drodze pozyskiwania nowych członków zwyczajnych i wspierających oraz umacniania dyscypliny organizacyjnej i finansowej.
Osoby przeprowadzające kontrole są obowiązane ustalić:
a) stan liczbowy członków zwyczajnych i wspierających, jak również ich rejestrację
na początku i na końcu okresu sprawozdawczego,
b) stan liczbowy członków ZKP, ze zwróceniem uwagi czy wpłaty członków są wpisywane
c) do kartoteki i czy rejestr członków jest prowadzony na bieżąco,
d) ilu członków zalega w opłacaniu składek, czy zaległości te zmniejszają się, czy też wzrastają i jakie czynności w związku z tym podejmuje Zarząd,
e) czy wypłaty zasiłków pogrzebowych są dokonywane z zachowaniem przepisów ZKP,
f) czy jest prowadzona ewidencja członków wspierających i w jakich formach,
g) czy zarząd udziela – poza własną pomocą doraźną – również pomocy w uzyskiwaniu świadczeń ze strony terenowych organów i instytucji pomocy społecznej,
h) czy jest organizowana pomoc prawna dla członków Związku,
i) czy są podejmowane starania i jakie, o zatrudnienie członków Związku,
j) czy zarząd ma rozpoznanie odnośnie najbiedniejszych członków Związku, czy udziela im pomocy, w jakiej formie i granicach,
k) czy zarząd utrzymuje kontakty z opiekunami społecznymi i czy zasilają ich szeregi własnymi działaczami,
l) czy jest prowadzona ewidencja pomocy społecznej,
m) czy jest zorganizowana działalność kulturalna i jaka oraz czy prowadzi się kluby, spotkania
z członkami, biblioteki, wyświetlanie filmów itp.

§ 25
a) Komisje rewizyjne wyższego stopnia nadzorują działalność komisji rewizyjnych niższych stopni zgodnie z ustaleniami §14 Regulaminu Komisji Rewizyjnych,
b) Komisje rewizyjne wyższego stopnia kontrolują podległe komisje rewizyjne, przy udziale ich przedstawicieli, zwracając w szczególności uwagę na ustalenie:
 czy jest pełny skład komisji rewizyjnej kontrolowanej jednostki, jaka jest częstotliwość oraz zgodność z obowiązującymi terminami przeprowadzonych kontroli i czynności nadzorczych, a także czy protokoły z kontroli są przekazywane własnemu zarządowi
i komisji rewizyjnej wyższego stopnia,
 czy zalecenia i wnioski komisji rewizyjnej, wynikające z ustaleń kontroli są zgodne
z obowiązującymi przepisami i czy są one realizowane przez odnośny zarząd Związku,
 jakie są trudności w spełnianiu obowiązków statutowych przez komisje i jej członków,
c) W razie stwierdzenia niedociągnięć pracy komisji rewizyjnych niższego stopnia, komisja rewizyjna wyższego stopnia jest obowiązana udzielić wszechstronnej, bezzwłocznej pomocy w usunięciu stwierdzonego stanu.
§ 26
Wyniki przeprowadzonej kontroli utrwala się w protokole, na podstawie którego opracowuje się zalecenia i wnioski.
§ 27
1. Protokół kontroli powinien zawierać:
a) imiona i nazwiska kontrolujących, podstawę kontroli, czas jej trwania oraz datę sporządzenia protokołu,
b) nazwę i adres kontrolowanego organu Związku,
c) okres objęty kontrolą,
d) imiona i nazwiska oraz funkcje osób udzielających wyjaśnień w czasie kontroli,
e) przedmiot lub czynności objęte kontrolą,
f) obiektywny, jasny i wyczerpujący opis faktów stwierdzonych w toku kontroli, w oparciu o dokumenty i wyjaśnienia osób zainteresowanych,
g) ocenę przedmiotu kontroli, stwierdzenie pozytywnych osiągnięć oraz braków lub uchybień w działalności zarządu i osób odpowiedzialnych,
h) zalecenia pokontrolne i wskazówki wraz z uzasadnieniem,
i) stwierdzenie czy do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń oraz, że odpis protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej,
j) wykaz załączników do protokołu,
k) podpisy członków komisji rewizyjnej i upoważnionych przedstawicieli zarządu kontrolowanej jednostki organizacyjnej Związku.
2. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach:
 jeden egzemplarz pozostawia się w jednostce kontrolowanej,
 jeden egzemplarz przesyła się do komisji rewizyjnej wyższego stopnia,
 jeden egzemplarz pozostaje w aktach komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę.
§ 28
1. Instrukcja powyższa stanowi integralną część Regulaminu komisji rewizyjnych.
ZAŁĄCZNIK 9

REGULAMIN RAMOWY
 PRACY KOMISJI………………………………………………………………………………………………..
DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU (KOŁA)……………………………………
 POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

W wykonaniu postanowień  §15 Statutu oraz rozdziału IV Instrukcji Organizacyjnej PZERiI
o komisjach problemowych – zarząd oddziału (koła) uchwałą nr ……………………….
z dnia……………………..powołuje komisję …………………………………………………w składzie 3-7 osób.
§ 2

Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego. Wybór przewodniczącego wymaga zatwierdzenia przez prezydium zarządu oddziału (koła).
§ 3

Komisja zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeby.
§ 4

Komisja jest zespołem aktywistów Związku pracujących społecznie.
§ 5

Komisja działa z polecenia i pod nadzorem zarządu oddziału (koła) w oparciu o własny plan pracy, zatwierdzony przez prezydium zarządu oddziału (koła).
§ 6
Zarządowi oddziału (koła) przysługuje prawo dokonywania w każdym czasie zmian w składzie osobowym komisji.

§ 7
Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów związanych z pracami komisji.

§ 8
Prezydium zarządu oddziału (koła) udziela komisji niezbędnej pomocy w zakresie wykonywania zadań.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania i zakres działania komisji……………………..
W niniejszym rozdziale powinny być określone zadania i zakres pracy komisji. W załączniku do Regulaminu podane zostały zadania i zakres działania dwu typowych komisji.
Regulaminy pracy innych komisji problemowych ustalają zarządy jednostek, przy których komisje zostały powołane, kierując się zasadami ustalonymi dla komisji typowych.

