Informacje z Zarządu Okręgu

Lipiec 1st, 2010 Wpisane w medialne, Zarząd O/R

Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie zorganizowało w dniu 13 maja 2010 r. spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Oddziałów Rejonowych dotyczące ustalenia kierunków działań na najbliższe lata i form ich realizacji wytyczonych Uchwałą Programową przyjętą przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZERiI oraz Uchwałą X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZERiI w Warszawie.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże zróżnicowania wyników pracy niektórych Oddziałów oraz na konieczność zwiększenia aktywności zarządów Oddziałów i Kół w realizacji zadań statutowych wynikających z odbytych Zjazdów Delegatów oraz z rocznych planów pracy.
Ustalono, że dalsze wspólne działania winny koncentrować się na:

 • ściślejszej współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy poszczególnymi Oddziałami i Kołami,
 • uwzględnianiu w programach i planach pracy Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego spotkań z tym Zarządami lub Przewodniczącymi Zarządów Oddziałów Rejonowych, którzy nie w pełni realizują zadania statutowe. Spotkania te powinny umożliwiać poznanie przyczyn powodujących powstanie tej sytuacji, jak też wspólne wypracowanie dalszych działań zapewniających poprawę dotychczasowych wyników pracy,
 • zwiększeniu aktywności i skuteczności działań Komisji Rewizyjnych
  w Oddziałach Rejonowych i w Oddziale Okręgowym, a zwłaszcza przeciwdziałaniu osłabieniu zarówno ich pracy jak i Zarządów Kół
  oraz Oddziałów,
 • poprawie przepływu informacji pomiędzy Oddziałami i Kołami zapewniającej bieżący dostęp do wiadomości o podejmowanych przez Związek działaniach,
 • zapewnieniu udziału przedstawicieli Związku w zespołach doradczych
  i radach opiniujących lub tworzących przepisy i programy społecznej polityki na szczeblu lokalnym,
 • ściślejszym współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi w realizacji wspólnych zadań.

Powyższe działania powinny być uwzględnione w pracy wszystkich ogniw związkowych w naszym okręgu.

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.