Konkurs S3KTOR 2016 – ostatnie dni na zgłoszenia!

Maj 13th, 2017 Wpisane w Ostatnie wpisy

Konkurs S3KTOR 2016 – ostatnie dni na zgłoszenia! (12 maja 2017)
Od 2010 roku Warszawa organizuje konkurs na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR. Konkurs, w którym nagradzane są wartościowe, ciekawe inicjatywy, realizowane przez organizacje pozarządowe. Do tej pory w jego sześciu edycjach zgłoszonych zostało ponad 800 inicjatyw.

Celem konkursu jest wytypowanie najlepszych warszawskich inicjatyw 2016 roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe oraz promocja działań warszawskich organizacji trzeciego sektora wśród mieszkańców Stolicy.

W ostatniej edycji konkursu S3KTOR zgłoszonych zostało 119 inicjatyw, spośród których Kapituła konkursowa wybrała zwycięzców w dziewięciu kategoriach tematycznych, wskazała laureata Grand Prix oraz przyznała Nagrodę Specjalną. Warszawiacy oddali ponad 3500 głosów i przyznali Nagrodę Mieszkańców.

Siódma edycja konkursu będzie wyjątkowa, ponieważ znacząco zmieniła się jego formuła. Wprowadzono trzy nagrody S3KTOR Nowatorski, S3KTOR Programowy i S3KTOR Aktywizujący. Zwycięzcy w tych kategoriach otrzymają nagrody w wysokości po 5 000 zł każda, a organizacja która otrzyma nagrodę Za całokształt – Grand S3KTOR, otrzyma 15 000 zł.

Do 19 maja 2017 roku można zgłosić wybraną inicjatywę do konkursu w kategoriach:
1) S3KTOR Nowatorski – nagroda za nietuzinkowe, twórcze podejście do realizacji zadania. W ramach inicjatywy organizacja powinna zastosować autorskie metody w zakresie realizacji zadań statutowych. Poprzez swoje działania, bazując na własnym dorobku i wypracowanych programach, powinna dotrzeć do odbiorców. Realizując zadania statutowe zakłada się, że osiągnęła pozytywne rezultaty, które są spójne z polityką Miasta. Organizacja powinna także zastosować nowatorskie i skuteczne metody w rozwiązywaniu problemów, które mogą stanowić materiał szkoleniowy dla innych organizacji oraz stać się wzorem do naśladowania w przyszłości.
2) S3KTOR Programowy – nagroda za działania realizowane przez organizację pozarządową zbieżne z polityką Miasta i wprost realizujące założenia dokumentów strategicznych m.st. Warszawy. Podstawą do realizacji inicjatywy był program lub były programy strategiczne Miasta. Ważne, żeby organizacja wskazała przynajmniej jeden program, który miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia całości inicjatywy. Realizowana inicjatywa cechowała się zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz dostępności. Realizator inicjatywy wskazał cel szczegółowy, wskaźniki i osiągnięte rezultaty w odniesieniu do konkretnych zapisów programu, który był podstawą dla realizacji zadania.
3) S3KTOR Aktywizujący – nagroda za działania aktywizujące różne środowiska. Organizacja szczegółowo określa grupę odbiorców, którzy uczestniczyli w realizacji zadania. W opisie należy uwzględnić metodykę naboru uczestników i oddźwięk społeczny oraz to jaki wpływ miała inicjatywa na dotychczas uśpione sfery życia społeczności, w której była realizowana. W opisie należy również wskazać jakie było zaangażowanie uczestników w prowadzeniu przedsięwzięcia, osiągnięte, mierzalne i niemierzalne rezultaty działań integracyjnych np. liczbę wolontariuszy uczestniczących w realizacji zadania, pozyskanych partnerów, w tym inne organizacje pozarządowe lub grupy społeczne.
4) Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR
Specjalna nagroda zostanie przyznana również przez partnera konkursu portal Warszawa.ngo.pl. Z kolei Warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma Nagrodę Mieszkańców.

Do konkursu w trzech kategoriach podstawowych mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące warunki:
1. Realizowane były w 2016 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie), za wyjątkiem inicjatyw nagrodzonych w poprzednich edycjach konkursu,
2. realizatorem były organizacje pozarządowe,
3. realizowane były na rzecz Warszawy i jej mieszkańców.

W przypadku inicjatyw wieloletnich oceniany będzie wyodrębniony etap danego projektu, realizowany od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
Jedna osoba może zgłosić do konkursu kilka inicjatyw. Możliwe jest także zgłoszenie do konkursu więcej niż jednej inicjatywy danej organizacji pozarządowej – każda z nich będzie oceniana odrębnie.
By zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać Kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją osobiście, drogą pocztową lub mailowo (ngo@um.warszawa.pl) do Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor2016.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.