 

Zadania i zakres działania Komisji Socjalno-Bytowej
§ 9

Zasadniczym zadaniem komisji jest udzielanie pomocy zarządowi oddziału (koła)
w realizowaniu statutowej działalności Związku w zakresie pomocy socjalnej, a mianowicie:
1) rozpoznawanie i ustalanie potrzeb oraz otaczanie opieką i pomocą członków Związku, którzy tej opieki i pomocy potrzebują,
2) wnioskowanie do prezydium zarządu oddziału (koła) proponowanych form
 i sposobu organizowania pomocy,
3) interweniowanie w urzędach i instytucjach, które powołane są do przychodzenia z pomocą chorym, samotnym starym ludziom i inwalidom.
§ 10

W zakresie swoich zadań komisja utrzymuje ścisły kontakt i współpracę z:
 opiekunami społecznymi wydziałów zdrowia i opieki społecznej,
 Powiatowym (Miejskim) Centrum Pomocy Rodzinie,
 Polskim Komitetem Pomocy Społecznej,
 Polskim Czerwonym Krzyżem,
 Związkiem Harcerstwa Polskiego,
 ogniwami związków zawodowych,
 kołami gospodyń wiejskich,
 samorządem mieszkańców,
 i innymi organami i organizacjami.

 
Zadania i zakres działania Komisji Kultury i Organizacji Wolnego Czasu
§ 11

Zadaniem komisji jest w szczególności:
1) wyrażanie opinii i zgłaszanie macierzystemu oddziałowi postulatów komisji,
2) udział w organizowaniu świetlic, klubów i bibliotek,
3) udostępnianie członkom Związku świetlic i klubów pokrewnych organizacji,
4) udział w organizowaniu seansów filmowych i koncertów oraz występów artystycznych,
5) umożliwianie członkom Związku nabywania biletów ulgowych do kin i teatrów,
6) udział w organizowaniu imprez z okazji świąt państwowych, ważnych rocznic i innych istotnych w działalności Związku,
7) urządzanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, odczytów i pogadanek.
ZAŁĄCZNIK 10

REGULAMIN
NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ oraz DYPLOMU UZNANIA
 POLSKIEGO ZWIAZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

§ 1

1. W oparciu o uchwałę I Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny PZERiI Odznakę Honorową nadaje zasłużonym działaczom związkowym oraz osobom fizycznym i prawnym spoza Związku – w dowód uznania zasług położonych dla rozwoju naszego Związku i dla zaspokajania potrzeb socjalnych i kulturalnych jego członków.
2. Odznaka Honorowa PZERiI może być również nadawana organizacjom zagranicznym i ich działaczom za współudział w rozwiązywaniu problemów ludzi w starszym wieku
i niepełnosprawnych.
§ 2

1. Honorowa Odznaka PZERiI nosi nazwę: „Złota Odznaka Honorowa PZERiI”.
2. Rozróżnia się małą oraz dużą Złotą Odznakę Honorową. Każdy rodzaj Odznaki jest jednostopniowy.
§ 3

Odznakę nadaje Zarząd Główny PZERiI na wniosek:
 prezydiów zarządów oddziałów rejonowych bądź zarządów kół, zatwierdzony uchwałą prezydium zarządu oddziału okręgowego,
 prezydiów zarządów oddziałów okręgowych,
  Prezydium Zarządu Głównego.
2. Uprawnienia dotyczące nadawania Odznaki – Zarząd Główmy może przekazać swemu Prezydium.
§ 4

1. Mała Odznaka wraz z legitymacją uprawniającą do jej noszenia może być przyznana:
a) zasłużonym członkom Związku – jeśli posiadają co najmniej 2-letni staż członkowski,
b) zasłużonym osobom fizycznym spoza Związku.
2. Duża Odznaka wraz z aktem jej nadania, może być przyznana:
a) wyróżniającym się ogniwom związkowym (kołom, oddziałom), związkowym komisjom problemowym, zespołom artystycznym, itp.
b) członkom Związku pełniącym funkcję z wyboru we władzach statutowych PZERiI-
co najmniej przez okres 10-ciu lat (dwóch kadencji),
c) osobom prawnym (urzędom, instytucjom, zakładom pracy itp.).
§ 5

Nadanie każdego rodzaju odznaki jest jednorazowe.
§ 6

1. Odznaki winny być wręczane z okazji Krajowego Zjazdu Delegatów, zjazdów okręgowych
i rejonowych, Międzynarodowego Dnia Inwalidy, jubileuszów, uroczystości państwowych
i związkowych oraz innych ważnych okoliczności.
2. Wręczanie Odznak winno mieć charakter uroczysty i dokonują go członkowie władz statutowych Związku.
§ 7

1. Ewidencję osób, którym nadano Odznaki prowadzi Zarząd Główny oraz oddziały okręgowe.
2. O nadaniu Odznaki członkom Zawiązku czyni się adnotację w ich deklaracjach członkowskich
§ 8

1. W przypadku utraty Odznaki lub dowodu jej nadania (legitymacji, aktu nadania) właściwy oddział lub koło ma obowiązek zażądać od osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu –oświadczenia na piśmie o okolicznościach utraty.
2. Decyzja o powtórnym wydaniu Odznaki lub dowodu jej nadania należy do Zarządu Głównego na podstawie wniosku prezydium zarządu oddziału okręgowego i po wniesieniu opłaty według norm ustalonych w „Zasadach Gospodarowania Funduszami i Majątkiem Związku”.
§ 9

Zarząd Główny PZERiI może pozbawić Odznaki osobę, której niegodne czyny zostały udowodnione orzeczeniami sądów związkowych lub sądów powszechnych.

§ 10

1. Dyplomy Uznania przyznawane są osobom fizycznym i prawnym – członkom Związku oraz spoza Związku – którzy aktywnie wspomagają i popularyzują działalność PZERiI.
2. Dyplomy Uznania przyznaje Zarząd Główny PZERiI na wnioski ogniw terenowych zatwierdzane przez prezydia zarządów oddziałów okręgowych lub na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
§ 11

Wnioski o nadanie Odznaki lub Dyplomu winny być przekazywane do Zarządu Głównego według ustalonego wzoru .
§ 12

Zarząd Główny PZERiI podejmuje uchwałę dotyczącą przyznania Odznak i Dyplomów po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaczeń działającą przy Zarządzie Głównym.
Komisja Odznaczeń rozpatruje wnioski raz na kwartał. 

