Gimnastyka dla seniorów

sierpień 27th, 2014 Wpisane w Ostatnie wpisy

Regulamin programu „GIMNASTYKA DLA SENIORÓW”

Program realizowany jest przez:

Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – Zespół Sportu i Rekreacji
Spółdzielnię Mieszkaniową „Bródno”
Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową „Praga”
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Szkołę Podstawową nr 84 w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 227
Szkołę Podstawową nr 52 w Warszawie przy ul. Samarytanki  11/13

Program realizowany jest na zasadach wzajemnej współpracy na podstawie zawartych porozumień. Głównym organizatorem jest Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy pokrywa koszty zatrudnienia instruktorów prowadzących zajęcia, Spółdzielnie oraz Szkoły udostępniają swoje obiekty nieodpłatnie na rzecz prowadzonych zajęć.

Cel programu: Celem programu jest aktywizacja osób starszych, poprawa kondycji. Program nie zastępuje rehabilitacji specjalistycznej, jest gimnastyką ogólnorozwojową mającą na celu poprawę kondycji fizycznej.
Realizacja wyznaczonego celu: Instruktorzy w celu sprawdzenia osiągniętego celu będą przeprowadzać testy sprawnościowe uczestnikom zajęć na początku i na końcu realizowanego cyklu zajęć – z diagnozy zostaną wykonane protokoły lub sprawozdania informacyjne i przekazane do Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek.
Uczestnikom będą również wręczane anonimowe ankiety w celu wypowiedzenia się nt. prowadzonych zajęć w ramach „gimnastyki dla seniorów”.

Program skierowany jest do seniorów zamieszkujących Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.

Udział w zajęciach jest dobrowolny, nieodpłatny dla uczestników.
Zdolność fizyczną do uprawiania gimnastyki uczestnicy określają samodzielnie i na własną odpowiedzialność.
Seniorzy wyrażający chęć uczestnictwa w programie zobowiązani są wypełnić oświadczenie, którego wzór stanowi integralną część regulaminu.
Osoby korzystające z programu nie są ubezpieczone.
Organizatorzy tj. Urząd Dzielnicy Targówek oraz instruktorzy i instytucje współpracujące (spółdzielnie i szkoły) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach.
Ze względu na ograniczoną ilość godzin gimnastyki, oraz duże zainteresowanie seniorów zajęciami każda osoba może korzystać z gimnastyki tylko w jednej placówce. Pierwszeństwo  przy zapisie będą miały osoby, które nie korzystały dotychczas z zajęć.
Osoby które są nieobecne przez 3 zajęcia z rzędu i nie poinformują o niedyspozycji (tj. np chorobie lub wyjeździe do sanatorium) instruktora lub placówki zostaną wykreślone z listy osób, w ich miejsce zostaje wprowadzona kolejna osoba z listy rezerwowej.
Listy osób w grupach korzystających z zajęć obowiązują do przerwy wakacyjnej lub zimowej. Po każdej przerwie (2 przerwy w roku) listy z zapisami są odnawiane, a osoby które dotychczas nie korzystały zajęć mają pierwszeństwo przy zapisie.
Zapisy prowadzone są u kierowników osiedlowych klubów spółdzielczych. W szkołach nr 84 i 52 zgłoszenia przyjmowane są u instruktora prowadzącego zajęcia.

Zastrzeżenia:
W przypadku korzystania z zajęć w danej placówce tylko przez jednego uczestnika, gdzie sytuacja taka powtarza się co najmniej trzykrotnie, instruktor lub/i placówka powinna poinformować Urząd tj. Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek o zaistniałym fakcie. W takim przypadku zostaną podjęte kroki tj.: propozycja zamiany prowadzania zajęć przez innego instruktora, przekierowania ostatniej korzystającej osoby do innej najbliższej placówki, następnie wyłączenia tej placówki z programu. Zostaną podjęte działania związane z przeprowadzeniem konsultacji wśród starszych mieszkańców za pośrednictwem Klubów Seniora jak też za pomocą Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w celu zweryfikowania zapotrzebowania seniorów na rekreację ruchową na inną niż „gimnastyka dla seniorów” co pozwoli na dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2014 r.
Zapisy prowadzone będą do 5 dni przed rozpoczęciem cyklu zajęć..

Przepraszamy, ale komentarze są obecnie wyłączone.