Informacje z Prezydium Zarządu Oddziału Targówek

Marzec 2nd, 2015 Wpisane w Ostatnie wpisy

Prezydium O.R. informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 27.02.2015 odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Rejonowego Warszawa-Targówek PZERiI.

Przyjęty porządek dzienny zawierał 4-ry punkty:
– 1. Zmiany w składzie Zarządu i w składzie Prezydium Zarządu O.R.,
2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za 2014 rok,
3. Sprawy bieżące,
4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Kliknij

Ad.1 W związku z rezygnacjami z pełnienia funkcji członka Zarządu przez kol. kol. : Danutę Wróblewską, Henryka Klaudela, Lucynę Mieczkowską i Remigiusza Sikorę oraz rezygnacji z funkcji Skarbnika przez kol. Martę Kwiecień – Zarząd dokonał wyboru do Zarządu i do Prezydium Zarządu następujące Koleżanki i Kolegów: – na członka Zarządu i Wiceprzewodniczącą Zarządu O.R. kol. Bożenę Ołdak, na członka Zarządu i Skarbnika Zarządu O.R. kol. Teresę Krasnodębską, na członka Zarządu kol. Leszka Szulakowskiego, na członka Zarządu kol. Ireneusza Gąsiora, na członka Zarządu kol. Stanisława Pyrkowskiego. Po przyjęciu w.w. rezygnacji i dokonaniu w.w. wyborów Zarząd O.R. od dnia 27.02.2015 roku pracuje w pełnym 21-osobowym składzie, także Prezydium O.R. pracuje w pełnym 5-cioosobowym składzie. Przewodniczący Zarządu O.R. kol. Witold Harasim w imieniu Prezydium i Zarządu O.R. wręczył podziękowania ustępującym członkom Zarządu oraz kol. Marcie Kwiecień (dotychczasowej Skarbnik Zarządu O.R.), której wręczył także osobiste podziękowania wraz z osobiście ufundowaną książką. Zarząd raz jeszcze dziękuje dotychczasowym członkom Zarządu (którzy złożyli rezygnacje z członkostwa w Zarządzie) za wkład pracy w działalność O.R.. Szczególne podziękowania kierujemy do Kolegi Remigiusza Sikory – wieloletniego Przewodniczącego Zarządu O.R.
.

Ad.2 Sprawozdanie finansowe za 2014 rok omówiła dotychczasowa Skarbnik kol. Marta Kwiecień. Opinię Komisji Rewizyjnej do sprawozdania przedstawiła kol. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Teresa Jóżwiak i wniosła o przyjęcie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Następnie Przewodniczący Zarządu kol. Witold Harasim przedstawił przygotowaną w formie pisemnej część opisową do sprawozdania z działalności Oddziału Rejonowego w 2014 roku. Po dyskusji nad sprawozdaniem oraz zgłoszonych uwagach i wnioskach do sprawozdania Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z działalności Oddziału Rejonowego w 2014 roku. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał także Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Warszawie Pan Janusz Czyż. Treść wystąpienia Przew. Zarz. O.O. przedstawiamy poniżej.

Pan Przewodniczący Janusz Czyż podziękował Zarządowi Rejonowemu oraz Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 roku. Stwierdził – że na tle oceny innych oddziałów rejonowych – Zarząd Rejonowy Warszawa-Targówek miał w 2014 roku nie podważalne osiągnięcia w działalności związkowej. Mimo iż rok 2014 był trudny działalność O.R. była wielokierunkowa. Np. w działalności kulturalnej: imprezach, uroczystych spotkaniach, występach itp. wzięło udział ok. 6800 osób. W tej działalności na podkreślenie zasługują obchody XV-lecia działalności O.R., doprowadzenie do powołania i uruchomienia działalności Centrum Aktywności Seniorów PZERiI, ale także urządzenie nowej siedziby O.R. przy ul. Prałatowskiej 4. Podkreślił, że na trudności w działalności związkowej w 2014 złożyło się szereg niekorzystnych zjawisk, jak: zmniejszenie się liczby członków i opłacalności składek członkowskich, niezbyt wielu członków chętnych do pracy społecznej (w tym młodszych wiekiem), a także konkurencja próbująca przejmować naszą działalność pod różnymi szyldami. Podziękował Prezydium O.R. za pracę w 2014 roku, przyłączając się także do podziękowań złożonych ustępującej z funkcji Skarbnika kol. Marcie Kwiecień. Podkreślił, że preliminarz Oddziału Rejonowego na 2015 rok jest obiecujący i życzył powodzenia w działalności w 2015 roku.

Ad.3 Kol. Przewodnicząca Komisji Kultury Hanna Sobótka przedstawiła w skrócie aktualny stan działalności Centrum Aktywności Seniorów PZERiI oraz problemy i sprawy do załatwienia. O sprawach związanych z działalnością CAS będziemy informować na bieżąco. Jedną z najpilniejszych spraw z którą Zarząd zwraca się do kół jest zgłoszenie osób chętnych do osobistego uczestniczenia w prowadzeniu działalności CAS, ponieważ dotychczas tylko dwie osoby tj. Kol. Hanna Sobótka i Zofia Waszkiewicz ,,dyżurują’’ pięć dni w tygodniu od godz. 10.00 do 16.00 i oczywiście jest to zbyt duże obciążenie osobiste tych Koleżanek. Następnie kol. Przewodnicząca Zespołu d.s. Imprez i Turnusów Teresa Wilemberg przedstawiła zamierzenia w tym zakresie na bieżący rok. Najbliższa ,,impreza’’ to ,,Topienie Marzanny’’ w dniu 26 marca (czwartek), tradycyjnie w Kamieńczyku – wstępne informacje przekazaliśmy kol. Przewodniczącym kół, ostateczne warunki uczestnictwa przekażemy w najbliższym czasie. Omówione zostały także zamierzenia działalności w 2015 roku – szczegóły przekażemy wkrótce.
Ad.4 Omówiono m.in. zamierzenia dot. ocen pracy komisji, zespołów oraz kół. Zabierający głos członkowie Zarządu oraz Przewodniczący kół przedstawili propozycje dot. działania i współdziałania w ramach Oddziału Rejonowego. Szczegółowe zapisy przebiegu obrad Zarządu zostaną ujęte w protokole z obrad.

Przewodniczący Zarządu – Witold Harasim

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.