§ 13

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 15 grudnia 2005 r. wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIK 11

REGULAMIN
 NADAWANIA GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO
 POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW

§ 1

Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego (§ 10 ust. 3 Statutu).
§ 2

Członkiem honorowym  może być członek Związku, który długoletnim stażem i szczególnie aktywnym udziałem w działalności Związku przyczynił się do jego rozwoju i znaczenia oraz którego działalność konkretnie wpływała na rozwiązywanie problemów bytowych i kulturalnych członków Związku.
§ 3

Członkowie honorowi Związku mają prawo do zwolnienia – na swoje życzenie – z obowiązku opłacania składki członkowskiej
§ 4

1. Wniosek o nadanie godności członka honorowego podejmowany jest przez Zarząd Główny w formie uchwały i przedstawiany Krajowemu Zjazdowi Delegatów.
2. Z propozycją nadania godności członka honorowego może wystąpić zarząd oddziału okręgowego.
§ 5

Osoby, którym nadano godność członka honorowego otrzymują dyplom (legitymację), wręczany im uroczyście przez Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku, bądź upoważnione osoby.
§ 6

Zarząd Główny prowadzi ewidencję członków honorowych oraz ogłasza nadanie godności członka honorowego w publikacjach związkowych.
§ 7

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 15 grudnia 2005 r. – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 

ZAŁĄCZNIK 12

REGULAMIN
NADAWANIA GODNOŚCI HONOROWEGO PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU OGNIWA ZWIĄZKOWEGO

§ 1

Zgodnie z uchwałą IX Krajowego Zjazdu Delegatów ustanawia się tytuł Honorowego Przewodniczącego: –  Zarządu Głównego,
  Zarządu Oddziału Okręgowego,
  Zarządu Oddziału Rejonowego,
  Zarządu Koła.
§ 2

Tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu, każdego z wyżej wymienionych szczebli organizacyjnych nadaje, drogą uchwały, Zarząd Główny, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego.
§ 3

Tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu może być przyznany za wybitne zasługi dla Związku osiągnięte przez kandydata w czasie pełnienia przez niego funkcji przewodniczącego zarządu nieprzerwanie przez okres 2 kadencji, bezpośrednio poprzedzających  moment zgłoszenia wniosku.
§ 4

Uzasadnienie wniosku opracowuje Komisja Odznaczeń działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w oparciu o konkretną dokumentację
i materiały skierowane przez zarząd ogniwa związkowego występującego z inicjatywą przyznania tytułu Honorowego Przewodniczącego.
§ 5

Tytuł Honorowego Przewodniczącego Zarządu nie jest równoznaczny z:
 uprawnieniami przewodniczącego zarządu ogniwa związkowego aktualnie sprawującego
tę funkcję z wyboru,
 mandatem członka tegoż zarządu.
§ 6

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu 15 grudnia 2005 r. – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.

 
ZAŁĄCZNIK 13

REGULAMIN
USTANAWIANIA I FUNDOWANIA ORAZ WZORU SZTANDARU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
§ 1

Sztandar organizacji związkowej jest symbolem istnienia i celów działania Polskiego  Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Stosownie do brzmienia ustawy „o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych” oraz ustawy „o odznakach i mundurach” decyzje dotyczące  procedury ustanawiania sztandaru związkowego i jego wzoru leżą w kompetencjach Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
§ 2

Decyzja o ustanowieniu i wykonaniu sztandaru wymaga podjęcia uchwały przez zarząd tej organizacji związkowej, której członkowie i władze wyrażają wolę jego posiadania.
§ 3

Wniosek precyzujący zamiar ustanowienia i wykonania sztandaru należy zgłosić do Zarządu Głównego, w celu uzyskania merytorycznej akceptacji ze strony Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego.
§ 4

Wniosek skierowany do Zarządu Głównego PZERiI winien zawierać następujące dane
i informacje:
–  pełna nazwa i siedziba władz ogniwa związkowego występującego z wnioskiem  oraz –
w przypadku koła lub oddziału rejonowego – podanie macierzystego oddziału okręgowego,
–  uchwała zarządu organizacji inicjującej  posiadanie sztandaru,
– graficzny projekt sztandaru oraz jego opis,
– przewidywany koszt wykonania sztandaru oraz źródła pochodzenia  funduszy na pokrycie tych kosztów.
§ 5

Pod względem szaty graficznej sztandar związkowy musi spełniać  następujące wymogi oraz uwzględniać poniższe zalecenia:
a) sztandar związkowy składa się z  płata i drzewca,
b) płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, po jednej stronie (prawej) koloru ciemnoniebieskiego, a po drugiej stronie (lewej) w kolorze według uznania ogniwa związkowego. Dopuszczalne jest zastosowanie barw biało-czerwonych,
c) po środku prawego (niebieskiego) płata zamieszczony ma być emblemat Związku  tj. skrót nazwy Związku (PZERiI), w złotym obramowaniu (zgodnie z wzorem zamieszczonym
na Złotej Odznace Honorowej).
Pole wokół  wyżej wymienionego emblematu Związku przeznaczone jest na napis identyfikujący ogniwo związkowe, do którego sztandar należy, przy użyciu pełnej jego nazwy (przykładowo: Koło nr 6 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Kozłówce),
d) na lewej stronie płata przewiduje się zamieszczanie symboli związanych z  historią jednostki organizacyjnej lub miejscową tradycją oraz sentencji nawiązujących do szczytnych celów działalności PZERiI, a więc do ludzkiej, międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej życzliwości i solidarności,
e) zgodnie z dotychczasową tradycją przewiduje się, że na środku lewej strony płata sztandaru zamieszcza się herb miejscowości, w której znajduje się siedziba organizacji związkowej. Zamieszczenie na sztandarze w/w herbu wymaga uzyskania akceptacji miejscowych władz samorządowych,
f) prawo zamieszczenia wizerunku Orła Białego możliwe jest tylko na jednolicie czerwonym tle oraz  bez tarczy herbowej (wizerunek Orła Białego na tarczy herbowej jest godłem państwowym, które może być używane tylko przez ustawowo określone urzędy i instytucje państwowe i samorządowe oraz jednostki służb mundurowych),
g) na sztandarze związkowym nie może być zamieszczony napis „Bóg , Honor i Ojczyzna”, który jest zastrzeżony dla jednostek wojskowych (wymóg ustawowy),
h) kierując się programową polityczną i światopoglądową neutralnością Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz mając na uwadze szacunek należny każdemu członkowi Związku bez względu na reprezentowane przez niego poglądy polityczne
i religijne – nie przewiduje się zamieszczania na sztandarze związkowym haseł oraz symboli o charakterze politycznym i religijnym.
§ 6

Do uznania inicjatorom ustanowienia sztandaru pozostawia się decyzję o:
– wymiarze płatu sztandaru,
–  formie jego obszycia (z frędzlami lub bez),
– długości i konstrukcji drzewca,
– wykończeniu górnej części drzewca ozdobną głowicą (jeśli z głowicą, to tylko w postaci emblematu PZERiI),
– umieszczeniu szarfy (w kolorach niebiesko- białym).
§ 7

Fundusze niezbędne na pokrycie kosztów wykonania sztandaru mogą pochodzić z:
– środków własnych zainteresowanego ogniwa związkowego,
– dobrowolnych wpłat celowych dokonywanych przez członków Związku lub niezrzeszonych jego sympatyków (w formie składek lub zakup wyemitowanych „cegiełek”),
– darowizn i dotacji od urzędów, instytucji oraz innych osób prawnych lub fizycznych.
§ 8
Oficjalne objęcie w posiadanie sztandaru przez ogniwo związkowe winno się odbywać
w podniosłej atmosferze i być potwierdzone – sformułowanym na piśmie – uroczystym aktem nadania, publicznie odczytanym z tej okazji.
§ 9

Obowiązkiem każdego członka Związku jest otaczanie sztandaru związkowego pełnym szacunkiem. Dbałość o stosowne i godne jego używanie i przechowywanie spoczywa
na władzach organizacji związkowej.
§ 10

Sztandar stanowi wizualny symbol tożsamości i dorobku określonego ogniwa związkowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i powinien być uroczyście eksponowany w czasie uroczystości, jubileuszy i innych ważnych wydarzeń związkowych w celu podkreślenia rangi i znaczenia tych okazji. Powinien towarzyszyć przedstawicielom Związku uczestniczącym w uroczystościach państwowych, samorządowych i kościelnych, a także w uroczystościach pogrzebowych członków Związku i osób zasłużonych dla Związku.
§ 11

Organizacje związkowe, które posiadają sztandary ustanowione przed wejściem w życie powyższego Regulaminu zachowują prawo do dalszego ich użytkowania.
§ 12

W razie rozwiązania związkowej jednostki organizacyjnej decyzję o miejscu przechowywania sztandaru podejmuje prezydium jednostki nadrzędnej.
§ 13

Postanowienia powyższe dotyczą organizacji związkowych wszystkich szczebli.
§ 14

Regulamin niniejszy wraz z Instrukcją Organizacyjną zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w dniu
15 grudnia 2005 r. – obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
 
B. ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI
I MAJĄTKIEM ZWIĄZKU

 

ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI I MAJĄTKIEM
 POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
wprowadzone Uchwałą nr 17/3/IX/2005 Zarządu Głównego
z dnia 15 grudnia 2005 r.
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Na podstawie § 25 pkt. 3 Statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz obowiązujących aktów prawnych i innych przepisów państwowych dot. gospodarki finansowej, Zarząd Główny uchwala niniejsze ZASADY GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI
I MAJĄTKIEM ZWIĄZKU i zobowiązuje wszystkie ogniwa do ich przestrzegania.
§ 1
Działalność Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oparta jest w zasadzie na pracy społecznej ogółu jego członków, a wydatki związane z działalnością pokrywane są przede wszystkim z opłat składek członkowskich. Wszystkie ogniwa organizacyjne zobowiązane są do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania funduszami Związku oraz dokładanie starań
o pozyskiwanie dochodów również z innych źródeł umożliwiających poprawę warunków socjalnych , bytowych i kulturalnych swoich członków.
§ 2
1. Oddziały okręgowe i rejonowe gospodarują finansami samodzielnie z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszych zasadach.
2. Konta bankowe otwarte dla wpływów i wydatków mogą być przeznaczone wyłącznie dla celów statutowych. Oznacza to również zakaz przeznaczania ich na cele wynikające
z działalności na rzecz osób lub instytucji innych niż związkowe.
§ 3
Jednostki organizacyjne Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów sporządzają plany gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych służących realizacji zadań statutowych w zbiorczych dokumentach zwanych preliminarzami budżetowymi.
Dochody i wydatki ujmowane są w preliminarzu budżetowym według jednolitej klasyfikacji ustalonej przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w zgodności z nomenklaturą jednolitego planu kont.
Zarząd Główny, oddziały okręgowe i rejonowe stanowią, w rozumieniu niniejszych zasad, jednostki budżetowe, a ich dochody i wydatki w pełnej wysokości powinny być objęte rocznymi preliminarzami budżetowymi. Wpływy ponadplanowe mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele samopomocowe i kulturalne. Plany dochodów i wydatków kół powinny być objęte preliminarzami budżetowymi właściwych organizacyjnie oddziałów rejonowych,
a w niektórych miejscowościach – oddziałów okręgowych.
§ 4
Oddziały Związku mogą prowadzić działalność gospodarczą tylko w ramach pełnomocnictwa udzielonego:
 oddziałom okręgowym – przez Zarząd Główny,
 oddziałom rejonowym – przez oddziały okręgowe.
Udzielone pełnomocnictwa upoważniają do prowadzenia działalności gospodarczej samodzielnie. Zyski uzyskane z działalności gospodarczej są środkami uzupełniającymi, przeznaczone na działalność Związkową.
Rozdział II

FUNDUSZE I MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 5
Stosownie do przepisu § 84 Statutu PZERiI fundusze i majątek Związku składa się z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) wpływów z wydawnictw, imprez i innej działalności,
3) darowizn i zapisów,
4) wpływów, dochodów niestałych i nieruchomości,
5) wpływów z działalności gospodarczej.
§ 6
1. W ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny, oddziały administrują majątkiem nieruchomym samodzielnie z tym, że stosownie do postanowień § 86 ust. 2 Statutu, wszelkie akty prawne dotyczące nabycia, obciążenia lub zbycia majątku nieruchomego wymagają zgody Zarządu Głównego w formie uchwały.
2. Majątek nieruchomy Związku znajdujący się w administracji oddziałów winien być zaewidencjonowany w księgach finansowych w grupie 001 „Środki trwałe”, zgodnie
ze stanem zapisów w aktach notarialnych i księgach wieczystych oraz aktualizowany corocznie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie bieżącej aktualizacji, ogłaszane w Monitorze Polskim.
3. Nie mniej jak 10 % zysku netto uzyskiwanego z gospodarowania majątkiem nieruchomym, oddziały przekazują w okresach rocznych do Zarządu Głównego. Wysokość ta może być wyższa, każdorazowo uzgadniana między Zarządem Głównym a pełnomocnikami.
Rozdział III
DOCHODY BUDŻETOWE

§ 7
1. Dochody budżetowe ustalone przez Zarząd Główny PZERiI w trybie § 25 pkt. 3 Statutu stanowią:
1) wpisowe pobierane od członków zwyczajnych w wysokości od 0,2 do 0,3 % najniższej emerytury,
2) składki członkowskie w wysokości od 0,2 do 0,3 % miesięcznie najniższej emerytury,
3) opłaty za legitymacje członkowskie w wysokości od 0,3 do 0,6 % najniższej emerytury (za drugi i następny duplikat opłata o 100 % wyższa),
4) wpłaty od członków wspierających – osób prawnych i fizycznych,
5) darowizny i zapisy,
6) odsetki od ulokowanych na rachunkach bankowych funduszów związkowych (do odsetek od funduszów Związkowej Kasy Pogrzebowej stosuje się postanowienia Regulaminu ZKP),
7) inne wpływy, w tym ze źródeł określonych w § 84 Statutu.
2. Wysokość kwotową wpisowego, składki członkowskiej i opłaty za legitymacje członkowskie ustala Zarząd Główny w IV kwartale każdego roku na rok następny.
3. Składki od członków wspierających, darowizny oraz jednorazowe wpłaty pochodzące od osób prawnych i fizycznych pozostają w całości w dyspozycji tego oddziału, bądź koła Związku, który je otrzymał na prowadzenie działalności statutowej.
4. Wpłaty celowe uzyskane od osób prawnych i fizycznych nie mogą być użytkowane na inne cele bez zgody tych osób.
5. Dotacje wewnątrzzwiązkowe przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań
i nie mogą być wykorzystywane na inne cele.
6. Składki od członków zwyczajnych inkasują zarządy kół, oddziałów rejonowych
i okręgowych.
Rozdział IV
PODZIAŁ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

§ 8
Podział składki jest następujący:
1. Składki związkowe zbierane są przez koła, które w całości odprowadzane są do oddziału rejonowego (lub okręgowego w przypadku, gdy ten pełni funkcję oddziału rejonowego).
2. Całość funduszu z zebranej składki jako 100 % dzieli się:
 80 % pozostaje w oddziale rejonowym,
 20 % składki oddział rejonowy przekazuje na rachunek oddziału okręgowego
z przeznaczeniem 15 % dla tego oddziału i 5 % dla Zarządu Głównego regulowanych bieżąco lub w okresach do jednego kwartału lecz za zgodą Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego.
3. Oddział rejonowy 30 % zatrzymuje na potrzeby własne, a 50 % rezerwuje do wyłącznej dyspozycji kół na ich działalność, na cele administracyjne i socjalne oraz diety członków zarządu koła z uwzględnieniem § 9 pkt. 2 niniejszych „Zasad gospodarowania…”.
W przypadku działalności zbiorowej (kilka kół, bądź kilka łącznie z oddziałem rejonowym) proporcjonalnie koszty ponoszą koła uczestniczące w tej działalności.
4. Postanowienia zawarte w wyżej wymienionym ust. 3 dotyczą także oddziałów okręgowych, które pełnią  jednocześnie funkcje oddziału rejonowego (podporządkowanie kół).
Rozdział V
WYDATKI BUDŻETOWE

§ 9
Posiadanymi środkami finansowymi oddziały Związku gospodarują samodzielnie, przestrzegając niżej wymienionych zasad:
1) wszystkie wydatki związane z działalnością organizacyjno – administracyjną muszą być pokrywane z dochodów stałych ustalonych w preliminarzu budżetowym,
2) wydatki na wynagrodzenia (umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz diety o których mowa
w §11 i 12) nie mogą przekroczyć 45 % ogólnych wydatków w budżecie rocznym,
3) dla operatywności działania ustanawia się pogotowie kasowe w każdym oddziale prowadzącym rachunek bankowy. Wysokość pogotowia kasowego ustala kierownictwo prezydium zarządu oddziału okręgowego w wysokości zabezpieczającej operacje finansowe w dniu następnym i powinno odpowiadać niezbędnym potrzebom. Zabrania się ustalania pogotowia kasowego na dłuższe terminy.
4) Oddziały okręgowe prowadzące księgowość scentralizowaną, obciążają oddziały rejonowe kosztami wynikającymi z podziału wynagrodzenia osoby prowadzącej księgowość proporcjonalnie do liczby członków w oddziale.
§ 10
Zatrudnienie
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, do wykonywania prac związanych
z działalnością oddziałów, zatrudnia przede wszystkim emerytów i rencistów. Pracownicy
w poszczególnych ogniwach Związku zatrudniani są na podstawie umów zleceń lub umów
o dzieło
§ 11
Mandatariusze
1. Mandatariusze, którym przysługują diety to: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarze i skarbnicy wszystkich statutowych jednostek organizacyjnych Związku tj. oddziałów okręgowych, rejonowych i kół.
2. Mandatariusze otrzymują diety (dzienne, tygodniowe, miesięczne) stanowiące zryczałtowaną formę zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji. Diety nie stanowią wynagrodzeń w rozumieniu przepisów prawa pracy. Pobierający diety nie zawierają umowy o pracę ani umowy zlecenia.
W szczególnych przypadkach, poza w/w mandatariuszami – diety mogą otrzymywać inni członkowie zarządów, jednakże decyzja w tej sprawie należy wyłącznie do Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego, bez względu na rangę oddziału.
Zastrzega się, że wydatki osobowe z tytułu zwiększonej liczby osób pobierających diety nie mogą przekroczyć w stosunku rocznym 45 % wydatków budżetowych.
3. Wysokość miesięcznej diety:
a)  przewodniczącego Zarządu Głównego nie może przekroczyć 80 % średniego krajowego wynagrodzenia za poprzedzający kwartał,
b)  członków Prezydium Zarządu Głównego nie może przekroczyć 60 % średniego krajowego wynagrodzenia za poprzedzający kwartał,
c)  przewodniczących zarządów oddziałów okręgowych nie może przekroczyć  60 % średniego krajowego wynagrodzenia za poprzedzający kwartał,
d)  przewodniczących zarządów oddziałów rejonowych i kół dieta uzależniona jest
od faktycznej liczby członków zwyczajnych Związku opłacających składki, wysokości uzyskiwanych przychodów oraz stopnia urzeczywistnienia zadań statutowych.
4. Wysokość diet członków prezydiów zarządów okręgowych i rejonowych nie może przekraczać wysokości diet ustalonych dla przewodniczących tych jednostek.
5. Kwoty diet ustalane są dwa razy w roku w drodze uchwał:
a) dla przewodniczącego i członków Prezydium Zarządu Głównego oraz przewodniczących zarządów oddziałów okręgowych – kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego,
b) dla członków prezydiów zarządów oddziałów okręgowych oraz przewodniczących zarządów oddziałów rejonowych – prezydia zarządów oddziałów okręgowych,
c) dla członków prezydiów zarządów rejonowych i zarządów kół – prezydium zarządu rejonowego.
6. Wysokość diety ustala się w stosunku miesięcznym przyjmując założenie, że czas wykonywania obowiązków wynikających z posiadanego mandatu jest nie mniejszy niż
16 godzin w tygodniu. W przypadku pełnienia obowiązków przez mandatariusza
w wymiarze krótszym niż 16 godzin tygodniowo, dieta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
§ 12
Diety za posiedzenia
1. Członkowie prezydiów zarządów, zarządów, członkowie komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz innych ogniw organizacyjnych Związku otrzymują diety za udział
w protokołowanych posiedzeniach lub kontrolach, przewidzianych w Statucie
i regulaminach Związku, w ramach środków zatwierdzonych w preliminarzach budżetowych.
2. Wysokość diet za posiedzenia ustala się dla wszystkich członków Związku wymienionych
w pkt. 1 w wysokości 1 % najniższej emerytury. Osobom, które przewodniczą posiedzeniu przysługuje dieta wyższa o 20 %.
3. Wysokość kwotową diety za posiedzenia określa Prezydium Zarządu Głównego
w okresach półrocznych.
4. Podstawę wypłaty diet stanowi protokół z posiedzenia wraz z listą obecności.
§ 13
Nagrody
1. Nagrody przyznawane są za aktywną pracę społeczną w ogniwach Związku. Wypłaty nagród nie mogą przekraczać 10 % dochodów uzyskiwanych ze składek członkowskich, wpisowego, składek i wpłat członków wspierających z wyjątkiem dotacji na ściśle określony cel.
2. Nagrody są przyznawane dla:
 działaczy społecznych Związku,
 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
3. Nagrody mogą być wypłacane dwa razy w roku, w terminach związanych
z podsumowaniem działalności.
4. Nagrody przyznają:
1) przewodniczącemu i członkom Zarządu Głównego, członkom Głównej Komisji Rewizyjnej, członkom Głównego Sądu Koleżeńskiego i przewodniczącym zarządów oddziałów okręgowych – kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego,
2) przewodniczącym okręgowych komisji rewizyjnych, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego,
3) członkom zarządów oddziałów okręgowych, przewodniczącym zarządów oddziałów rejonowych – prezydia zarządów oddziałów okręgowych,
4) członkom okręgowych komisji rewizyjnych, przewodniczącym rejonowych komisji rewizyjnych na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej – prezydia zarządów oddziałów okręgowych,
5) przewodniczącym i członkom okręgowych sądów koleżeńskich – prezydia zarządów oddziałów okręgowych,
6) pozostałym działaczom i pracownikom Związku – prezydia zarządów oddziałów właściwego stopnia organizacyjnego.
5. W wyjątkowych, zasługujących na szczególnie wyróżnienie przypadkach, kierownictwo prezydium właściwego zarządu oddziału może przyznać nagrodę poza określonymi wyżej terminami.
6. Członkowie władz Związku nie mogą pobierać świadczeń lub nagród od ogniw organizacyjnych niższego szczebla.
7. Nagrody dla: kierownictwa prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Głównego Sądu Koleżeńskiego wypłacane są z funduszy Zarządu Głównego.
8. Nagrody dla pozostałych osób wymienionych w niniejszym paragrafie wypłacane są
ze środków oddziałów stopnia okręgowego i rejonowego.
9. Członkowie zwyczajni PZERiI osiągający 80 lat życia i równocześnie legitymujący się
co najmniej 10 – letnim stażem przynależności związkowej mogą otrzymać nagrodę jubileuszową. O przyznaniu i wysokości decyduje prezydium oddziału w formie uchwały.

§ 14
Zapomogi
Zapomogi stanowią integralną część statutowej działalności Związku i przeznaczone są
dla członków Związku, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź dotkniętych wypadkiem losowym.
Wniosek o zapomogę opiniuje zarząd koła i komisja socjalna oddziału, a zatwierdza prezydium zarządu oddziału. Zapomogę przewodniczącemu zarządu oddziału przyznaje kierownictwo prezydium jednostki nadrzędnej.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
Zarząd Główny oraz zarządy oddziałów okręgowych i rejonowych są odpowiedzialne
za oszczędną gospodarkę ogniw organizacyjnych jak również za wykonanie uchwał własnych
i jednostek nadrzędnych podjętych zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz
za przestrzeganie postanowień Statutu Związku i obowiązujących przepisów państwowych.
§ 16
Wydatki mogą być realizowane w miarę przychodu środków pieniężnych zatwierdzonych budżetem.
Wyjątek stanowią wydatki na zapomogi pieniężne i pomoc socjalną oraz działalność kulturalną, jeżeli przychody okażą się większe w stosunku do przyjętych w budżecie.
§ 17
Preliminarze budżetowe uchwalane są w następujący sposób:
 budżet zbiorczy Związku zatwierdza, na wniosek Prezydium Zarządu Głównego – Zarząd Główny,
 budżety zbiorcze oddziałów okręgowych zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego,
 budżety oddziałów rejonowych zatwierdza prezydium oddziału okręgowego,
 budżety kół – zatwierdzają prezydia zarządów oddziałów rejonowych lub okręgowych.
§ 18
Nadwyżki środków pieniężnych na koniec roku przenosi się na rok następny.
§ 19
Decyzje dotyczącą wydatkowania środków finansowych zgromadzonych na funduszu statutowym (np. remonty lokalu, zakup środka trwałego itp.) podejmują prezydia oddziałów okręgowych lub rejonowych
§ 20
Zasady gospodarowania funduszem Związkowej Kasy Pogrzebowej reguluje Regulamin ZKP.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych w powyższych Zasadach zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy
§ 22
Interpretacja postanowień niniejszych Zasad należy do Kierownictwa Prezydium Zarządu Głównego lub w formie odwoławczej do Zarządu Głównego.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2005 r.

 
§ 24
Traci moc obowiązująca Uchwała nr 19/4/VIII/2000 Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z dnia 27 lipca 2000 z późniejszymi zmianami.

 

 SKARBNIK                                                            PRZEWODNICZA
 Alicja GŁOWACKA                                                 Elżbieta ARCISZEWSKA
 

C   REGULAMIN
                        ZWIĄZKOWEJ KASY POGRZEBOWEJ

 

REGULAMIN
ZWIĄZKOWEJ KASY POGRZEBOWEJ
POLSKIEGOZWIĄZKU
EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§ 1
Związkowa Kasy Pogrzebowa, zwana w dalszej treści Regulaminu ZKP, jest agendą samopomocową członków Związku o charakterze powszechnym, która prowadzi swoją działalność w oparciu o § 7 pkt. 3 Statutu PZERiI oraz zasady określone w niniejszym Regulaminie.
§ 2
Działalność ZKP polega na gromadzeniu funduszy i świadczeniu pomocy finansowej poprzez wypłacanie zasiłków pogrzebowych osobom do tego uprawnionym po zmarłych członkach ZKP.
§ 3
Związkową Kasę pogrzebową prowadzą:
1. oddziały okręgowe jako działalność główną kompletną (finanse i dokumenty),
2. oddziały rejonowe jako działalność pomocniczą polegającą na:
a) prowadzeniu ewidencji członków ZKP,
b) zbieraniu składki członkowskiej ZKP i bieżącym odprowadzaniu do odziału okręgowego na wydzielone konto bankowe,
c) przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłku pogrzebowego.
§ 4
Fundusze ZKP przeznaczone są wyłącznie na cele przewidziane niniejszym Regulaminem.
§ 5
Nadzór i kontrolę nad działalnością ZKP prowadzoną przez oddziały sprawują ich komisje rewizyjne.
Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne mogą sprawować nadzór
i kontrolę tych samych rangą lub podległych oddziałów .
Rozdział II
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZKP

§ 6
1. Do ZKP może być przyjęty każdy członek Związku zwyczajny i pełnoletni. Podstawą wstąpienia do ZKP jest podpisana deklaracja złożona w kole lub w oddziale
z uwzględnieniem zapisu § 8 pkt. 2 Regulaminu. Przyjęta deklaracja podlega zarejestrowaniu w ewidencji członków PZERiI.
2. Deklarację wypełnia się i podpisuje w dwóch egzemplarzach, z których oryginał zatrzymuje członek ZKP, a kopia pozostaje w jednostce organizacyjnej.
3. Członek ZKP zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić rejestrujące koła lub zarząd oddziału o każdej zmianie miejsca zamieszkania. Oddział prowadzący ZKP przekazuje deklaracje członkowską do oddziału w nowym miejscu zamieszkania członka, podając okres za jaki zostały uiszczone składki. Oddziały nie dokonują wzajemnych rozliczeń składek.
4. W przypadku zgonu członka ZKP w nowym miejscu zamieszkania (dotyczy to tylko zmiany okręgu) zasiłek pogrzebowy wypłaca Zarząd Główny PZERiI z funduszu rezerwowego, na podstawie oryginałów dokumentów koniecznych dla tego rodzaju wypłat. Dokumenty przesyła właściwy oddział, rejestrujący w ZKP dotychczasowe członkostwo zmarłego
(do5 lat płacenia składki w ostatniej ZKP).
§ 7
Każdy członek Związku wpłacający składki na fundusz ZKP może wprowadzić na członka ZKP swego nie posiadającego emerytury lub renty współmałżonka, pod warunkiem wstąpienia do Związku. Współmałżonek otrzymuje legitymację Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów.
§ 8
1. Składki na ZKP) zadeklarowane dobrowolnie muszą być wpłacane z góry za 3 m-ce,
6 m-cy lub 12 m-cy.
2. Od członków nowo wstępujących do ZKP pobiera się składki od pierwszego dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego. Od daty tej nalicza się okres karencji uprawniający do wypłaty zasiłku (patrz § 8 pkt. 1).
3. Niedopuszczalne jest przyjmowanie składek za okres poprzedzający datę wstąpienia do ZKP lub datę poprzedzającą zmianę wysokości składki. Pobieranie wstecz składek wyrównawczych po zgonie członka ZKP, dla wydłużenia stażu, jest zabronione, a kwoty wypłacone tytułem zasiłku będą przypisywane do zwrotu od osób, które przepis niniejszy naruszyły.
§ 9
Utrata praw członkowskich ZKP następuje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia lub skreślenia z listy członków Związku,
2) dobrowolnego wystąpienia z ZKP,
3) zalegania w opłacaniu składki w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 10
Członek ZKP zalegający w opłacaniu składek, może je uiścić za okres nie przekraczający
6 miesięcy. Niniejszy paragraf jest konsekwencją § 9 pkt. 3.
§ 11
Członek ZKP może dokonać zmiany wysokości składki z niższej na wyższą. Podwyższenie składki może być dokonane od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu zgłoszenia zmiany. Od tej daty liczony jest okres karencji uprawniającej do wypłaty zasiłku. Członek może zadeklarować podwyższenie składki o jeden szczebel jedynie w kwotach aktualnie stosowanych, wymienionych w § 18 pkt. 3.
§ 12
1. Wpłacone składki członkowskie na ZKP nie podlegają zwrotowi w przypadkach o których mowa w § 9. Zwrot składek następuje jedynie w razie wpłacenia składek awansem (jak w § 8 pkt. 1).
2. Oddział prowadzący ZKP zwraca składki za okres od następnego miesiąca po dacie zgonu członka ZKP.
§ 13
Członkowie ZKP powinni zapoznać się z regulaminem, którego przyjęcie do wiadomości
i przestrzegania potwierdzają własnoręcznym podpisem na deklaracji członkowskiej ZKP.
Rozdział III
FUNDUSZE ZKP

§ 14
Fundusze ZKP tworzone są:
1) ze składek członkowskich,
2) z dotacji i darowizn,
3) z odsetek od środków pieniężnych ZKP ulokowanych w bankach.
§ 15
1. Wpłaty składek członkowskich przyjmują zarządy kół oraz zarządy oddziałów rejonowych lub okręgowych.
2. Składki zebrane przez zarządy kół i oddziały rejonowe odprowadzane są niezwłocznie do właściwych oddziałów okręgowych.
3. Oddziały wymienione w punkcie 1 przekazują zebrane składki do oddziałów okręgowych prowadzących ZKP w terminach ustalonych przez zarządy tych oddziałów .

 

§ 16
1. Fundusze ZKP przeznaczone są na:
1) wypłaty zasiłków pogrzebowych,
2) tworzenie rezerwy operacyjnej,
3) pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem ZKP w zarządach oddziałów.
Zryczałtowana wysokość opłat z tytułu zbierania składek i kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10 % zebranych składek członkowskich na ZKP, z czego:
 5 % pozostaje w oddziale na koszty prowadzenia Kasy,
 5 % przeznacza się na potrzeby koła lub oddziału zbierającego składki, na koszty administracyjne (w tym koszty bankowe).
§ 17
1. Oddziały okręgowe prowadzące ZKP gromadzą środki na odrębnych rachunkach bankowych (bieżących, lokat terminowych).
2. Środki finansowe uzyskane z oprocentowania odsetek od kwot lokowanych na rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na ogólną działalność statutową w rozmiarach
nie przekraczających 20 % uzyskanych odsetek.
ZASIŁKI POGRZEBOWE

§ 18
1. Nie przyjmuje się nowych deklaracji na zasiłki w wysokości mniej niż 100 zł.
2. Oddziały  wymienione w § 3 przyjmują deklarację na zasiłki pogrzebowe w następujących wysokościach:
Zasiłek pogrzebowy      100 zł        składka miesięczna                            40 gr
Zasiłek pogrzebowy      300 zł              „             „                              1 zł 50 gr
Zasiłek pogrzebowy      500 zł          „             „                              2 zł 50 gr
§ 19
1. Nowo wstępujący członkowie nabywają prawo do zasiłku pogrzebowego po 24 miesiącach (2 – ch latach) przynależności do ZKP, z wyjątkiem osób wpłacających składkę na zasiłek pogrzebowy w wysokości 500 zł (patrz §  19 pkt. 2).
2. Członkowie ZKP wpłacających składkę na zasiłek pogrzebowy w wysokości 500 zł obowiązuje pełna, 3 – letnia karencja z uwzględnieniem pkt. 3.
3. Nowo wstępujący członek ZKP deklarujący składkę na zasiłek pogrzebowy w wysokości 300 zł lub 500 zł nie może przekroczyć 70 lat życia w dniu podpisania deklaracji. Może natomiast deklarować składki na zasiłki niższe od wyżej wymienionych, a przewidziane
w niniejszym Regulaminie.
4. Podwyższenie zasiłku może nastąpić wyłącznie o 1 szczebel wzwyż, licząc od pierwszego dnia następnego kwartału.
5. Osoby, które ukończyły 70 lat nie mogą dokonywać podwyższenia zasiłku pogrzebowego
do wysokości 300 i 500 zł.
§ 20
1. Członkowie należący do ZKP dłużej niż 3 lata, przy zmianie wysokości składki z niższej
na wyższą uzyskują uprawnienia do podwyższonego zasiłku po upływie 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia kwartału, w którym nastąpiło podpisanie deklaracji na podwyższoną składkę, nie tracąc w tym okresie prawa do niższego zasiłku, z wyłączeniem postanowień zawartych w §19 pkt. 5.
2. Członkowie z niższym stażem przynależności do ZKP niż 3 lata przy zmianie wysokości składki z niższej na wyższą obowiązuje 24 miesięczny okres karencji, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym podwyższono składkę z wyjątkiem postanowień zawartych §19.
3. Prezydium zarządu okręgowego może:
a) w drodze szczególnego wyjątku (długoletni staż przynależności do ZPK, lecz nie krótszy niż 5 lat, długotrwała choroba lub pobyt w szpitalu) przywrócić ciągłość
w przynależności do ZKP członkowi zalegającemu z opłatą składki nie dłużej niż
12 miesięcy,
b) w wyjątkowych przypadkach podjąć decyzję zezwalającą na wypłatę zasiłku pogrzebowego jeśli do upływu wymaganej karencji brakuje do 30 dni, jeżeli okres przynależności trwał nie mniej jak pełnych 5 lat oraz oddział operacyjny posiada na ten cel środki.
§ 21
Do podjęcia zasiłku pogrzebowego uprawnione są osoby fizyczne, które poniosły koszty pogrzebu.
Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje po:
a)  złożeniu wniosku pogrzebowego o wypłatę zasiłku,
b)  okazaniu aktu zgonu,
c)  złożeniu legitymacji PZERiI oraz deklaracji ZKP po zmarłym członku ZKP (brak legitymacji nie stanowi przeszkody w wypłaceniu zasiłku),
d)  przedłużeniu rachunku za usługi pogrzebowe.
Wypłata zasiłku pogrzebowego winna nastąpić w ciągu 14 dni po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów. W przypadkach wątpliwych wymagających uzupełnień lub wyjaśnień, zasiłek powinien być wypłacony nie później niż w ciągu 2 – ch miesięcy od daty przedłożenia wymaganych dokumentów.
§ 22
W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez Urząd Gminy lub inne instytucje lub organizacje należny zasiłek pogrzebowy zostaje zaliczony na fundusz ZKP oddziału operacyjnego.
§ 23
Uprawnienia do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego wygasają po upływie
12 miesięcy, licząc od dnia zgonu członka ZKP. Zgodnie z postanowieniami § 9 pkt. 3 zasiłek pogrzebowy po zmarłym członku ZKP może być wypłacony, jeżeli zaległość w opłacaniu składek na ZKP nie przekroczyła 6 miesięcy. Przy wypłacie zasiłku pogrzebowego zaległość
w opłacaniu składek musi być wyrównana do końca miesiąca w danym kwartale, w którym nastąpił zgon członka ZKP.

REZERWA OPERACYJNA ZKP

§ 24
1. Zarządy okręgowe tworzą rezerwę operacyjną na zabezpieczenie wypłat zasiłków pogrzebowych w przypadkach, gdy zasoby pieniężne ZKP w oddziałach rejonowych okażą się niewystarczające na pokrycie tych potrzeb.
2. Podstawą tworzenia rezerwy operacyjnej są wpłaty składek członkowskich na ZKP. Oddziały okręgowe z rezerwy operacyjnej zasilają oddziały rejonowe w środki finansowe
w miarę występujących w tych oddziałach potrzeb na podstawie uzasadnionych wniosków.
3. Centralny fundusz rezerwowy pozostający w Zarządzie Głównym będzie uruchamiany
w miarę występujących potrzeb na podstawie uzasadnionych wniosków oddziałów okręgowych.
4. Zarządy okręgowe z otrzymanych składek przekazują bieżąco 20 % na fundusz rezerwowy ZKP.
Rozdział IV
SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ

§ 25
1. Oddziały prowadzące ZKP sporządzają 2 razy w roku na dzień 30 czerwca i 31 grudnia sprawozdania z działalności ZKP na formularzach ustalonych przez Zarząd Główny.
2. Oddziały okręgowe Związku opracowują sprawozdania zbiorcze, odzwierciedlające wszystkie czynności ZKP dokonane w okręgu w okresie sprawozdawczym.
§ 26
Oddziały prowadzące ZKP ewidencjonują czynności ZKP zgodnie z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z planu kont i wytycznych Zarządu Głównego.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27
Zmiana postanowień niniejszego regulaminu może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
§ 28
W razie zaistnienia okoliczności wymagających likwidacji oddziału prowadzącego ZKP, zarząd okręgowy podejmuje decyzje w sprawie przyłączenia terenu działania likwidowanego oddziału do innych najbliższych oddziałów. Pozostające środki pieniężne ZKP po likwidowanym oddziale podlegają przekazaniu na rezerwę operacyjną w oddziale okręgowym.

§ 29
W przypadku likwidacji Związku, a tym samym ZKP, o przeznaczeniu funduszu ZKP decyduje Krajowy Zjazd Delegatów Związku.
§ 30
Odwołania od decyzji zarządu okręgowego dotyczące ZKP rozstrzyga Kierownictwo Prezydium Zarządu Głównego.
§ 31
Przynależność do ZKP nie koliduje z ubezpieczeniem rodzinnym i osobistym w odpowiednich instytucjach ubezpieczeniowych.
§ 32
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Nr17/3/IX/2005 i obwiązuje
od dnia 15 grudnia 2005 r.
§ 33
Interpretacja powyższego Regulaminu należy do Kierownictwa Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które również ostatecznie rozstrzyga kwestie sporne.

 
               SKARBNIK                                                           PRZEWODNICZĄCA

  Alicja GŁOWACKA                                               Elżbieta ARCISZEWSKA